CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag

CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc phản ứng oxi hóa anđehit đơn chức. Cụ thể phản ứng ở đây là cho anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, sau phản ứng thu được kết tủa bạc. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

1. Phương trình phản ứng tráng gương của anđehit axetic

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

2. Điều kiện phản ứng xảy ra khi cho CH3CHO tác dụng AgNO3/NH3

Nhiệt độ thường 

3. Hiện tượng khi cho anđehit axetic vào dung dịch chứa AgNO3 trong NH3

Hiện tượng là tạo kết tủa màu trắng xám của kim loại bạc, bám vào thành ống nghiệm, có thể soi gương được.

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Nội dung nhận định nào sau đây là đúng?

A. Chỉ có anđehit mới tham gia phản ứng tráng bạc.

B. Cho x mol anđehit đơn chức tham gia phản ứng tráng bạc thì luôn thi được 2x mol Ag.

C. Các chất có công thức phân tử C2H4O2 đều tham gia phản ứng tráng bạc.

D. Axit fomic tham gia phản ứng tráng bạc

Xem đáp án
Đáp án A

Các hợp chất có nhóm CHO như CH3CHO, HO-CH2-CHO, HCOOCH3,…đều tham gia phản ứng tráng bạc 

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

 3 HOCH2CHO + 8 AgNO3 + 12 NH3 + 2 H2O → 2 CH2(COONH4)2 + 8 Ag + 8 NH4NO3 

HCOOCH3 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH3

Câu 2. Tiến hành thí nghiệm cho anđehit fomic vào dung dịch chứa AgNO3 trong NH3, hiện tượng sau phản ứng quan sát được là:

A. Tạo kết tủa màu trắng xám bám lên thành ống nghiệm

B. Tạo đồng thời kết tủa trắng và sủi bọt khí không màu

C. Có khí không màu thoát ra

D. Tạo kết tủa màu đen

Xem đáp án
Đáp án A

Phương trình phản ứng minh họa

HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Hiện tượng là tạo kết tủa màu trắng xám của kim loại bạc, bám vào thành ống nghiệm, có thể soi gương được.

Câu 3. Cho các nội dung nhận định sau: 

(a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

(b) Anđehit cộng hiđro thành ancol bậc một.

(c) Anđehit fomic tác dụng với AgNO3/NH3 tạo thành Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát CnH2nO.

Số nhận định đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án C

(a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử Sai: Anđehit là hợp chất có tính khử và tính oxi hóa 

Andehit axetic thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng

CH3CHO + H2→ CH3CH2OH.

(b) đúng  Anđehit cộng hiđro thành ancol bậc một.

(c) đúng Anđehit fomic tác dụng với AgNO3/NH3 tạo thành Ag.

(d) đúng  Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát CnH2nO.

Câu 4. Cho Anđehit axetic tác dụng với hidro (xúc tác Ni, đun nóng) thu được:

A. HCOOH

B. CH3COOH

C. CH3CH2OH

D. CH3OH

Xem đáp án
Đáp án C

Phương trình phản ứng minh họa

CH3CHO + H2 \overset{Ni,t^{\circ } }{\rightarrow} C2H5OH

Câu 5. Cho m gam CH3CHO tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thì thu được 4,32 gam Ag. Giá trị m là

A. 0,44 gam.

B. 1,76 gam.

C. 0,22 gam.

D. 0,88 gam.

Xem đáp án
Đáp án D

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

0,02          ......................................................................................> 0,04

m = 0,88

Câu 6. CH3CHO không tác dụng được với

A. Natri.

B. Hidro.

C.  Oxi.

D. dung dịch AgNO3/NH3

Xem đáp án
Đáp án A

CH3CHO không tác dụng được với Natri.

Câu 7. Cho 7,2 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 4,48 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. C4H9CHO

C. HCHO.

D. C2H5CHO

Xem đáp án
Đáp án A

Phương trình phản ứng xảy ra

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

0,2 0,2

R-CHO → 2Ag

0,1 ← 0,2.

R+ 29 = 72 → R = 43 (C3H7)

Câu 8. Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 23,4 gam H2O và 15,68 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là

A. 35,00%.

B. 65,00%.

C. 53,85%.

D. 46,15%.

Xem đáp án
Đáp án D

nHCHO = nCO2 = 15,68/22,4 = 0,7 mol

nH2O = 1,3 mol

Đốt HCHO tạo nCO2 = nH2O => nH2 = nH2O - nCO2 = 1,3 - 0,7 = 0,6 mol

=> % VH2 =  0,6/(0,6 + 0,7) = 46,15%

Câu 9. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Anđehit và xeton đều làm mất màu nước brom.

B. Anđehit và xeton đều không làm mất màu nước brom

C. Xeton làm mất màu nước brom còn anđehit thì không.

D. Anđehit làm mất màu nước brom còn xeton thì không

Xem đáp án
Đáp án D

Anđehit làm mất màu nước brom còn xeton thì không.

Câu 10. Phản ứng nào sau đây không tạo anđehit axetic?

A. Cho axetilen phản ứng với nước

B. Oxi hóa không hoàn toàn etilen

C. Oxi hóa không hoàn toàn ancol etylic

D. Oxi hóa không hoàn toàn ancol metylic

Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình phản ứng minh họa

C2H2 + H2O → CH3CHO

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO

CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 11. Cho các phát biểu về anđehit:

(a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

(b) Anđehit cộng hidro tạo thành ancol bậc một.

(c) Tất cả các anđehit tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng đều sinh ra Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát là CnH2nO.

(e) Anđehit no không tham gia phản ứng cộng.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Xem đáp án
Đáp án A

(a) sai, anđehit là hợp chất vừa có tính oxi hóa và tính khử.

(b) đúng

(c) đúng

(d) sai, vì Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là CnH2nO

(e) sai, anđehit no vẫn có phản ứng cộng vào nhóm -CHO

Vậy có 2 phát biểu đúng

Trắc nghiệm kiểm tra kiến thức:

Bài trắc nghiệm số: 916

Nội dung bài trắc nghiệm được biên soạn bởi KhoaHoc.vn - Chuyên trang học online!

---------------------------------------

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số phương trình liên quan:

VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Toán 11, Vật Lí 11, Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
31 90.735
Sắp xếp theo

Phương trình phản ứng

Xem thêm