Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020

Đề cương tiếng Anh học kì lớp 3

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 chương trình mới thường gặp khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

EXERCISE 1: FIND THE ODD ONE OUT (TÌM TỪ KHÁC LOẠI).

1. A. Mai B. Nga C. Hi D. Hoa
2. A. how B. what C. Peter D. who
3. A. my B. name C. your D. his
4. A. Linda B. meet C. Tony D. Peter
5. A. am B. is C. spell D. are
6. A. my B. her C. he D. his
7. A. hello B. how C. what D. who
8. A. nine B. fine C. six D. eight
9. A. are B. am C. you D. is
10.A. bye B. hello C. goodbye D. good night
11.A. Boy B. girl C. teacher D. school
12.A. how B. is C. what D. how old
13.A. hello B. bye C. Hi D. good morning
14.A. I B. She C. They D. His
15.A. Tony B. Linda C. Mary D. friends
16. a. school b. classroom c. gym d. hello
17. a. hello b. hi c. good morning d. come in
18. a. you b. she c. your d. he
19. a. this b. stand c. sit d. go
20. a. library b. big c. new d. large
21. a. black b. colour c. green d. purple
22. a. come b. brown c. close d. open
23. a. blue b. brown c. green d. book
24. a. hello b. hi c. sharpener d. goodnight
25. a. books b. notebooks c. ruler d. rubbers
26. a. pens b. notebook c. pencil d. pencil case

EXERCISE 2. CHOOSE CORRECT ANSWER (CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG):

1. How _________ you?

A. am

B. is

C. are

D. it

2. Good bye. ______ you later.

A. What

B. See

C. How

D. Are

3. __________. I am Linda

A. Hello

B. Good-bye

C. It

D. You

4. Good bye. See you __________.

A. later

B. late

C. How

D. Are

5. ___________ your name?

A. Hello

B. Good-bye

C. What

D. What’s

6. What’s _____? It’s a notebook.

A. he

B. she

C. that

D. dog

7. How are you?

A. I’m fine, thanks

B. yes, please

C. I’m nine years old

8. How ............are you?

A. year

B. old

C. do

D. name

9. Hi. My name ......Nam.

A. is

B. are

C. am

D. and

10.How are....?

A. your

B. you

C. she

D. he

11.How do you .........your name?

A. do

B. spell

C. are

D. he

12.Is that Linda? – No, it__________

A. is

B. not

C . isn't

D. are

13.Are they your friends? – Yes, they...

A. are

B. aren't

C. am

D. is

14.Tony and Linda are my........

A. friend

B. name

C. these

D. friends

15.That ______________is Linda

A. boy

B. Boys

C. girl

D. girls

16.What’s _____? It’s a notebook.

A. he

B. she

C. that

D. dog

17.What’s your name?

A. I’m fine, thanks

B. My name’s Mali

C. Thank you

18.How are you?

A. I’m fine, thanks

B. yes, please.

C. I’m nine years old

19.What color is it?

A. It’s green

B. My name’s Hoa

C. It’s ruler

20.What is this?

A. It’s a pen

B. It’s yellow

C. This is my friend

21.What is this?

A. It’s my computer

B. I’m fine

C. No, it is not

22.What color is it?

A. Thank you

B. It’s pink

C. It’s a table.

EXERCISE 3: READ AND MATCH (ĐỌC VÀ NỐI):

Part 1:

1. Hello A. are you?
2. Hi, B. thanks.
3. How C. I’m Nam
4. I’m fine, D. to meet you.
5. Nice E. Mai. I’m Quan.

Part 2:

6. Who is she? a. I’m fine. Thank you
7. How are you today? b. She is Lan. She is my sister
8. What is your name? c. That is B-E-T-T-Y.
9. Goodbye. See you again. d. I am Tung. And you?
10.How do you spell your name? e. Bye. See you later

Part 3:

11.Hello. I’m Mai. A. My name’s Quan. Nice to meet you.
12.What’s your name? B. Hi, Mai. I’m Peter.
13.My name’s Linda. Nice to meet you. C. P-E-T-E-R
14.How do you spell your name? D. My name’s Linda
15.How old are you? E. It’s my friend, Linda.\
16.Is that Mary? F. Yes, it is.
17.Who’s that? G. I’m six years old.

Part 4 :

1. Good morning, class. a. No, it isn’t. It’s Hoang.
2. May I come in, sir? b. Nice to meet you, too.
3. Is your school big? c. Her name’s Phuong.
4. Be quiet! d. I’m eight years old.
5. What’s her name? e. I’m sorry.
6. Nice to meet you, Hung. f. Good morning, Miss Hoa.
7. How old are you, Lan? g. Yes, you can.
8. Is that Tuan? h. Yes, it’s big and nice.

