NH4Cl → NH3 + HCl

NH4Cl → NH3 + HCl được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn viết phương trình điều chế NH3 từ NH4Cl. Cũng chính là phản ứng NH4Cl nhiệt phân. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung phương trình điều chế amoniac từ muối amoni dưới đây. 

1. Phương trình phản ứng Nhiệt phân NH4Cl

NH4Cl → NH3 + HCl

2. Điều kiện để phản ứng NH4Cl ra NH3 

Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ: > 337,8

3. Cách thực hiện phản ứng điều chế amoniac từ muối amoni

Cách thực hiện phản ứng: nhiệt phân muối amoni clorua, tinh thể NH4Cl khi được đun nóng trong ống nghiệm sẽ phân huỷ thành khí NH3 và khí HCl.

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm?

A. NH4Cl → HCl + NH3.

B. 2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3 + 2H2O.

C. N2 + 3H2 ⇋ 2NH3.

D. NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O.

Xem đáp án
Đáp án B

Khí amoniac được điều chế bằng cách đun nóng muối amoni, thí dụ NH4Cl với Ca(OH)2

2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3 + 2H2O (nhiệt độ)

Câu 2. NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)

A. HCl, NaOH, FeCl3, Cl2.

B. HCl, O2, Cl2, CuO, AlCl3.

C. KOH, HNO3, CuO, CuCl2.

D. H2SO4, PbO, FeO, KOH

Xem đáp án
Đáp án B

NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất sau (các điều kiện coi như có đủ): HCl, O2, Cl2, CuO, AlCl3.

Câu 3. Khi cho NH3 dư tác dụng với Cl2 thu được:

A. N2, HCl

B. N2, HCl, NH4Cl

C. HCl, NH4Cl

D. NH4Cl, N2

Xem đáp án
Đáp án D

Khi cho NH3 dư tác dụng với Cl2 thu được NH4Cl, N2

Câu 4. Nhiệt phân muối NH4NO3 ta thu được khí A và H2O. Vậy khí A là:

A. N2

B. N2O

C. NO2

D. N2O5

Xem đáp án
Đáp án B

Nhiệt phân muối NH4NO3 ta thu được khí N2O và H2O

Câu 5. Khi nung chất rắn A ở nhiệt độ cao, người ta thu được một oxit của nitơ và hơi nước. Cho A vào dung dịch KOH thấy có khí mùi khai thoát ra. A là

A. (NH4)2SO4.

B. NH4NO2.

C. NH4HCO3.

D. NH4NO3.

Xem đáp án
Đáp án D

Khí mùi khai thoát ra là NH3

Vì nhiệt phân X thu được oxit của nitơ và nước => trong phân tử X chỉ gồm N, H và O

=> X là NH4NO3

Loại B vì NH4NO2  → N2 + 2H2O

Câu 6. Cho muối X vào dung dịch NaOH đun nhẹ thấy có khí mùi khai bay ra. Mặt khác, cho muối X vào dung dịch H2SO4 loãng sau đó cho Cu vào thấy Cu tan ra và có khí không màu bay lên và hóa nâu ngoài không khí. X có thể là

A. NH4Cl.

B. NaNO3.

C. (NH4)2SO4.

D. NH4NO3.

Xem đáp án
Đáp án D

+) Cho muối X vào dung dịch NaOH đun nhẹ thấy có khí mùi khai bay ra => X là muối amoni

+) Cho muối X vào dung dịch H2SO4 loãng sau đó cho Cu vào thấy Cu tan ra và có khí không màu bay lên và hóa nâu ngoài không khí => khí đó là NO => muối X chứa ion NO3-

=> X là muối NH4NO3.

Câu 7. Sản phẩm thu được khi nhiệt phân hoàn toàn muối NH4HCO3

A. NH3.

B. H2O.

C. CO2.

D. NH3, CO2, H2O.

Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình phản ứng hóa học

NH4HCO3 → NH3 + H2O + CO2

Vậy sản phẩm thu được khi nhiệt phân hoàn toàn muối NH4HCO3 là NH3, H2O, CO2.

.......................................

>> Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan:

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết NH4Cl → NH3 + HCl, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
4 21.146
Sắp xếp theo

Phương trình phản ứng

Xem thêm