2 Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án năm 2021 - 2022 dưới đây giúp thầy cô và các em có thêm tài liệu để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 1 lớp 3 môn Tiếng Anh để các em có thể đạt được kết quả tốt nhất. Mời các em bắt đầu làm bài ôn tập thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 3.

* Xem thêm: Đề thi giữa kì lớp 3 môn Tiếng Anh - Đề 1 NEW

A. Nội dung Đề thi kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 1 - Đề 1

I. Odd one out

1. A. myB. herC. heD. his
2. A. helloB. howC. whatD. who
3. A. nineB. fineC. sixD. eight
4. A. areB. amC. youD. is
5. A. byeB. helloC. goodbyeD. good night
6. A. BoyB. girlC. teacherD. school
7. A. howB. isC. whatD. how old
8. A. helloB. byeC. HiD. good morning
9. A. IB. SheC. TheyD. His
10. A. TonyB. LindaC. MaryD. friends

II. Choose the correct answer

1. Is that Linda? – No, it__________

A. is

B. not

C . isn't

D. are

2. Are they your friends? – Yes, they ______

A. are

B. aren't

C. am

D. is

3. How do you spell________name? – C-U-O-N-G

A. you

B. they

C. your

D. he

4. Pleased to ___________you.

A. it

B. old

C. meet

D. this

5. How old are you? – I'm ________ years old.

A. fine

B. nine

C. friend

D. nice

6. Tony and Linda are my ___________

A. friend

B. name

C. these

D. friends

7. She _________________ my friend.

A. Am

B. is

C. are

D. it

8. ___________________________? – It's Nga.

A. Who are they?

B. How are you?

C. Who's that?

D. How old are you?

9. Peter and Quan are my _________________.

A. friend

B. friends

C. best friend

D. name

10. That ______________is Linda.

A. boy

B. Boys

C. girl

D. girls

III. Read and complete.

Thanks - Who - name's - this - name - you - friend

Nam : Hello, Mai.

Mai : Hi, Nam. How are .1..............?

Nam : I'm fine, ..2..........And you?

Mai : I'm fine, too. Thank you.

Nam : ..3......... is Tony.

Mai : Hi, Tony. How do you spell your ..4.........?

Tony : T-O-N-Y.

Mai: .5..............'s that?

Tony : It's my 6........... Her .7.................. Linda.

IV. Reorder the words.

1. spell / how/ his/ name/ do /you?

...............................................................................................................

2. That/ my / is / teacher.

...............................................................................................................

3. your/ is/ friend / Nam?

...............................................................................................................

4. name/ what/ is / her /?

...............................................................................................................

5. your/ are / they / friends?

...............................................................................................................

6. best / my / friend / Quynh / is.

...............................................................................................................

7. is / this/ friend/ Mary / my.

...............................................................................................................

8. too/ Hoa/ are/ my/ and/ Quan /friends /.

...............................................................................................................

9. I/ a / am / at / Nguyen Du / primary school / pupil.

...............................................................................................................

10. In / she / is / 5A/ class /.

...............................................................................................................

V. Read and match.

1. Who’s that?

A. She’s nine years old.

2. How old are you?

B. Hello, Hoa. Nice to meet you.

3. Is that Mary?

C. His full name is Nguyen Van Nam.

4. Who are they?

D. He is thirteen years old.

5. Is that your friend?

E. It’s Tony.

6. Are Peter and Mary your friend?

F. They are my friends.

7. Hello, I am Linda.

G. Hi, Linda. I am Nam.

8. How old is Nam ?

H. I am nineteen years old.

9. What’s his full name?

I. No, they aren’t.

10. Mai, this is my friend Hoa.

K. Yes, it is. He’s my friend.

11. How old is Mary?

L. No, it isn’t.

12. What’s your name?

M. I am very well.

13. Goodbye, class.

N. My name’s Hoa.

14. How do you spell your name?

O. Goodbye, Miss Hoa.

15. How are you ?

P. T-O-NY

VI. Make the questions:

1. My name's Jack.

..............................................................................................................?

2. I am not well.

..............................................................................................................?

3. His name's Peter.

..............................................................................................................?

4. It's my friend Quan.

..............................................................................................................?

5. She is seventeen years old.

..............................................................................................................?

6. Her name's Nga.

..............................................................................................................?

7. No, they aren't. They aren't my friends.

..............................................................................................................?

8. No, it isn't. It's Linda.

..............................................................................................................?

9. My nickname is Ken. '

..............................................................................................................?

10. Quan is seven years old.

..............................................................................................................?

VII. Read and do the tasks.

Hello. My name is Nam. I'm eight years old. I'm in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary school. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter is seven and Linda is nine. They're my friend too.

A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F)

0. He is Nam.

1. Nam is eight years old.

2. His best friend is Linda.

3. Linda is ten years old.

4. Peter is nine years old.

5. Peter and Linda are Nam's friend.

B. ANSWER THE QUESTIONS:

1. How old is Nam?

...............................................................................................................

2. What class is Nam in?

................................................................................................................

3. How old is Mai?

................................................................................................................

4. Are Peter and Linda his friends?

................................................................................................................

5. How old is Linda?

................................................................................................................

B. Đáp án Đề kiểm tra tiếng Anh giữa kì 1 lớp 3

I. Odd one out

1 - C. he; 2 - A. hello; 3 - B. fine; 4 - C. you; 5 - B. hello;

6 - D. school; 7 - B. is; 8 - B. bye; 9 - D. his; 10 - D. friends;

II. Choose the correct answer

1 - C. isn't; 2 - A. are; 3 - C. your; 4 - C. meet; 5 - B. nine;

6 - D. friends; 7 - B. is; 8 - C. Who's that?; 9 - B. friends; 10 - C. girl;

III. Read and complete.

1 - you; 2 - thanks; 3 - This; 4 - name;

5 - Who; 6 - friend; 7 - name's;

IV. Reorder the words.

1 - How do you spell his name?

2 - That is my teacher.

3 - Is Nam your friend?

4-  What is her name?

5 - Are they your friends?

6 - Quynh is my best friend.

7 - This is my friend, Mary.

8 - Hoa and Quan are my friends, too.

9-  I am a pupil at Nguyen Du primary school.

10 - She is in class 5A.

V. Read and match.

1 - E; 2 - H; 3 - L; 4 - F; 5 - K;

6 - I; 7 - G; 8 - D; 9 - C; 10 - B;

11 - A; 12 - N; 13 - O; 14 - P; 15 - M;

VI. Make the questions:

1 - What is your name?

2 - How are you?

3 - What is his name?

4 - Who is this?

5 - How old is she?

6 - What is her name?

7 - Are they your friends?

8 - It is Mary?

9 - What is your nickname?

10 - How old is Quan?

VII. Read and do the tasks.

A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F)

1 - T; 2 - F: 3 - F; 4 - F; 5 - T;

B. ANSWER THE QUESTIONS:

1 - He is eight years old.

2 - He is in class 3A

3 - She is eights years old.

4 - Yes, they are.

5 - She is nine years old.

C. Nội dung Đề thi kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 1 - Đề 2

Exercise 1: Unscramble the following words

1. TGOEEHTR

:_______________

4. NEIF

:_______________

2. TMEE

:_______________

5. OUY

:_______________

3. CINE

:_______________

6. MANE

:_______________

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. Hello

B. Good morning

C. Goodbye

2. A. go

B. nice

C. meet

3. A. fine

B. ok

C. Hi

Exercise 3: Choose the correct answer A, B or C

1. How do you spell your name?

A. I’m Jenifer

B. Nice to meet you

C. J-E-N-I-F-E-R

2. Nice to meet you!

A. Hi!

B. Nice to meet you, too

C. I’m Tony

3. What’s your name?

A. I’m Annie

B. I’m fine, thanks

C. Good morning

Exercise 4: Choose the best answer

1. Nice to meet you, _______?

A. to

B. too

C. two

2. _____ night, dear!

A. Sleep

B. Glad

C. Good

3. How do you ______ your name?

A. spell

B. is

C. are

4. “Are you sick?” - “ _____________”

A. No, I am

B. Yes, I am not

C. Yes, I am

5. How are you _________? - I am very ____________, thanks.

A. that day - good

B. today - nice

C. today -well

Exercise 5: Read and match

1. How are you?

A. We are fine, thank you

2. What’s your name?

B. My name’s Annie

3. How do you spell your name?

C. I’m OK, thanks

4. How are you, children?

D. That’s J-E-N-I-F-E-R

Exercise 6: Reorder the words to make sentences

1. Hello,/ I’m fine,/ you?/ And/ thanks./ Mrs. Lan./

____________________________________________

2. together./ go/ Let’s

____________________________________________

3. No,/ isn’t./ It’s/ it/ Tom

____________________________________________

4. is/ Who/ that/ ?/

____________________________________________

5. this/ Linda/ Is/ ?/

____________________________________________

Exercise 7: Read the text and answer the question

My name is Pam. I am seven. I am from America. I have got a friend. He is from France. I am a pupil and my friend is a pupil, too. He has got many toys. He has got two toys monkeys. They are funny. His monkeys are brown and black.

1. What is his name?

____________________________________________

2. Where is Pam from?

____________________________________________

3. What do they do?

____________________________________________

4. What colors are the monkeys?

____________________________________________

Exercise 8: Translate the following sentences into English

1. Chào buổi sáng. Rất vui được gặp bạn

____________________________________________

2. Kia có phải là Tony không? - Không phải. Nó là Phong

____________________________________________

3. Tạm biệt. Hẹn gặp lại ngày mai

____________________________________________

D. Nội dung Đáp án đề thi kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 1 - Đề 2

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
105 62.829
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm