Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Unit 9 lớp 11 Looking back

Looking back Unit 9 lớp 11 trang 56

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 9 lớp 11 Looking back dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Looking back unit 9 lớp 11 Cities of the Future gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập 1 - 4 trang 56 SGK tiếng Anh 11 mới.

Unit 9 lớp 11 Looking back

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Pronunciation

1. Decide whether the question's tags in B's responses have a rising or falling intonation. Mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation) after the question's tags.

(Nói xem những câu hỏi đuôi trong phần trả lời của B có ngữ điệu lên hay xuống. Đánh dấu ↗ (ngữ điệu lên) hay ↘ (ngữ điệu xuống) sau những câu hỏi đuôi.)

Unit 9 lớp 11 Looking back

Gợi ý đáp án

1. A: Global warming will continue to be a big threat to life on Earth.

B: Then we can’t afford to ignore its effects any longer, can we? ↷

2. A: I think the use of fossil fuels causes pollution.

B: Then we should stop using them, shouldn’t we? ⤻

3. A: Did you see the game show last night?

B: I did. It was fantastic, wasn’t it? ↷

4. A: What’s the weather forecast?

B: It’s going to rain. Don’t forget your raincoat, will you?

2. Listen and repeat the sentences in 1. Pay attention to the intonation on the question tags.

(Nghe và lặp lại các câu ở bài tập 1. Chú ý ngữ điệu ở câu hỏi đuôi.)

Vocabulary

Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in the box.

(Hoàn thành câu bằng dạng đúng của từ / cụm từ cho trong khung.)

Unit 9 lớp 11 Looking back

Gợi ý đáp án

1. city dwellers

2. infrastructure

3. overcrowded

4. advanced technology

5. detect

6. urban planners

Grammar

1. Complete the sentences with the correct question tags.

(Hoàn thành câu bang những câu hỏi đuôi đúng.)

Unit 9 lớp 11 Looking back

Gợi ý đáp án

1. shall we

2. don’t they

3. aren’t there

4. will you

5. haven’t you

6. do they

7. should they

8. isn’t it

2. Answer the questions, using conditional sentences.

(Dùng câu điều kiện để trả lời câu hỏi.)

Unit 9 lớp 11 Looking back

Gợi ý đáp án

1. Flowers die if they are not watered./ If flowers are not watered, they die.

2. I expect my teacher to correct my mistake if I make one. / If I make a mistake, I expect my teacher to correct it

3. People need to leave tall buildings quickly if there is an earthquake. / If there is an earthquake, people need to leave tall buildings quickly.

4. I get green if I mix blue and yellow / If I mix blue and yellow, I get green.

5. I dial (the emergency number) 114 if there is a fire. / If there is a fire, I dial 114.

6. If I don't have to go to school in the morning, I usually get up at 8. / I usually get up at 8 if I don't have to go to school in the morning.

7. I usually ask my best friend for help if I'm in trouble. / If I'm in trouble, I usually ask my best friend for help.

8. I usually go to the park if I want to enjoy some fresh air. / If I want to enjoy some fresh air, I usually go to the park.

Xem tiếp: Unit 10 lớp 11 Healthy Lifestyle and Longevity Getting Started MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities of the Future Looking back.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm