Bài tập động từ khuyết thiếu lớp 11

Bài tập về động từ khuyết thiếu có đáp án

Bài tập Động từ khuyết thiếu có đáp án bao gồm các bài tập trắc nghiệm và tự luận ngữ pháp Tiếng Anh về động từ khuyết thiếu khác nhau, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức ngữ pháp tiếng Anh theo chuyên đề hiệu quả, mời các bạn tham khảo.

Bài tập động từ khuyết thiếu lớp 11

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

A. Phân biệt Must vs. Have to, Should vs. Ought to

I. Phân biệt Must với Have to

Must

Have to

- Diễn tả sự cần thiết hay bắt buộc mang tính chủ quan (do người nói quyết định)

Diễn tả ý bắt buộc mang tính khách quan (do luật lệ, quy tắc hay người khác quyết định)

Eg: I must finish the exercises. (Tôi phải hoàn thành bài tập.)

Eg: I have to finish the exercises.Tomorrow is the deadline. (Tôi phải hoàn thành bài tập. Ngày mai là hạn cuối)

II. Phân biệt Should và Ought to

Cả “should” và “ought to” được sử dụng khi hỏi và đưa ra lời khuyên hoặc gợi ý.

Should

Ought to

Dùng cho lời khuyến mang tính chủ quan, thể hiện quan điểm cá nhân của người nói

Dùng với những lời khuyên mang yếu tố khách quan, tức là có sự tác động của ngoại cảnh như luật lệ, bổn phận hay quy tắc

Eg: Jenny should go to bed early. (Jenny nên đi ngủ sớm.)

Eg: Emily ought to finish the report by 10 a.m. (Emily nên hoàn thành bản báo cáo trước 10 giờ sáng.)

B. Bài tập luyện tập động từ khuyết thiếu

I/ Complete the sentences using the given words.

mustn’t

don’t have to

should

ought

shouldn’t

have to

ought not

must

1. You _____________ type your essay but if you want, you can do it.

2. You ________________ ask your teacher if you don't understand the lesson.

3. If you want to help your friend, you _________________ to do her homework. Instead, you should show her how to do it by herself.

4. She is an expert adviser; thus, I think you ________________ to ask her for some advice.

5. We __________________ show respect to our parents.

6. I ________________ go home too late. My parents are very strict.

7. I ___________________ finish homework before going to class. My teacher is rather strict.

8. I think you _________ _________ stay up late because it is not good for your health.

Xem đáp án

1. You ______ don't have to _______ type your essay but if you want, you can do it.

2. You ________ should ________ ask your teacher if you don't understand the lesson.

3. If you want to help your friend, you _________ ought not ________ to do her homework. Instead, you should show her how to do it by herself.

4. She is an expert adviser; thus, I think you _______ ought _________ to ask her for some advice.

5. We _________ must _________ show respect to our parents.

6. I ________ mustn't ________ go home too late. My parents are very strict.

7. I __________ have to _________ finish homework before going to class. My teacher is rather strict.

8. I think you _________ shouldn't _________ stay up late because it is not good for your health.

II/ Fill in the blanks with affirmative or negative forms of "must or have to/ has to".

1. Tomorrow is Sunday. You__________get up very early.

2. This room is a mess. I really__________find time to clean it!

3. You__________wear a tie if you want to go to that restaurant. It's one of their rules!

4. I am broke. I__________borrow some money to buy a car.

5. You__________stop smoking. It is very harmful.

Xem đáp án

1. Tomorrow is Sunday. You_____don’t have to_____get up very early.

2. This room is a mess. I really____must______find time to clean it!

3. You_____have to_____wear a tie if you want to go to that restaurant. It's one of their rules!

4. I am broke. I_____have to_____borrow some money to buy a car.

5. You____must______stop smoking. It is very harmful.

III/ Choose the best answer (A, B, C or D) to complete the following sentences.

1. My grandparents live in the suburb. Therefore, whenever we visit them, we__________a bus.

A. must take

B. should take

C. have to be taken

D. have to take

2. You__________eat plenty of fruit or vegetables every day because they are good for your health.

A. oughtn't to

B. mustn't

C. don't have to

D. should

3. You__________use your mobile phone in the exam.

A. oughtn't to

B. mustn't

C. don't have to

D. shouldn't

4. I think you__________do exercise regularly in order to keep in shape.

A. must

B. should

C. ought to

D. Both B and C are correct

5. The children__________spend too much time watching TV.

A. mustn't

B. ought to not

C. shouldn't

D. Both B and c are correct

Xem đáp án

1. D

2. D

3. B

4. D

5. C

IV. Rewrite the following sentences

1. His doctor told him that he should eat more fruits and vegetables. (OUGHT)

His doctor told him that he _____________________________ more fruits and vegetables.

2. Ring! Ring! That may be Tina-she said she’d call at 4. (MIGHT)

Ring! Ring! That ________________________ Tina - she said she’d call at 4.

1. I studied 20 hours for the math test - the teacher was absent again. (NEEDN’T)

I _________________________________ studied 20 hours for the math test because the teacher was absent again.

2. Smoking is not allowed in restaurants, schools, and offices. (MUSTN’T)

___________________________________ in restaurants, schools, and offices.

3. It isn’t neccesary to bring all your books to school every do. (HAVE)

You _________________________________ bring all your books to school every day.

Xem đáp án

1. His doctor told him that he ought to eat more fruits and vegetables.

2. Ring! Ring! That might be Tina - she said she’d call at 4.

3. I needn’t have studied 20 hours for the math test because the teacher was absent.

4. You mustn’t smoke in restaurants, schools, and offices.

5. You don’t have to bring all your books to schools every do.

V/ Find and correct mistakes in following sentences.

1. I am going to New York next month, so I will must to buy a guidebook.

_____________________________________________

2. You always should carry plenty of loose change.

_____________________________________________

3. Students who come to the class late ought to clean the floor. That’s the rule in my class.

_____________________________________________

4. You don't have to smoke inside but you can smoke outside.

_____________________________________________

5. I should leave now because I have a meeting.

_____________________________________________

Xem đáp án

1. I am going to New York next month, so I will have to buy a guidebook.

2. You should always carry plenty of loose change.

3. Students who come to the class late have to clean the floor. That’s the rule in my class.

4. You mustn’t smoke inside but you can smoke outside.

5. I have leave now because I have a meeting

Trên đây là Bài tập động từ khuyết thiếu lớp 11. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit năm học 2022 - 2023. Chúc các em học sinh lớp 11 học tập hiệu quả.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2022 - 2023.

Đánh giá bài viết
3 14.464
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 11

Xem thêm