Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 7 Further Education

Bài tập ngữ pháp Unit 7 lớp 11

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 7 Further Education do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11 mới đi kèm đáp án.

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 7 Further Education

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Give the correct form of the verbs in brackets

1. My sister _____________ (do) a Hospitality and Tourism course over here, so she needs English for her study.

2. ____________ (you/do) any travelling over the past 3 years?

3. They _______________ (recently/join) a basketball team which competes at a national level.

4. He ______________ (work) in this company since 1995.

5. She _____________ (not be) in the garden for more than an hour.

6. William ________________ (just/receive) the results of his recent exams.

Xem đáp án

1. My sister _____has been doing_____ (do) a Hospitality and Tourism course over here, so she needs English for her study.

2. ______Have you done_____ (you/do) any travelling over the past 3 years?

3. They _____have recently joined____ (recently/join) a basketball team which competes at a national level.

4. He _____has been working_________ (work) in this company since 1995.

5. She _____has not be________ (be) in the garden for more than an hour.

6. William ______has just received______ (just/receive) the results of his recent exams.

Exercise 2: Put these words into the correct order to make sentences with present perfect continuous.

1. morning / cleaning I these / been I dirty /. / all / I've I floors

__________________________________________________

2. three I office / for / has / Sarah / this /. / in / been / weeks I working

__________________________________________________

3. to I been / how / bus / long I this / ?/ waiting / we / come / have I for

__________________________________________________

4. weeks / been / with / sister / few /. / his / a / Martin / living I for I has

__________________________________________________

5. five I you / ? / have I been / doing / these I years / last / what

__________________________________________________

Xem đáp án

1. I've been cleaning these dirty floors all morning.

2. Sarah has been working in this office for three weeks.

3. How long have we been waiting for this bus to come?

4. Martin has been living with his sister for a few weeks.

5. What have you been doing these last five years?

Exercise 3: Choose the correct words in brackets to complete the sentences.

1. Nam has studied / has been studying English for two years.

2. He has attended / has been attending online vocational courses twice.

3. Have you applied / Have you applying for the scholarship to study in Singapore?

4. We have waited / have been waiting for the university's reply about entry requirements for the whole week. We hope to receive it soon.

5. The British Council has used / has been using IELTS as an international standardised test of English for non-native English language speakers for a long time.

6. The university has built / has been building a new campus since May.

Xem đáp án

1. Nam has been studying English for two years.

2. He has attended online vocational courses twice.

3. Have you applied for the scholarship to study in Singapore?

4. We have been waiting for the university's reply about entry requirements for the whole week. We hope to receive it soon.

5. The British Council has been using IELTS as an international standardised test of English for non-native English language speakers for a long time.

6. The university has been building a new campus since May.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 7 Further Education. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 6 Global Warming, Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 5 Being Part of ASEAN.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2021 - 2022.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm