Nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng Unit, Hướng dẫn viết đoạn văn bằng tiếng Anh về Nguyên nhân, Hậu quả và giải pháp của sự nóng lên toàn cầu do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Luyện viết Writing Skills tiếng Anh 11 Unit 6 Global Warming bao gồm nhiều đoạn văn mẫu tiếng Anh khác nhau giúp các em lên dàn ý đoạn văn về Sự nóng lên toàn cầu.

Nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Gợi ý viết bài

- What is global warming? (Nóng lên toàn cầu là gì?)

- What are causes of global warming? (Nguyên nhân của nóng lên toàn cầu là gì?)

  • Oil and gas (dầu và khí ga)
  • Deforestation (chặt phá rừng)
  • Waste (rác thải)
  • Transport and vehicles (vận chuyển và phương tiện)

- What are possible solutions? (Giải pháp khả thi là gì?)

II. Bài viết tham khảo

Cause of global warming - Bài viết số 1

Global warming is one of the most catastrophic problem that humans have to face. It is the increase of Earth’s average suface temperature due to of greenhouse gases. There are many causes leading to global warming. The first thing is deforestation that is the clearance of woodland and forest. People cut down lots of trees to create space for farms or ranches. Trees and forests turn carbon dioxide into oxygen, so when they are cleared like the stored carbon is then released into the environment. Waste is also a main reason leading the problem. Nowsadays, people have created more waste because of the amount of packaging used and the short life cycle of products. A lot of items, waste and packaging isn't recyclable, which means it ends up in landfills. When the waste in landfills begins to decompose, it releases harmful gases into the atmosphere which contribute to global warming. Another cause is transport and vehicles. The large of amount of transportation burns fossil fuels that release carbon and other types of pollutants into the atmosphere. To reduce these problems, people need to change their habits such as educing energy use, using green methods of transport and planting trees. To sum up, global warming is a serious problem.

Bài dịch

Trái đất nóng lên là một trong những vấn đề nghiêm trọng mà con người phải đối mặt. Đó là sự gia tăng nhiệt độ bề mặt trung bình của Trái đất do khí nhà kính. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trái đất nóng lên. Việc đầu tiên là nạn phá rừng. Người ta chặt rất nhiều cây để tạo không gian làm trang trại hoặc chăn nuôi gia súc. Cây cối và rừng biến carbon dioxide thành oxy, vì vậy khi chúng bị biến mất thì lượng carbon dự trữ sau đó bị thải ra môi trường. Rác thải cũng là một nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề này. Ngày nay, con người đã tạo ra nhiều chất thải hơn do số lượng bao bì được sử dụng và vòng đời sản phẩm ngắn. Rất nhiều vật dụng, chất thải và bao bì không thể tái chế, có nghĩa là chúng sẽ được đưa vào các bãi chôn lấp. Khi chất thải trong các bãi chôn lấp bắt đầu phân hủy, nó thải ra khí độc hại vào bầu khí quyển, góp phần làm trái đất nóng lên. Một nguyên nhân khác là do phương tiện giao thông và phương tiện. Khối lượng lớn phương tiện giao thông đốt cháy nhiên liệu hóa thạch giải phóng carbon và các loại chất ô nhiễm khác vào bầu khí quyển. Để giảm thiểu những vấn đề này, mọi người cần thay đổi thói quen như giáo dục việc sử dụng năng lượng, sử dụng các phương pháp giao thông xanh và trồng cây xanh. Tóm lại, sự nóng lên toàn cầu là một vấn đề nghiêm trọng.

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nóng lên toàn cầu - Bài viết số 2

One of the biggest problems facing humans nowadays is global warming. The Earth is heating up: warmer temperatures are causing changes in climate around the world. Human demand for natural resources has increased rapidly, especially in developing countries. Human activities have led to the pollution of the environment, threatening living conditions for millions of species, including people themselves. If we do not take actions to reduce the risks now, the impacts of global warming on us will become more and more severe. The essay will discuss the problem of global warming, its causes and effects and suggest some solutions for it.

Global warming is the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane and others in the atmosphere. People pollute the environment by burning fossil fuels; cutting down trees for farmland, wood and paper; increasing the use of chemical fertilizers on croplands... Human activities have serious consequences on the life on Earth. We have so far witnessed more severe storms, heat waves, droughts, floods and hight tides. Under extreme weather conditions, people have to suffer heat-related illnesses and infectious diseases.

In conclusion, global warming is throating human beings and millions of species Earth. The Earth is the common home for all of us and because of this great attend should be paid to environmental problems. Taking small but effective actions such reducing energy use, saving natural resources, planting trees or using green means L transportation can make the Earth a better place to live.

Bài dịch

Một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt hiện nay là sự nóng lên toàn cầu. Trái đất đang nóng lên: nhiệt độ ấm hơn đang gây ra sự thay đổi khí hậu trên toàn thế giới. Nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên của con người đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Các hoạt động của con người đã dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường, đe doạ đến điều kiện sống của hàng triệu loài, bao gồm cả con người. Nếu chúng ta không có hành động để giảm bớt những rủi ro hiện nay, những tác động của sự nóng lên toàn cầu đối với chúng ta sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Bài luận sẽ thảo luận về vấn đề cảnh báo toàn cầu, nguyên nhân và các hiệu ứng của nó và đề xuất một số giải pháp cho nó.

Sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất do sự gia tăng khí nhà kính như carbon dioxide, carbon monoxide, mêtan và các chất khác trong khí quyển. Người gây ô nhiễm môi trường bằng cách đốt nhiên liệu hoá thạch; chặt cây cho đất nông nghiệp, gỗ và giấy; tăng cường sử dụng phân hoá học trên đồng cỏ ... Hoạt động của con người có những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống trên trái đất. Chúng tôi đã chứng kiến những cơn bão, sóng thần, hạn hán, lũ lụt và thủy triều cao. Trong điều kiện thời tiết cực đoan, người dân phải chịu đựng các bệnh liên quan đến nhiệt và các bệnh truyền nhiễm.

Tóm lại, sự nóng lên toàn cầu đang đe dọa con người và hàng triệu loài trái đất. Trái đất là ngôi nhà chung cho tất cả chúng ta và vì sự quan trọng lớn này nên chú ý tất cả các vấn đề môi trường. Thực hiện các hành động nhỏ nhưng có hiệu quả như giảm sử dụng năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, trồng cây xanh hoặc sử dụng phương tiện giao thông vận tải thân thiện với môi trường có thể làm cho trái đất trở thành một nơi tốt hơn để sinh sống.

Trên đây là Nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2021 - 2022 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 1.178
Sắp xếp theo
    Luyện viết tiếng Anh Xem thêm