Part 5:

1. What colour are your rubbers? a. It’s black and brown.
2. How old is he? b. It’s big.
3. Are those her rulers? c. No, it isn’t.
4. May I come in, sir? d. Her name is Lan Anh.
5. What colour is your school bag? e. He’s ten.
6. What’s her name? f. Yes, they are
7. Is your classroom big or small? g. Yes, you can.
8. Is this your desk? h. They are green and white.

EXERCISE 4: REORDER THE DIALOGUE (SẮP XẾP LẠI DOẠN HỘI THOẠI):

I,

___Nice to meet you too.

___Nice to meet you.

_1_What is your name?

___I'm fine, thank you.

___My name is Peter.

___How are you?

II,

___How are you?

___Hello. I'm Tuan.

___I'm fine, thank you.

___Hi, Tuan. I'm Trung.

EXERCISE 5: PUT THE WORDS IN ORDER. (SẮP XẾP THỨ TỰ CÂU CHO ĐÚNG):

1. Am/hello/Trang/I .............................................................................................

2. You/ meet/ nice/ to .............................................................................................

3. Thanks/ fine/ I’m .............................................................................................

4. You/ how/ are/ ?/ ................................................................................................

5. Name/ my/ Phong/ is .........................................................................................

6. Your/ what/ is/ name? ..........................................................................................

7. Do/ spell/ name/ you/ your/ how......................................................................................

8. Are/ you/ hello/ how? .......................................................................................

9. See/ later/ good-bye/ you ....................................................................................

10.Tung/ is/ this .......................................................................................

11.Trang/ she/ is .......................................................................................

12.my/ this/ sister/ is .......................................................................................

13.Lan/ she/ is/? ........... . ...........................................................................…

14. is /friend/ he/my ........... . ..........................................................................

15.my/ is/ friend/Mary........... . ........................................................................

16.You/ old/ how/ are.......................................................................................

17.Nine/ old/ I’m/ years.......................................................................................

18.may/ sir/ com/ in/ I /,/? ..................................................................................

19. book/ open/ please/ your/...................................................................................

20. ask/ Miss/ Hien/ may/ I / a/ question/ ask/ you/,/?.....................................................

21. quiet/ be/ please. ..................................................................................

22. out/ may/ I / go/ ? ..................................................................................

23. here/ I / may/ my/ write/ name/ ? ............................................................

24. not/ no/ can/ you/...................................................................................

25.Nam/,/here/ come/...................................................................................

26. is/ that/ who/?..................................................................................

27. is/ that/ computer/ the/ room/. ...........................................................................

28.my/ that/ is/ school/. ....................................................................................

29. that/ music/ the/ room/ is/. ..............................................................................

30. the/ is/ big/ gym/ ? – is/ it/ yes/. ........................................................................

31.my/ is/ this/ friend/ new/. ..............................................................................

32.friends/ they/ your/ are/? – no/ not/ are/ they/.......................................................

33. the/ playground/ is/ large/? – is/ not/ it/ no/. ......................................................

34. her/ is/ school/ small/? – it/ is/ not/ no/. big/ is/ it/. ................................................

35. is/ book/ your/ old? – it/ is/ not/ no. new/ is/ it/....................................................

36. Are/ these/sharpeners/his ...................................................................

37. colour/ what/ pen/ is/ your/ ? ...........................................................................

38. what/ are/ your pencil sharpeners/ colour/ .......................................................…

EXERCISE 6: READ AND COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH CÂU VỚI NHỮNG TỪ

CHO SẴN):

Fine, how, hello, fine

Quan: (1) ............................ , Miss Hien. (2) ............................ are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ..................................... , thanks. And you?

Quan: I’m (4) .................................... , thank you. Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye, Quan.

EXERCISE 7: FILL IN THE BLANK WITH: IS/ AM/ ARE ( ĐIỀN IS/ AM/ ARE VÀO CHỖ

TRỐNG):

1. This .................................. my new friend, Hoa.

2. .................................. the gym big or small?

3. What .................................. his name?

4. How .................................. you? – I .................................. fine, thank you.

5. I .................................. nine.

6. This .................................. my friend.

7. That .................................. my school.

8. The classroom .................................. small but nice.

9. .................................. they your friends? – Yes, they .................................. .

10.Trung and Quan .................................. my friends.

EXERCISE 8: MAKE THE QUESTIONS (ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC CÂU TRẢ LỜI)

1. My name's Nam.

..............................................................................................................?

2. I am fine, thank you.

..............................................................................................................?

3. His name's Tony.

..............................................................................................................?

4. It's my friend, Hung.

..............................................................................................................?

5. She is nine years old.

..............................................................................................................?

6. Her name's Hoa.

..............................................................................................................?

7. No, they aren't. They aren't my friends.

..............................................................................................................?

8. No, it isn't. It's Hoa.

..............................................................................................................?

9. It is blue.

..............................................................................................................?

10. Yes, you can

..............................................................................................................?

EXERCISE 9: FIND AND CORRECT THE MISTAKES (TÌM VÀ SỬA LỖI SAI):

1. How is you, Quan?...................................

2. Come out, please! ..................................

3. May I write name my here, Mrs.

Hien?................................

4. May I sit up, sir?.................................

5. The library are nice and big...............

6. This is Lan. It is my friend.............

7. What is you name?.........

8. That are my school.........................

9. This is my friend new. .....................

10.Is the music room new. .....................

11.I'm nice years old. .....................

12.Her school nice is. ..................…

13.What is he? He is Nam.......

14.Nice too meet you...............

15.These are my rubber............…

EXERCISE 10: READ AND DO THE TASKS (ĐỌC ĐOẠN VĂN VÀ LÀM THEO YÊU CẦU)

PART 1:

Hello. My name is Nam. I'm eight years old. I'm in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary

school. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter is seven and Linda is nine. They're my friend too.

A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F) (Đánh dấu đúng (T) hoặc sai (F)

0. He is Nam. T

1. Nam is eight years old.

2. His best friend is Linda.

3. Linda is ten years old.

4. Peter is nine years old

5. Peter and Linda are Nam's friend

B. ANSWER THE QUESTIONS (Trả lời câu hỏi):

1. How old is Nam? .......................................................................................................................

2. What class is Nam in? ................................................................................................................

3. How old is Mai? .........................................................................................................................

4. Are Peter and Linda his friends? ................................................................................................

5. How old is Linda? ......................................................................................................................

PART 2:

Read and choose True or False (Đọc và chọn Đúng và Sai):

This is my classroom. It is big. This is my school bag. It is new. That is my pencil sharpener. It is

small. These are my pencils. They are short. Those are my books. They are new.

True/False

1. The classroom is big. ......................................

2. The pencil sharpener is small. ......................................

3. The pencils are long. ......................................

4. The books are old. ......................................

5. The school bag is old too. ...................................…

PART 3: Read and answer the questions:

Hello, I’m Khanh. I’m eight years old. I’m in class 3A at Chu Van An Primary School. My school is big and new. My class is big and new, too. This is my desk. It is brown. These are my books. They are yellow. This is my notebook. It’s pink. These are my pens. They are black and white. This is my rubber. It’s orange and white. And this is my school bag. It’s blue, green and red. What about you?

What colour are your school things?

1. What’s her name? ..................................................................................................................

2. How old is she?.......................................................................................................................

3. Is her school big and new? .....................................................................................................

4. What colour is her desk? ....................................................................................................

5. What colour is her school bag? ............................................................................................

6. What colour are her books? ..............................................................................................

7. What colour are her pens? ...................................................................................................

8. Is her rubber red? ..........................................................................................

PART 4:

My name is Tim. I'm eight years old and I'm in class 3C at International Primary School. My friends and I do many things at break time. John and his friends play hide and seek. Danny and Torn like sport very much. They play football at break time. Karen and Carol sit in the classroom and play chess

1. Complete each sentence (hoàn thành câu):

1. Tim is ............................years old.

2. Tim is a pupil at .................................Primary school.

3. Tim and his friends do many things at.............................. ,

4. John and his .................................. play games.

5. John.................................hide and seek with his friend

2. Write T (true) or False (F) (Điền Đúng hoặc sai)

1. Tim is eight years old. .........................

2. He's a pupil at Hoang Long Primary School. .........................

3. John never plays hide and seek. .........................

4. Dany and Tom don't like sport very much. .........................

5. Karen and Carol are in the classroom .........................

EXERCISE 11: TRANSLATE INTO ENGLISH (DỊCH SANG TIẾNG ANH):

1. Chào bạn. Mình là Minh.......................................................................................

2. Bạn có khoẻ không? ......................................................................................

3. Mình khỏe. Cảm ơn bạn .....................................................................................

4. Bạn đánh vần tên bạn như thế nào? ..................................................................

5. Hôm nay bạn thế nào? ...................................................................................

6. Tên của bạn là gì? .......................................................................................

7. Tên tớ là Peter ........................................................................................…

8. Đây là Mary ...........................................................................................

9. Kia là Peter. ...........................................................................................

10.Kia có phải là Quân không? ........................................................................

11.Không, không phải. Đó là Phong ..................................................................

12.Bạn bao nhiêu tuổi? ................................................................................

13.Mình 8 tuổi ..............................................................................

14.Cô ấy bao nhiêu tuổi? ..............................................................................

15.Cô ấy 8 tuổi ..............................................................................

16.Kia có phải là Hoàng không? ..........................................................................

17.Không phải. Kia là Huy ..............................................................................

18.Rất vui được gặp bạn ..............................................................................

19.Mình cũng rất vui được gặp bạn ........................................................................

20.Hộp bút của bạn màu gì? – Nó màu xanh da trời và trắng...........................................

21.Những chiếc bút chì của bạn màu gì? – Chúng màu vàng.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề ôn thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
59 28.825
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm