Unit 9 lớp 11 Listening

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 9 lớp 11 Listening dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Listening unit 9 lớp 11 Cities of the Future gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập 1 - 5 trang 52 - 53 SGK tiếng Anh 11 mới. 

Unit 9 lớp 11 Listening

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Discuss with a partner.

(Thảo luận với bạn bên cạnh.)

Unit 9 lớp 11 Listening

Gợi ý đáp án

1. Which of the problems shown in the picture?

(Những vấn đề nào được phản ánh trong bức tranh?)

All these problems currently exist in big cities in Viet Nam like Ha Noi and Ho Chi Minh City.

2. Do you think they will be solved in the next twenty years?

(Bạn có nghĩ rằng chúng sẽ được giải quyết trong hai mươi năm tới?)

It's likely that many of them will be solved in the next twenty years, as local authorities are taking measures to deal with them step by step.

2. Listen to a talk on predictions about our future cities. Underline the words or phrases that you hear.

(Hãy nghe cuộc nói chuyện nói về những dự đoán về những thành phố tương lai của chúng ta. Gạch dưới những từ / cụm từ em nghe được.)

Bài nghe

Unit 9 lớp 11 Listening

Gợi ý đáp án

a. pessmistic (bi quan)

b. optimistic (lạc quan)

d. global warming (nóng lên toàn cầu)

e. overcrowded (quá đông đúc)

h. available (có sẵn)

Nội dung bài nghe

People have very different opinions about the cities of the future. Those who are pessimistic think that's our cities will become more and more polluted, so they will no longer be safe and healthy places to live in. Pessimists point out that both global warming and pollution have increased rapidly over the past twenty years, but governments have no effective ways to control them. There are no signs that this problem will be solved in the future. In addition, more and more people are leaving the countryside and moving to big cities to look for work As a result, cities will become overcrowded. This means there will be more people, more waste and heavier traffic. All these factors will lead to more pollution.

(Mọi người có ý kiến rất khác nhau về các thành phố trong tương lai. Những người bi quan nghĩ rằng các thành phố của chúng ta ngày càng trở nên ô nhiễm, vì vậy đó sẽ không còn là những nơi an toàn và lành mạnh để sinh sống. Những người bi quan chỉ ra rằng cả hai sự nóng lên toàn cầu và ô nhiễm đều tăng nhanh trong 20 năm qua, nhưng chính phủ không có cách nào hiệu quả để kiểm soát chúng. Không có dấu hiệu cho thấy vấn đề này sẽ được giải quyết trong tương lai. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều người rời bỏ nông thôn và di chuyển đến các thành phố lớn để tìm việc làm. Kết quả là các thành phố sẽ trở nên quá tải. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều người hơn, lãng phí nhiều hơn và giao thông nhiều hơn. Tất cả những yếu tố này sẽ dẫn đến tình trạng ô nhiễm nhiều hơn.)

On the other hand, optimistic people believe that city dweller will have a better life thanks to important achievements in technology and medicine. Modern machines and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective treatment for people. How about environmental problems? Optimists also think that scientists will find ways to cut down the cost of renewable energy sources and make them available to everybody. They hope that these energy sources will step by step to replace fossil fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then city dwellers will live in a cleaner and healthier environment.

(Mặt khác, những người lạc quan cho rằng người dân thành thị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ những thành tựu quan trọng trong công nghệ và y học. Các máy móc hiện đại và các bệnh viện được trang bị tốt tại các thành phố sẽ cung cấp phương pháp điều trị tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn cho người dân. Làm thế nào về các vấn đề môi trường? Những người lạc quan cũng cho rằng các nhà khoa học sẽ tìm cách giảm chi phí của các nguồn năng lượng tái tạo và sẵn sàng cho mọi người. Họ hy vọng những nguồn năng lượng này sẽ từng bước thay thế các nhiên liệu hoá thạch như khí đốt, than đá và dầu trong vòng 20 năm tới. Sau đó, cư dân thành phố sẽ sống trong một môi trường sạch sẽ và lành mạnh hơn.)

3. Listen again. Decide which of the following predictions will come true (T) and which will not (NT), according to the two kinds of viewpoints. Tick the correct box.

(Nghe lại lần nữa và xem thử những dự đoán dưới đây sẽ trở thành sự thật (T) hay không theo hai loại quan điểm trong đoạn băng. Đánh dấu chọn ô đúng.)

Bài nghe

Unit 9 lớp 11 Listening

Gợi ý đáp án

1. T

2. NT

3. NT

4. T

5. T

6. T

7. NT

4. Listen again and complete the summaries of the two viewpoints.

(Nghe lại đoạn băng và hoàn thành bản tóm tắt theo hai quan điểm.)

Bài nghe

Unit 9 lớp 11 Listening

Gợi ý đáp án

1. According to the pessimistic viewpoint, our future cities will not be safe and healthy places to live in. Governments have no effective ways to control pollution, which will continue to be a serious problem in the future. Moreover, cities will become overcrowded, which means there will be more waste and heavier traffic.

2. According to the optimistic viewpoint, city dwellers will have a better life thanks to advances in technology and medicine. Furthermore, the environmental problems will be solved. Renewable energy sources will gradually replace fossil fuels in the next twenty years.

5. Which viewpoint do you agree with, the optimistic or pessimistic? Provide your reasons.

(Em đồng ý với quan điểm nào — lạc quan hay bi quan? Hãy đưa ra lý do.)

Xem tiếp: Soạn tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities of the Future Writing MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities of the Future Listening.

Đánh giá bài viết
1 1.186
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 11

Xem thêm