Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề 4

Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề 4 nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 trên VnDoc.com. Đây là đề thi trực tuyến với nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau bám sát đề thi thực, là tài liệu ôn thi hữu ích giúp các em học sinh đạt điểm cao trong các bài thi sắp tới.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 online trên VnDoc.com là tài liệu luyện thi trực tuyến cho các em học sinh. Thông qua kênh học tập trực tuyến này, các phụ huynh có thể dễ dàng hướng dẫn các con của mình trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay sau khi làm xong. Đề có đáp án cho các con so sánh và đối chiếu với bài làm của mình để hiểu bài hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 có đáp án.

Tham khảo thêm:

 • I. Look at the letters. Write the words.
 • 1 - a h c r i => ____________
  chair
 • 2 - b t o l a f l o => ____________
  football
 • 3 - y o s t => ____________
  toys
 • 4 - t i k e => ____________
  kite
 • 5 - a r c => ____________
  car
 • 6 - u z p e z l => ____________
  puzzle
 • II. Odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • III. Choose the correct answer
 • 1. ……………is that man? - He is my father.
 • 2. My brother is twelve years ………
 • 3. There ……..a garden in my house.
 • 4. There is a pond ……….. front of my house.
 • 5. …… there a garden in your house?
 • 6. The gate ………. the house is blue.
 • 7. ……… are my books? - They’re on the desk.
 • 8. There are two pictures ………..the wall.
 • 9. There is a chair between the table……… the wardrobe.
 • 10. How……….. chairs are there in the classroom?
 • IV. Matching each question to its right answer.
  1. Are there any posters on the wall?a. Yes, there are
  2. Who’s that?b. She is sixty years old
  3. Do you have a robot?c. That is my friend, Alan
  4. How many beds are there in the bedroom?d. There is just only one bed
  5. How old is your grandmother?e. No, I don’t
 • 1-
  a
 • 2 -
  c
 • 3 -
  e
 • 4 -
  d
 • 5 -
  b
 • V. Complete the dialogue.

  room; two; many; near; wardrobe; any

  Linda: Is there a mirror in the (0) __room____?

  Mai: Yes. There is one. It’s (1) …………………….. the window.

  Linda: What about pictures? How (2) …………………….. pictures are there?

  Mai: There are (3) ………………… pictures.

  Linda: Oh, I see. Are there (4) …………….. cupboards?

  Mai: No, there are not. But there is a big (5) ……………………………. for my clothes.

 • 1.
  near
 • 2.
  many
 • 3.
  two
 • 4.
  any
 • 5.
  wardrobe
 • VI. Read the passage and answer the following questions.

  Hello. I’m Linh. I’m living with my family in Hanoi. Today is Sunday. Now, I am playing games in my bedroom. My mother is cooking in the kitchen. My sister is playing badminton in the garden. My father is reading a magazine in the living room.

 • 1. What is her name?
  Her name is Linh.
 • 2. Where is she living?
  She is living in Hanoi.
 • 3. What’s she doing now?
  She is playing games in her bedrooms. She is playing games now.
 • 4. What’s her mother doing?
  She is cooking in the kitchen. Her mother is cooking in the kitchen.
 • 5. Where’s her sister playing badminton?
  In the living room. Her sister is playing badminton in the garden.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 258
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 2 lớp 3

  Xem thêm