Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 2 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020, đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 với nội dung bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 3 mới của bộ GD&ĐT giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức hiệu quả.

I. Circle odd one out.

1. Tablemilkshakenoodlepizza
2. Bedcabinshelfseventeen
3. Fortydrawereightyone hundred
4. Noodlethirteentwentyfifteen
5. Rugtwentypillowblanket

II. Write T (true) or F (false).

Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2019 - 2020

1. There are three beds. ______

2. There is a kite on the bed . ______

3. There are books on the shelf. ______

4. There are pants on the rug. . ______

III. Look and write.

This; That; These; Those;

Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2019 - 2020

IV. Choose the correct answer.

1. Are there any chairs in the room? - No, there …………….

A. are

B. is

C. aren’t

D. isn’t

2. ……….you have any toys?

A. Are

B. Do

C. Can

D. Does

3. Does your brother have a robot? - Yes, he ...........

A. does

B. has

C. are

D. have

4. My sister ………….a doll.

A. is

B. have

C. are

D. has

V. Read

Hello! My name is Daisy. I’m eight. This is my classroom. There are three tables and eight chairs. That is my teacher, Miss Green. She is in front of the board. There are two computers in my class room. There are pictures in on the wall. There are four drawers. There are lots of coat hooks. My coat hook is blue. This is my bag, it is brown.

Circle the correct answer.

1.How many tables are there?

three / four

2. How many chairs are there?

nine / eight

3. How many computers are there?

three / two
4. What color is Daisy’s coat hook?

blue / brown

VI. Reorder the sentences

1. the / lamp/ There/ a /is / on / desk.

⇒ ………………………………………………………………………

2. sister / Does/ doll?/ your/ have/ a

⇒ ………………………………………………………………………

3. is / the / between / table / The/ chair / the / and/ wardrobe

⇒ ………………………………………………………………………

4. any / Are / chairs/ there / room? / the / in

⇒ ………………………………………………………………………

Trên đây là Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 1.659
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm