Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Các đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán được lập ra giúp các em tự luyện tập kiến thức môn Toán lớp 3, tạo cơ hội để học sinh nắm được các dạng bài thường xuất hiện trong đề thi, xem lại các kiến thức được học trong nửa đầu học kỳ 1, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm bài thi, tâm lý phòng thi thật tốt, chuẩn bị cho kì thi cuối kì 1 thật chu đáo.

1. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Số lớn nhất trong các số sau là 5348, 5438, 5834, 5843

A. 5348

B. 5438

C. 5834

D. 5843

Câu 2. Có 63 quả bóng bàn chia đều vào 7 hộp. Mỗi hộp có bao nhiêu quả bóng bàn?

A. 10 quả bóng bàn

B. 9 quả bóng bàn

C. 19 quả bóng bàn

D.8 quả bóng bàn

Câu 3: Kết quả của phép tính 123 + 152 là:

A. 275

B. 215

C. 225

D. 235

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 2m 11cm = …cm là:

A. 221

B. 220

C. 211

D. 201

Câu 5. Lan có 22 nhãn vở, Hoa có số nhãn vở gấp 3 lần số nhãn vở của Lan. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu nhãn vở?

A. 88 nhãn vở

B. 68 nhãn vở

C. 78 nhãn vở

D. 75 nhãn vở

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác

Toán lớp 3

A. 10

B. 7

C. 8

D. 9

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Tính

a. 105 + 428 : 2

b. 34 x 6 – 97

Câu 2. (2 điểm) Tìm x:

a) 102 + x = 257

b) 500 – x = 100

Câu 3. (2 điểm) Cửa hàng có 27 kg gạo. Hôm sau nhập về số gạo gấp 5 lần số gạo có tại cửa hàng. Hỏi cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg gạo?

Câu 4 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ dưới đây có: …hình tứ giác, …hình tam giác, … góc vuông.

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: A

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Tính

a. 105 + 428 : 2

= 105 + 214

= 319

b. 34 x 6 – 97

= 204 – 97

= 107

b) Hai đoạn dây dài tất cả bao nhiêu đề-xi-mét?

Câu 2. (2 điểm) Tìm x:

a) 102 + x = 257

x = 257 – 102

x = 155

b) 500 – x = 100

x = 500 – 100

x = 400

Câu 3. (2 điểm)

Cửa hàng đã nhập về số kg gạo là

27 x 5 = 135 (kg)

Đáp số: 135 kg gạo

Câu 4 (1 điểm)

Hình vẽ có: 3 hình tứ giác, 5 hình tam giác, 2 góc vuông.

2. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

* Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1. Số có ba chữ số lớn nhất là:

a. 100

b. 989

c. 900

d. 999

Câu 2. 418 + 201 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 621

b. 619

c. 719

d. 629

Câu 3. 627 – 143 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 474

b. 374

c. 574

d. 484

Câu 4. 6 x 6 ...... 30 + 5. Dấu cần điền vào ô trống là:

a. <

b. >

c. =

Câu 5. \frac{1}{4} của 36m là …….Số cần điền vào chỗ chấm là

a. 6m

b. 7m

c. 8m

d. 9m

Câu 6. 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……...Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 7 giờ

b. 8 giờ

c. 9 giờ

d. 10 giờ

Câu 7. 5m2cm = ………cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 52

b. 502

c. 520

d. 512

Câu 8:

Chu vi hình chữ nhật có chiều dài bằng 5cm và chiều rộng bằng 3cm là:

a. 8cm

b. 16cm

c. 24cm

d. 32cm

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Tìm x

a. 7 × x = 63

b. 86 : x = 2

Câu 2. (2 điểm) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

a. 5 m 3cm … 7m 2cm

b. 4m 7 dm … 470 dm

c. 6m 5 cm … 603 m

d. 2m 5 cm … 205 cm

Câu 3. (1 điểm) Một cửa hàng có 91 bóng đèn, cửa hàng đã bán \frac{1}{7} số bóng đèn. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bóng đèn?

Câu 4 (2 điểm) Tìm số lớn nhất có 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 20.

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng được :0,5đ

Câu 1: d

Câu 2: b

Câu 3: d

Câu 4: b

Câu 5: d

Câu 6: a

Câu 7: b

Câu 8: b

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. (1 điểm)Tìm x

a. 7 × x = 63

x = 63 : 7

x = 9

b. 86 : x = 2

x = 86 : 2

x = 43

Câu 2. (2 điểm)

a. 5 m 3cm < 7m 2cm

b. 4m 7 dm < 470 dm

c. 6m 5 cm > 603 cm

d. 2m 5 cm = 205 cm

Câu 3. (1 điểm)

Cửa hàng đã bán số bóng đèn là

91 : 7 = 13 (bóng đén)

Cửa hàng còn lại số bóng đèn là

91 - 13 = 78 (bóng đèn)

Đáp số: 78 bóng đèn

Câu 4. (2 điểm)

Số lớn nhất có 3 chữ số thì chữ số hàng trăm phải bằng 9.

Khi đó, tổng của chữ số hàng chục và đơn vị là: 20 – 9 = 11

Ta có 11 = 9 + 2 = 2 + 9 = 8 + 3 = 3 + 8 = 7 + 4 = 4 + 7 = 6 + 5 = 5+ 6

Mà số cần tìm là số lớn nhất nên ta chọn chữ số hàng chục là 9, chữ số hàng đơn vị là 2

Vậy số cần tìm là 992.

3. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Bài 1: (0,5 điểm)

Kết quả của phép tính 56 : 7 = ?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Bài 2: (1 điểm)

Mẹ hái được 42 quả cam, mẹ biếu bà \frac{1}{6} số cam. Số cam mẹ biếu bà là:

A. 21 quả cam

B 12 quả cam

C. 14 quả cam

D. 7 quả cam

Bài 3: (1 điểm) Hãy khoanh vào:

a) \frac{1}{3} Số con thỏ:                                                                    b) \frac{1}{4} Số quả cam

Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

Bài 4: (0,5 điểm)

6dm 4mm = .... mm

Số cần điền vào chỗ trống là:

A. 64

B. 60

C. 604

D. 640

Bài 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ. Sai ghi S

Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

a) Vẽ một đoạn thẳng AB dài 4cm
...................................................................................................................................

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2) đoạn thẳng AB:
....................................................................................................................................

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

32 x 3

36 x 4

93 : 3

84 : 4

Bài 2: (1 điểm)

Trong tháng thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn Nam đạt được 6 điểm mười, số điểm mười của bạn Nga gấp 3 lần số điểm mười của bạn Nam. Hỏi bạn Nga được bao nhiêu điểm mười?

Giải

..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Bài 3: (1 điểm)

Trong lớp có 27 học sinh, trong đó có \frac{1}{3} số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

Giải

.................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Bài 4: (1 điểm)

Cuối năm, cô phát vở cho 7 em học sinh giỏi. Cô nói: "Nếu thêm 6 quyển vở nữa thì mỗi em sẽ được 8 quyển". Hỏi cô có bao nhiêu quyển vở?

4. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 4

PHẦN I: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 569 đọc là:

A. Năm trăm sáu mươi chín.

B. Năm trăm chín mươi sáu.

C. Năm trăm sáu mươi năm.

D. Năm mươi sáu chín.

Câu 2. Gấp 3 lít lên 5 lần thì được

A. 3lít + 5 = 8 lít

B. 3 lít x 5 = 15 lít

C. 5lít – 3 = 2 lít

D. 5 lít x 3 = 18 lít

Câu 3. \frac{1}{3} của 93 kg là

A. 18 kg

B. 31 kg

C. 15 kg

D. 11 kg

PHẦN II: Làm các bài tập sau

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

310 + 40

422 - 114

25 x 3

48 : 2

Câu 2. Tìm x

a. x : 6 = 12

b. x × 4 = 84

Câu 3.. Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được \frac{1}{5} số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán bao nhiêu mét vải?

Câu 4.. Hình bên có:

.........hình tam giác; Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

.........hình tứ giác.

5. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 5

PHẦN I: (3 ĐIỂM)

Chọn câu trả lời đúng

Bài 1. Số 981 đọc là:

A. Chín trăm tám mươi mốt

B. Tám trăm chín mươi mốt

C. Chín trăm tám mưoi

D. Chín mươi tám

Bài 2. 8 lít gấp lên 7 lần thì được:

A. 8 lít + 7 = 15 lít

B. 8 lít x 7 = 56 lít

C. 8 lít – 7 = 1 lít

D. 8 lít x 2 = 16 lít

Bài 3. \frac{1}{3} của 72 cm là:

A. 18 cm

B. 42 cm

C. 24 cm

D. 22 cm

PHẦN II. 7 ĐIỂM

Câu 1. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

28; 35; 42;........;……..;

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

310 + 59                                  55 x 7                            56 : 8                            85: 5

Câu 3. Tìm X:

a) x : 7 = 11

b) X x 4 = 84

Câu 4. Một lớp học có 32 học sinh. Số học sinh giỏi của lớp chiếm \frac{1}{3} tổng số học sinh của lớp. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 5.

a) Vẽ một đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm

b) Gấp độ dài đoạn thẳng đó lên 2 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD. Hãy vẽ đoạn thẳng CD

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 6

Bài 1: (1 điểm) Viết các số sau:

a) 62 chục và 9 đơn vị: ………………..

c) Số chẵn lớn nhất có ba chữ số:……….......

b) 8 trăm và 3 đơn vị: …………………

d) Số nhỏ nhất có ba chữ số:…………….......

Bài 2: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:

83 x 6

42 x 5

48 : 6

58 : 7

Bài 3: (1,5 điểm) Điền dấu thích hợp( >; =; <) vào chỗ chấm:

a)1hm ….. 50m + 46m

b) 5dam…...90m - 35m

c) 6hm……35dam + 25dam

Bài 4: (2 điểm) Tìm X:

a) X x 6 = 31 + 23

b) 42 : X = 6

Bài 5: (2 điểm)

a, Trong vườn có 63 cây cam và bưởi, biết \frac{1}{7} số cây đó là cây bưởi. Hỏi: Trong vườn có bao nhiêu cây bưởi?

b, Số cây cam trong vườn là bao nhiêu cây?

Bài 6: (1,5 điểm) Cho hình vẽ

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 số 4

a. Trong hình vẽ trên có:…….tam giác; .............tứ giác (0,5đ)

b. Kể tên các góc vuông có trong hình vẽ trên: (1đ)

7. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 7

Phần 1- Trắc nghiệm

Mỗi bài tập dưới đây có nêu một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1/ Cho dãy số: 275; 295; 380; 258

Dãy số trên được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 295, 275, 258, 380

B. 380, 295, 275, 258

C. 258, 275, 295, 380

2/ Kết quả của phép tính 982 – 458 là:

A. 424

B. 526

C. 524

D. 442

3/ Kết quả của phép tính 7 x 6

A. 42

B. 13

C. 24

D. 76

4/ \frac{1}{6} của 54 kg là;

A, 6 kg

B, 8kg

C, 9kg

Phần II – Tự luận

Bài 1: tính

a/ 7 x 7 + 11 =…………………………………………………………………

b/ 7 x 10 - 54 = ……………………………………………………………….

c/ 17 : 5 = ……………………………………………………………….........

Bài 2: - Từ hai chữ số 3 và 7. Viết tất cả các số có hai chữ số?

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

- Từ ba chữ số 4, 1, 8. Hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau.

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống

Số đã cho

6

0

7

Nhiều hơn số đã cho 4 đơn vị

Gấp 4 lần số đã cho

Bài 4: Năm nay em 7 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

Bài 5: Mẹ hái được 45 quả cam, Lan hái được số cam bằng \frac{1}{5} số cam mẹ hái. Hỏi Lan hái được bao nhiêu quả cam?

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 gồm 18 đề thi, dành cho các em học sinh tự ôn tập tại nhà. Giúp các em học sinh ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán. Đồng thời, còn giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học, quý thầy cô tham khảo để ra đề thi cho học sinh của mình. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2021 được giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh nhằm giúp cho quá trình ôn tập, củng cố kiến thức có hiệu quả, qua đó có thể giúp học sinh hoàn thành tốt các bài tập thầy cô và phụ huynh giao tại nhà. Những đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán này tập hợp được những đề thi giữa kì 1 mới nhất năm 2021 giúp cho việc ôn tập trước kì thi của các em học sinh được hiệu quả hơn.

Xem thêm:

Trên đây là: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3. Để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, VnDoc cung cấp lời giải bài tập Toán 3; Trắc nghiệm Toán lớp 3; Toán lớp 3 Nâng cao để các em tham khảo. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Hãy tham gia ngay chuyên mục Hỏi đáp các lớp của VnDoc. Đây là nơi kết nối học tập giữa các bạn học sinh với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về Toán, Văn, Tự nhiên, Khoa học,... từ Tiểu Học đến Trung học phổ thông nhanh nhất, chính xác nhất.

Đánh giá bài viết
421 167.975
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm