Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 11 Unit 7: Communication and Culture

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 mới theo từng Unit, tài liệu Soạn Anh 11 Unit 7 Further Education Communication and Culture trang 26 27 SGK tiếng Anh lớp 11 mới dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh hướng dẫn giải các phần bài tập xuất hiện trong bài giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập hiệu quả.

Soạn Anh lớp 11 Communication and Culture Unit 7: Further Education

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, students will be able to:

– get knowledge about higher education in Viet Nam and in Singapore

– know some communication samples and cultural items

2. Objectives:

- Topic: Further Education

- Vocabulary: relate to the topic of Unit 7 Further Education

- Skills: Speaking; Reading; Listening

II. Nội dung soạn Communication and Culture Unit 7 Further Education lớp 11

Communication

1. Work in groups of three. Label the diagram of Vietnam’s education system after primary school, using the words in the box. (Làm bài tập theo nhóm ba học sinh. Điền vào ô trống trong sơ đồ giản lược về hệ thống giáo dục Việt Nam sau bậc tiểu học. Sử dụng các từ cho sẵn trong khung.)

Đáp án:

1.a2.d3.c4.b5.e

Hướng dẫn dịch:

1. Tiến sĩ

2. Giáo dục sau đại học

3. Đại học

4. Cao đẳng

5. Giáo dục trung học phổ thông

2. Listen to an overview on Viet Nam's higher education. Decide if the folltwim statements are true (T) or false (F). Tick the correct boxes. (Hãy nghe một bài giới thiệu khái quát về giáo dục đại học tại Việt Nam. Quyết định những câu dưới đây đúng (T) hay sai (F). Đánh dấu vào các ô đúng.)

Bài nghe:

Đáp án:

1.F2.F3.T4.F5.F

Hướng dẫn dịch:

1. Hầu hết các gia đình Việt Nam đều muốn con mình học nghề.

2. Việt Nam vừa mới phát triển hệ thống giáo dục hướng nghiệp gần đây.

3. Thường mất ba năm để tốt nghiệp từ một trường cao đẳng.

4. Sinh viên thường phải vượt qua ba kỳ thi trước khi vào đại học.

5. Sinh viên chỉ có thể sử dụng nguồn quỹ cá nhân để trả học phí ở nước ngoài.

Nội dung bài nghe:

Education plays an important role in Vietnamese culture and societyễ Most parents ii Viet Nam want their children to go to university or college, which will open doors to a brighter future.

In recent years, Viet Nam has focused on developing its education system, especialh higher education and vocational schools.

According to the current education system, higher education is defined as learnim beyond secondary level.

In order to be eligible for higher education, students must have certificates of secondar school graduation and may be required to take the entrance examination with various sets of subjects depending on different majors.

At colleges, programmes often last three years. After graduating, students receivc associate's degrees and may continue their studies for one or two years to get bachelors degrees. After completing these courses, students may pursue programmes for master : and doctoral degrees.

Overseas education has become increasingly popular as young people believe that the-- will have more oportunities for developing their talents and better employment prospects Students usually finance their studies abroad through scholarships or personal savines.

Hướng dẫn dịch:

Giáo dục đóng một vai trò rất quan trọng trong văn hóa và xã hội Việt Nam. Hầu hết các bậc cha mẹ muốn con mình đi học đại học hoặc cao đẳng, việc này sẽ mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng hơn.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tập trung vào phát triêh hệ thống giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học và giáo dục nghề.

Theo như hệ thông giáo dục hiện hành, giáo dục đại học được định nghĩa là việc học sau bậc trung học phổ thông.

Để đáp ứng cho việc giáo dục đại học, học sinh phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phải thi đầu vào với các môn học khác nhau tùy vào các chuyên ngành khác nhau.

Ở các trường cao đẳng, chương trình thường kéo dài ba năm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên nhận được văn bằng và có thế tiếp tục học thêm một hoặc hai năm nữa đế lấy bằng cử nhân. Các trường đại học thường cung cấp chương trình bốn năm cho bằng cử nhân. Sau khi hoàn thành các khóa học này, sinh viên có thể theo học các chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Du học ngày càng trở nên phổ biến vì người trẻ tin rằng họ có nhiều cơ hội hơn cho việc phát triển tài năng và triển vọng nghề nghiệp. Sinh viên thường chi trả học phí bằng các học bổng hoặc bằng sự tiết kiệm của mỗi người.

3. Discuss in groups. Give your opinion about higher education and suggest what should be done to help students to pursue academic or professional degrees. (Thảo luận theo nhóm. Hãy cho biết ý kiến của em về giáo dục đại học và đề xuất các cách giúp học sinh theo đuổi con đường học vấn hoặc bằng cấp chuyên ngành.)

Gợi ý:

I think we should go to university for the following reasons:

- University graduates can get better jobs and earn more money.

- University will give you the oportunity to expand your potential by giving vou more tools for successẻ

- University will give you the oportunity to interact with people that can challenge your thinking, people of diverse background and cultures.

How to help students to pursue a higher education degree?

- Helping them realize the benefits and prospects of higher education

- Providing them with comprehensive information on hiaher education (for example, information in detail about college/university quality, education costs...). When students have better information, they make better choices about their education.

- Offering education loans to those students who are in financial need and want to pursue a professional degree.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ chúng ta nên học đại học vì những lý do sau:

- Sinh viên tốt nghiệp đại học có thể có được việc làm tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.

- Đại học sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để mở rộng tiềm năng của bạn bằng cách tạo nhiều công cụ để thành công

- Đại học sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để tương tác với những người có thể thách thức suy nghĩ của bạn, những người có nền văn hoá đa dạng và khác nhau.

Làm thế nào để giúp học sinh theo một nền giáo dục đại học?

- Giúp họ nhận ra lợi ích và triển vọng của giáo dục đại học

- Cung cấp cho họ thông tin toàn diện về giáo dục hằng năm (ví dụ, thông tin chi tiết về chất lượng đại học / trường đại học, chi phí giáo dục ...). Khi sinh viên có thông tin tốt hơn, họ sẽ có những lựa chọn tốt hơn về giáo dục của mình.

- Cho vay vốn cho những sinh viên có nhu cầu tài chính và muốn theo đuổi trình độ chuyên môn.

Culture

1. Look at the Singapore’s education journey. Work with a partner. Briefly describe the stages following secondary education. (Hãy xem sơ đồ mô tả hệ thông giáo dục Singapore. Thảo luận với bạn bên cạnh. Mô tả ngắn gọn các giai đoạn tiếp theo sau giáo dục trung học ở Singapore.)

Học sinh luyện tập theo sơ đồ.

2. Read the text and answer the questions. (Đọc bài khóa và trả lời câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch câu hỏi:

1 - Tên một trong những mục tiêu quan trọng của nền giáo dục Singapore?

2 - Yêu cầu khi đăng ký học các khóa học đặc biệt trong giáo dục trung học là gì?

3 - Làm thế nào để giáo dục trung học chuẩn bị cho sinh viên học cao hơn?

4 - Các lựa chọn cho học sinh trung học ra trường là gì?

5 - Có bao nhiêu tổ chức địa phương cung cấp giáo dục cao học ở Singapore?

Đáp án:

1. To help students to discover their talents and develop a passion for learning.

2. They have to pass standardized examinations.

3. It builds up students strengths and develops their talents in both academic and non- academic areas.

4. They can select pre-university education or technical education.

5. There are four local universities with degree programmes for higher education.

Hướng dẫn dịch đoạn văn:

Giáo dục trung học và giáo dục bổ túc ở Singapore

Một trong những mục tiêu chính của hệ thống giáo dục Singapore là giúp học sinh phát hiện tài năng và phát triển niềm đam mê học hỏi.

Suốt thời gian theo học cấp 2, kéo dài từ 4 đến 5 năm, học sinh có cơ hội tham gia những khóa học khác nhau, tạo dựng thế mạnh cũng như phát triển tài năng của mình ở cả hai lĩnh vực học thuật và không học thuật. Ví dụ, sau khi đạt điểm trong các kỳ thi chuẩn, học sinh có thể đăng ký những khóa học tại các trường chuyên độc lập như trường Trung học Phổ thông Chuyên Toán và Khoa Học (NUS), trường Thể Thao Singapore, trường Nghệ Thuật, trường Khoa Học và Công Nghệ. Họ có thể tiếp tục theo học các môn yêu thích tại trường cao đẳng và bách khoa thông qua đăng ký trực tiếp. Đây là những cách làm linh động cho phép học sinh tiếp tục con đường học vấn của mình tại một trường công lập sau trung học.

Sau khi rời trường trung học, học sinh có thể theo học hoặc dự bị đại học hoặc giáo dục kỹ thuật. Một khóa dự bị đại học chuấn bị cho học sinh những kỹ năng và kiến thức cần thiết cho giáo dục đại học. Họ có thể nhận thức rõ tiềm năng của mình thông qua rất nhiều môn học từ lĩnh vực học thuật như Khoa học Nhân văn, Nghệ thuật, Ngôn ngữ, Toán học và Khoa học. Ngoài ra, giáo dục kỹ thuật, cùng với các công ty và các tổ chức khác, có thể trang bị cho học sinh những kỹ năng, kỹ thuật chuyên ngành và kinh nghiệm làm việc. Họ có thể lựa chọn các lĩnh vực kỹ năng khác nhau như kỹ nghệ, kỹ thuật, kinh doanh hoặc dịch vụ để làm quen với môi trường làm việc trong tương lai.

Nếu học sinh muốn theo đuổi giáo dục đại học, họ có thể thực hiện ước mơ của mình tại một trong bốn trường công lập địa phương theo các chương trình học được cấp bằng. Tất cả bốn trường này đều có cộng tác toàn cầu với những trường đại học hoặc viện giáo dục hàng đầu trên thế giới để đảm bảo chất lượng tốt nhất và tương lai cho sinh viên tốt nghiệp.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 11 Unit 7 Communication and Culture. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.336
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm