Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship (số 2)

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship (số 2) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh lớp 11 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship hệ 7 năm MỚI

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship (số 2)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the word that has main stress placed differently from the others

1. A. generous

B. suspicious

C. constancy

D. sympathy

2. A. intelligent

B. interesting

C. hospital

D. favorite

3. A. acquaintance

B. unselfish

C. attraction

D. humorous

II/ Choose the correct answer

1. Let me know if you see anyone acting ________.

A. properly

B. constantly

C. suspiciously

D. carefully

2. It's time you ________ harder for the next exam.

A. work

B. are working

C. worked

D. have worked

3. They ________ a close friendship at university.

A. created

B. became

C. promoted

D. formed

4. I got my friend ________ her car for the weekend.

A. to let me to borrow

B. to let me borrow

C. let me borrow

D. let me to borrow

5. They ________ good friends, but they've fallen out recently.

A. used to be

B. would be

C. were

D. are

III/ Rewrite these following sentences

1. “Would you like something to eat?”

She offered to give __________________________

2. Mike took his car to the garage to repair

Mike had the garage _________________________

3. This coffee is so hot that I can’t drink it

This coffee is too ___________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1

I/ Choose the word that has main stress placed differently from the others

1. B

2. A

3. D

II/ Choose the correct answer

1. C

2. C

3. D

4. B

5. A

III/ Rewrite these following sentences

1. She offered to give me something to eat

2. Mike had the garage repair his car

3. This coffee is too hot for me to drink

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship (số 2). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 11: Friendship hệ 7 năm, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Đánh giá bài viết
1 1.635
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Tiếng Anh Xem thêm