Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Review 1 lớp 11 Language

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 chương trình mới theo từng Unit, lời giải SGK tiếng Anh Review 1 lớp 11 Language dưới đây do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn tiếng Anh Review 1 lớp 11 giúp các em chuẩn bị lời giải hay các phần bài tập trong SGK tiếng Anh 11 mới tập 1 Review 1 hiệu quả.

Review Unit 1 2 3 English 11

Review 1 lớp 11 Language

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Vocabulary

1. Form compound nouns with the words in the box. Then complete the sentences, using the correct ones. (Hãy tạo ra các danh từ ghép bằng những từ cho trong khung. Sau đó hoàn thành câu với những danh từ ghép thích hợp.)

Review 1 lớp 11 Language

Gợi ý đáp án

1. housework

2. childcare

3. viewpoint

4. grandparents

5. girlfriend

2. Complete the sentences with correct words from the box. (Hoàn thành câu bằng những từ thích hợp cho trong khung.)

Review 1 lớp 11 Language

Gợi ý đáp án

1. relationship

2. an argument

3. reconciled

4. independent

5. self-reliant

Pronunciation

3. Listen and link the final consonants and initial vowels in the sentences. Then read them aloud. (Nghe và nối các phụ âm cuối với các nguyên âm đâu trong câu. Sau đó đọc to chúng.)

Bài nghe

Review 1 lớp 11 Language

Grammar

4. Complete these sentences with should / sltouldn’t / ought to ought not to / must mustn’t / have to / has to. (Hoàn thành câu với should / shouldn’t / ought to / ought not to / must / mustn’t / have to / has to)

Gợi ý đáp án

1. should/ ought to

2. shouldn’t/ ought not to

3. must/ have to

4. mustn’t

5. must/ has to

5. Rewrite the following sentences to emphasise the underlined parts, using It is / was... that... (Viết lại những câu dưới đây để nhấn mạnh cho những phần gạch dưới, sử dụng cấu trúc It is /was ...that...)

Gợi ý đáp án

1. It was in Greece that the first Olympic Games were held.

2. It was Nam who / that won the first prize in the English speaking contest.

3. It's a chocolate cake that I am making for my best friend's birthday party.

4. It was in 1759 that Scotland's most famous poet Robert Burns was born.

5. It's working on a computer that gives me headaches.

6. Write new sentences with a similar meaning. Use the to-infinitive after adjective. (Viết lại thành những câu mới với nghĩa tương tự. Dùng động từ nguyên mầu có to sau tính từ)

Gợi ý đáp án

1. Our school is quite easy to find.

2. The paragraph is difficult to translate.

3. I am delighted to work for the school library.

4. She was very surprised to see him at the party.

5. I was sorry to hear that your grandma was ill.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Review 1 lớp 11 Language. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2021 - 2022.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm