Câu hỏi đuôi trong Tiếng Anh lớp 11

Tag question bài tập

Câu hỏi đuôi trong Tiếng Anh lớp 11 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11 về Tag question mới đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo các bài sau đây.

Câu hỏi đuôi trong Tiếng Anh lớp 11

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Lý thuyết câu hỏi đuôi

1. Định nghĩa và cấu trúc

Câu hỏi đuôi là một câu hỏi ngắn được thêm vào cuối câu và được ngăn cách bằng dấu phây.

Nếu động từ ở phần chính ở thể khẳng định thì ở phần đuôi là phủ định và ngược lại.

S + V..., trợ động từ (auxiliary) + S (pronoun)?

(+) → (-)

(-) → (+)

E.g:

He can swim, can't he? (Anh ấy có thể bơi, phải không?)

2. Cách sử dụng

-Nếu phần hỏi đuôi lên giọng ở cuối câu (rising intonation) thì đó thực sự là một câu hỏi vì người nói chưa biết câu trả lời.

-Nếu phần hỏi đuôi xuống giọng ở cuối câu (falling intonation) thì đó là hình thức xác nhận lại thông tin, chứ không phải là một câu hỏi thực sự vì người nói đã biết câu trả lời và mong người nghe đồng ý.

Lời nói khẳng định thì luôn có phần hỏi đuôi ở dạng phủ định, và câu trả lời cho câu hỏi dạng này là "Yes". Lời nói phủ định thì luôn có phần hỏi đuôi ờ dạng khẳng định, và trả lời cho câu hỏi dạng này là "No".

E.g:

You don't live here, do you? No, I don't.

II. Bài tập vận dụng

Exercise 1: Choose the correct answer A, B, or C

1. You're coming to France with us, ________________?

A. aren't you

B. isn't you

C. shouldn't you

2. It wasn't very late, ________________?

A. wasn't it

B. isn't it

C. was it

3. The movie was very boring, ________________?

A. isn't it

B. wasn't it

C. was it

4. We can go on holiday on Friday, ________________?

A. won't we

B. can we

C. can't we

5. Emily plays the piano well, ________________?

A. isn't it

B. does she

C. doesn't she

6. Your cousins went on holiday, ________________?

A. isn't they

B. didn't they

C. aren't they

Xem đáp án

1. A

2. C

3. B

4. C

5. C

6. B

Exercise 2: Complete the questions by adding the tag questions.

1. You have cleaned your bike, ________________?

2. John and Mike don't like English, ________________?

3. Peter played handball yesterday, ________________?

4. You haven't lived here long, ________________?

5. The weather forecast wasn't very good, ________________?

6. He'd better come to see me, ________________?

Xem đáp án

1. You have cleaned your bike, _______haven’t you_________?

2. John and Mike don't like English, ______do they__________?

3. Peter played handball yesterday, _________didn’t he_______?

4. You haven't lived here long, ____have you____?

5. The weather forecast wasn't very good, ____was it_____?

6. He'd better come to see me, _____hadn’t he_______?

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Câu hỏi đuôi trong Tiếng Anh lớp 11. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Bài tập Unit 9 lớp 11 Cities of the future, Soạn tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities of the Future Getting Started,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 589
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 11

    Xem thêm