Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Unit 8 lớp 11 Listening

Tiếng Anh 11 Unit 8 Listening

Lời giải bài tập tiếng Anh 11 mới Unit 8 Listening nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Unit 8 lớp 11 Our World Heritage Sites bao gồm đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 11 mới. Mời bạn đọc tham khảo, download lời giải hay.

Unit 8 lớp 11 Listening

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. You are going to listen to a radio programme about Phong Nha - Ke Bang National Park, one of the world heritage sites in Viet Nam. What do you know about this place? Use the words and phrases in the box to describe it.

(Em sắp nghe một chương trình phát thanh về vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, một trong những di sản ở Việt Nam. Em biết gì về nơi này? Dùng từ / cụm từ cho trong khung để mô tả nó.)

Unit 8 lớp 11 Listening

Gợi ý trả lời

Phong Nha - Ke Bang has forests with diverse flora and fauna

2. Match the words with the correct pictures

(Nối các từ với tranh đúng)

Unit 8 lớp 11 Listening

Gợi ý đáp án

1. c

2. e

3. a

4. b

5. f

6. d

3. Listen to a nature radio programme and choose the correct answer.

(Em hãy nghe một chương trình phát thanh nói về thiên nhiên và chọn câu trả lời đúng.)

Bài nghe

Unit 8 lớp 11 Listening

Gợi ý đáp án

C. It is a significant geological site.

(Đây là một địa điểm địa chất quan trọng)

Nội dung bài nghe

Welcome to Radio 3 Nature Programme. Today. I'll talk about Phong Nha- Ke Bans National Park, one of the eight world heritage sites in Viet Nam. It is located in central of Quang Binh Province, about 500 km south of Ha Noi. the capital of Viet Nam. Thanks to its complex geological structure with different kinds of stone, Phong Nha - Bang can be compared to a huge geological museum. Phong Nha- Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the Earth's geological developing through various periods. One geological characteristic to notice here is the system underground rivers, grottos and caves in the limestone mountains.

The park is in an area with a high average rainfall; however, few rivers and streams can be seen here because the water is absorbed inside the limestone mountains. As a result, tens of millions of years, water has been eroding the rocks, creating numerous grottos aril] caves. Phong Nha- Ke Bang is famous for its caves such as Phong Nha, Tien Son and Thien Duong Caves. Son Doong Cave is considered to be the largest one in the world with 200 metres in height, 200 metres in width, and at least 8.5 kilometres in length.

Because of its geological value, Phong Nha- Ke Bang was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 2003. I strongly recommend that you find time to visit Phong Nha- Ke Bang Park. It'd be worthwhile exploring its caves and grottos and seeing the diversity of its flora and fauna. If you enjoy mountain climbing, there are some steep mountains over 1,000 metres high, which can be a real challenge for adventurous climbers.

Thank you for joining me today! And don't forget to tune in tomorrow at the same time.

4. Listen again and complete the sentences with no more than three words.

(Nghe lại đoạn băng lần nữa và hoàn thành câu với không quá ba từ.)

Bài nghe

Unit 8 lớp 11 Listening

Gợi ý đáp án

1. 500 km south

2. geological museum

3. mountains

4. river and streams

5. in the world

6. mountain climbing

5. Work in groups. Discuss the following questions.

(Làm việc theo nhóm, thảo luận những câu hỏi dưới đây.)

What will you do in Phong Nha Ke Bang if you have a chance to visit it?

(Bạn sẽ làm gì ở động Phong Nha Kẻ Bảng nếu bạn có cơ hội ghé thăm nơi đây?)

Xem thêm: Soạn tiếng Anh 11 Writing Unit 8 Our World Heritage Sites MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Listening Unit 8 Our World Heritage Sites. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2021 - 2022.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm