Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề 1

Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề 1 nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 trên VnDoc.com. Đề thi dưới dạng trực tuyến với các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu ôn thi hữu ích giúp các em học sinh làm quen với đề và đạt điểm cao trong các bài thi sắp tới.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 online trên VnDoc.com là kênh học tập hữu ích cho các em học sinh. Các phụ huynh dễ dàng hướng dẫn các con của mình trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay sau khi làm xong. Đề có đáp án cho các con so sánh và đối chiếu với bài làm của mình để hiểu bài hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án

Tham khảo thêm:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 4

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 3

 • I. Circle odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Write T (true) or F (false).

  Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2019 - 2020

 • 1. There are three beds. ______
 • 2. There is a kite on the bed . ______
 • 3. There are books on the shelf. ______
 • 4. There are pants on the rug. . ______
 • III. Look and write.

  This; That; These; Those;

  Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2019 - 2020

 • 1.
  These
 • 2.
  This
 • 3.
  That
 • 4.
  Those
 • IV. Choose the correct answer.
 • 1. Are there any chairs in the room? - No, there …………….
 • 2. ……….you have any toys?
 • 3. Does your brother have a robot? - Yes, he ...........
 • 4. My sister ………….a doll.
 • V. Read

  Hello! My name is Daisy. I’m eight. This is my classroom. There are three tables and eight chairs. That is my teacher, Miss Green. She is in front of the board. There are two computers in my class room. There are pictures in on the wall. There are four drawers. There are lots of coat hooks. My coat hook is blue. This is my bag, it is brown.

  Circle the correct answer.

 • 1.How many tables are there?
 • 2. How many chairs are there?
 • 3. How many computers are there?
 • 4. What color is Daisy’s coat hook?
 • VI. Reorder the sentences
 • 1. the / lamp/ There/ a /is / on / desk.
  There is a lamp on the desk.
 • 2. sister / Does/ doll?/ your/ have/ a
  Does your sister have a doll?
 • 3. is / the / between / table / The/ chair / the / and/ wardrobe
  The table is between the chair and the wardrobe.
 • 4. any / Are / chairs/ there / room? / the / in
  Are there any chairs in the room?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 624
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 2 lớp 3

  Xem thêm