Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 Global Warming

Bài kiểm tra 15 phút môn Anh Unit 5 lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 Global Warming do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11 mới đi kèm đáp án.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 Global Warming

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. They didn't forget ____ a short vacation in Cuc Phuong National Park last year.

A. being spent

B. having been spent

C. to spend

D. having spent

2. Developed countries are responsible for 80% of the ____ carbon dioxide that is already in the atmosphere.

A. man-made

B. men-made

C. man-making

D. man-mades

3. Certain ____ in the atmosphere, such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide, block heat from escaping.

A. gases

B. layers

C. effects

D. emissions

4. Vietnam has been named among the 12 countries most ____ for climate change by the World Bank.

A. at danger

B. in risk

C. at risk

D. ready

5. We admired the Japanese ____ the city of Fukushima after the disaster.

A. to being rebuilt

B. for having rebuilt

C. to rebuild

D. of having rebuilt

Xem đáp án

1. D

2. A

3. A

4. C

5. B

Rearrange the words/ phrases to make meaningful sentences

1. the / was / having / of / He / stolen / money. / accused

_________________________________________________

2. wine. / She / up / of / suddenly, / glass / stood / upsetting / a

_________________________________________________

3. trap. / he / right / walked / the / nothing, / Suspecting / into

_________________________________________________

4. finished / Having/ his / he / to / all / bed. / homework, / went

_________________________________________________

5. film / before, / Having / the / the / didn't seen / want / I / to / to / cinema. / go

_________________________________________________

Xem đáp án

1. He was accused of having stolen the money.

2. She stood up suddenly, upsetting a glass of wine.

3. Suspecting nothing, he walked right into the trap.

4. Having finished all his homework, he went to bed.

5. Having seen the film before, I didn’t want to go to the cinema.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 Global Warming. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Kiểm tra từ vựng Unit 6 lớp 11 Global Warming, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Being a part of ASEAN.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Đánh giá bài viết
1 1.152
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 11

    Xem thêm