Phương trình điện li HCl

Phương trình điện li HCl được VnDoc gửi tới bạn đọc là phương trình điện li axit HCl, nội dung tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li HCl cũng như làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

1. Viết phương trình điện li của HCl

HCl → H+ + Cl

2. HCl là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,..

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...

Hầu hết các muối.

Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→)

3. Phương trình điện li quan trọng 

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CH3COOH

B. HF

C. HCl

D. H2S

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Dãy các chất điện li mạnh?

A. AgCl, CH3COONa, HCl, NaOH.

B. AgCl, CH3COOH, HCl, NaOH.

C. KCl, HF, HCl, Ca(OH)2.

D. ZnSO4, H2S, H2SO4, KOH.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy các chất điện li mạnh: AgCl, CH3COONa, HCl, NaOH.

Câu 3. Dung dịch nào sau đây không điện li được?

A. HCl

B. C6H12O6

C. NaCl

D. FeSO4

Xem đáp án
Đáp án B

Dung dịch không điện li được là: C6H12O6

Câu 4. Dãy gồm các axit 2 nấc là:

A. HCl, H2SO4; H2S; CH3COOH

B. H2CO3; H2SO3; H3PO4; HNO3

C. H2SO4; H2SO3; HF; HNO3

D. H2S; H2SO4; H2CO3; H2SO3

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy gồm các axit 2 nấc là: H2S; H2SO4; H2CO3; H2SO3

Câu 5. Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 là:

A. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, HCl, CO2, Na2CO3.

B. Mg(NO3)2, HCl, BaCO3, NaHCO3, Na2CO3.

C. NaHCO3, Na2CO3, Mg(NO3)2, Ba(NO3)2.

D. NaHCO3, Na2CO3, CO2, Mg(NO3)2, HCl.

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 là: NaHCO3, Na2CO3, CO2, Mg(NO3)2, HCl.

Câu 6. Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.

B. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH.

C. Cho BaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl.

D. Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ba(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 7. Dãy sắp xếp các dung dịch loãng có nồng độ mol/l như nhau theo thứ tự pH tăng dần là

A. NaHSO4, HF, H2SO4, K2CO3.

B. HF, H2SO4, K2CO3, KHSO4.

C. H2SO4, NaHSO4, HF, K2CO3.

D. HF, NaHSO4, H2SO4, K2CO3.

Xem đáp án
Đáp án C

Dãy sắp xếp các dung dịch loãng có nồng độ mol/l như nhau theo thứ tự pH tăng dần là H2SO4, NaHSO4, HF, K2CO3.

Câu 8. Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Xem đáp án
Đáp án C

Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li HCl. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 23.050
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm