Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 04 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC 2019-2020
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên thí sinh:
số thí sinh:
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al =
27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108.
Câu 41: Khi đun nóng đến 160°C, thạch cao sống mất đi một phần nước biến thành thạch cao nung
công thức
A. Ca(OH)
2
.
B. CaSO
4
.H
2
O.
C. CaSO
4
.2H
2
O.
D. CaSO
4
.
Câu 42: Sắt số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?
A. FeSO
4
.
B. Fe(NO
3
)
3
.
C. Fe(OH)
3
.
D. Fe
2
O
3
.
Câu 43: Chất không nh lưỡng tính
A. NaHCO
3
.
B. AlCl
3
.
C. Al
2
O
3
.
D. Al(OH)
3
.
Câu 44: Chất X công thức cấu tạo CH
3
COOC
6
H
5
. Tên gọi của X :
A. phenyl fomat.
B. phenyl axetat.
C. etyl axetat.
D. metyl acrylat.
Câu 45: Thủy phân hoàn toàn tripanmitin trong dung dịch NaOH, thu được glixerol muối
công thức.
A. C
2
H
5
COONa.
B. CH
3
COONa.
C. C
3
H
5
COONa.
D. C
15
H
31
COONa.
Câu 46: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
?
A. Cu.
B. Ag.
C. Al.
D. Fe.
Câu 47: trạng thái bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11)
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
.
B. 1s
2
2s
2
2p
5
3s
2
.
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
.
Câu 48: Kim loại nào sau đây kim loại kiềm thổ?
A. Fe.
B. Cr.
C. Al.
D. Ca.
Câu 49: nhiệt độ thường, kim loại Ba phản ứng với nước tạo thành
A. Ba(OH)
2
O
2
.
B. BaO H
2
.
C. Ba(OH)
2
H
2
.
D. BaO O
2
.
Câu 50: Chất nào sau đây chỉ 1 liên kết đôi trong phân tử?
A. Metan.
B. Buta-1,3-đien.
C. Etilen.
D. Axetilen.
Câu 51: Quặng boxit nguyên liệu dùng để điều chế kim loại
A. đồng.
B. nhôm.
C. sắt.
D. natri.
đề thi 301
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 52: Trong quy trình sản xuất saccarozơ từ cây mía, người ta dùng khí X để tẩy màu dung
dịch đường. Cách xử này làm cho đường màu trắng đẹp mắt nhưng hại cho sức khỏe
người tiêu dùng. Ngoài ra, khí X một trong những khí chủ yếu gây mưa axit. Khí X
A. CO
2
. B. Cl
2
. C. SO
2
. D. NO
2
.
Câu 53: Dung dịch chứa chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. Metylamin. B. Lysin. C. Axit aminoaxetic. D. Axit glutamic.
Câu 54: Kim loại nào sau đây thể điều chế bằng phương pháp thủy luyện?
A. Na.
B. Mg.
C. Ba.
D. Cu.
Câu 55: Số nguyên tử oxi trong một phân tử saccarozơ
A. 11.
B. 5.
C. 6.
D. 12.
Câu 56: Polime
2
3
n
-CH - HC-
OOCCH
tên là:
A. poli(vinyl axetat).
B. poli(metyl acrylat).
C. poliacrilonitrin.
D. poli(metyl metacrylat).
Câu 57: Chất nào sau đây không khả năng làm mất màu dung dịch brom?
A. Benzen.
B. Isopren.
C. Axetilen.
D.
Etilen.
Câu 58: Trong số các dung dịch dưới đây, dung dịch chất nào phản ứng với dung dịch HCl tạo kết
tủa?
A. NaOH. B. CuSO
4
. C. NaNO
3
. D. AgNO
3
.
Câu 59: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?
A. Trimetylamin. B. Metylamin. C. Đimetylamin. D. Etylamin.
Câu 60: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?
A. Cho kim loại Cu o dung dịch HNO
3
. B. Cho kim loại Ag o dung dịch HCl.
C. Cho kim loại Na vào dung dịch NaCl. D. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO
4
.
Câu 61: Lên men 216 gam glucozo (với hiệu suất đạt 80%), thu được etanol khí CO
2
. Hấp thụ
hết khí CO
2
bởi nước vôi trong thu được kết tủa khối lượng
A. 172.
B. 188.
C. 192.
D. 180.
Câu 62: Cho m gam Gly-Lys tác dụng hết với dung dịch HCl dư, đun nóng thu được dung dịch X.
cạn dung dịch X thu được 6,61 gam chất rắn. Biết công thức cấu tạo thu gọn của lysin H
2
N-
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
[CH
2
]
4
-CH(NH
2
)-COOH. Giá trị của m
A. 4,79.
B. 4,42.
C. 5,52.
D. 4,06.
Câu 63: Phát biểu o sau đây đúng?
A. Hợp chất H
2
N-CH
2
-COOH
3
N-CH
3
este của glyxin (hay glixin).
B. Metylamin tính bazơ yếu hơn NH
3
.
C. Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Gly 3.
D. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.
Câu 64: Hòa tan hoàn toàn Fe
2
O
3
trong dung dịch H
2
SO
4
(loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho
dãy gồm các chất: KI, Fe(NO
3
)
2
, KMnO
4
, BaCl
2
, NaCl, Cu. Số chất trong dãy phản ứng thu được
với dung dịch X
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 65: Cho vài mẩu nhỏ canxi cacbua o ống nghiệm đã đựng 1 ml nước đậy nhanh bằng ống
dẫn khí đầu vuốt nhọn. Khí X thu được trong t nghiệm làm mất màu dung dịch thuốc tím. Khí X là
A. metan. B. etilen. C. axetilen. D. butađien.
Câu 66: Cho m gam Al
2
O
3
tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thì có 0,3 mol NaOH đã
phản ứng. Giá trị của m
A. 10,2. B. 8,1. C. 15,3. D. 12,3.
Câu 67: Phát biểu o sau đây không đúng?
A. Phèn chua được sử dụng làm chất cầm màu trong ngành nhuộm vải.
B. Kim loại Cu dẫn điện tốt hơn kim loại Au.
C. Phương pháp trao đổi ion có thể làm giảm cả độ cứng tạm thời độ cũng vĩnh cửu của nước.
D. Các kim loại đều khử được ion của kim loại yếu hơn trong dung dịch muối.
Câu 68: hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch NaOH từ từ đến vào dung dịch FeCl
3
?
A. kết tủa u đỏ. B. kết tủa màu xanh sủi bọt khí.
C. Không hiện tượng gì. D. kết tủa u đỏ sủi bọt khí.
Câu 69: Trong điều kiện thường, X chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X cấu trúc mạch
không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được chất Y còn được gọi
đường nho. Tên gọi của X, Y lần lượt
A. tinh bột glucozơ. B. tinh bột fructozơ.
C. xenlulozơ frutozơ. D. xenlulozơ glucozơ.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh được VnDoc tổng hợp, biên soạn đáp án, kèm lời giải hướng dẫn. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm được đánh giá khó hơn so với các để thi thử của các tỉnh thành khác, cũng như so với đề thi thử của Bộ giáo dục đã đưa ra trước đó. 

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học tại một số trường mới nhất do VnDoc tổng hợp, biên soạn đáp án.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh

Đề thi Thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học

Hướng dẫn giải câu hỏi khó trong đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh

Câu 59: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

A. Trimetylamin.

B. Metylamin.

C. Đimetylamin.

D. Etylamin.

Hướng dẫn giải

Trimetylamin: (CH3)3N bậc 3

Metylamin: CH3NH2 bậc 1

Đimetylamin: (CH3)2NH bậc 2

Etylamin: C2H5NH2 bậc 1

Câu 61: Lên men 216 gam glucozo (với hiệu suất đạt 80%), thu được etanol và khí CO2. Hấp thụ hết khí CO2 bởi nước vôi trong dư thu được kết tủa có khối lượng là

A. 172.

B. 188.

C. 192.

D. 180.

Hướng dẫn giải

C6H12O6 \overset{men }{\rightarrow}2C2H5OH + 2CO2

1,2 mol → 2,4 mol .0,8 (H=80%)= 1,92 mol

nCO2 = n kết tủa = 1,92 mol => m kết tủa = 1,92.100= 192 gam

Câu 62: Cho m gam Gly-Lys tác dụng hết với dung dịch HCl dư, đun nóng thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 6,61 gam chất rắn. Biết công thức cấu tạo thu gọn của lysin là H2N- [CH2]4-CH(NH2)-COOH. Giá trị của m là

A. 4,79.

B. 4,42.

C. 5,52.

D. 4,06.

Hướng dẫn giải

Gly-Lys + 3HCl → muối

x mol

111,5x + 219x=6,61 => x= 0,02 mol => m= 4,06 gam

Câu 64: Hòa tan hoàn toàn Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dãy gồm các chất: KI, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, NaCl, Cu. Số chất trong dãy phản ứng thu được với dung dịch X là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Hướng dẫn giải

Dung dịch X: Fe2(SO4)3, H2SO4

Câu 65: Cho vài mẩu nhỏ canxi cacbua vào ống nghiệm đã đựng 1 ml nước và đậy nhanh bằng ống dẫn khí đầu vuốt nhọn. Khí X thu được trong thí nghiệm làm mất màu dung dịch thuốc tím. Khí X là

A. metan.

B. etilen.

C. axetilen.

D. butađien.

Hướng dẫn giải

CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2

Câu 66: Cho m gam Al2O3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thì có 0,3 mol NaOH đã phản ứng. Giá trị của m là

A. 10,2.

B. 8,1.

C. 15,3.

D. 12,3.

Hướng dẫn giải

nAl2O3= 2nNaOH

=> n Al2O3 = 0,3:2 =0,15 mol => m = 15,3 gam

Để tham khảo đầy đủ chi tiết nội dung tài liệu, vui lòng ấn tải link bên dưới

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh, là đề thi THPT quốc gia trong bài thi môn khoa học tự nhiên, biên soạn kèm đáp án. Đề thi được đánh giá khá nặng với nhiều câu hỏi vận dụng cao. Đòi hỏi các em phải chắc kiến thức và suy luận. 

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh tới các bạn. Ngoài ra để có thể chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia mời các bạn tham khảo các đề thi thử thpt quốc gia môn Toán, đề thi thử thpt môn Hóa học, đề thi thử thpt môn Vật lý. Chúc các bạn có một kì thi tốt.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 881
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm