Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Côn Minh năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 trường Tiểu học Côn Minh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án gồm 2 đề thi Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 3 giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh 3 hiệu quả.

Xem thêm: Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 2020

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án năm 2019 - 2020

VnDoc.com đã đăng tải bộ đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án dưới đây với mong muốn giúp các em chuẩn bị thật tốt những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bạn đọc nhấp vào từng đường link để tham khảo, download chi tiết từng đề thi kèm theo đáp án

II. Nội dung Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 số 1

I. Multiple choices: (4pts)

1.Circle the odd one out (2pts):

1. A. mother B. bear C. father
2. A. green B. small C. red
3. A. happy B. rainy C. windy
4. A. twenty B. thirsty C. fifteen

2. Look and match (2 pts):

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

II. Write:(6pts)

1. Reorder the words to make the sentences(2pts):

1. colour/ they/ are/ What/?

→ ……………………………………………………………..…?

2. Tom / three tortoises/ has/ got / and two cats/.

→……………………………………………………………..…..

3. Hai Phong/ Is /it / in/ and hot/ sunny/?

→…………………………………………………………….…..?

4. Hanoi/ like/ in / today/ what /is/ the/ weather?

→………………………………………………………………...?

2. Look, read and complete the text (2pts)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Paper boats; six; flying kites; skipping;

There are (1)………….children in the picture.

Two boys are (2)……………….

Two boys are playing with (3)…………………

What about the girls? What are they doing?

One girl is cycling. And one girl is (4)………….

3. Look and complete the sentences (2 pts)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

III. Đáp án Đề thi Tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 số 1

Multiple choices: (4pts)

1. Circle the odd one out( 2pts):

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

B

A

B

2. Look and match(2 pts):

Câu

1

2

3

4

Đáp án

D

B

A

C

II. Write: (6pts)

1. Reorder the words to make the sentences (2pts)

1. What are they colour?

2. Tom has got three tortoises and two cats.

3. Is it sunny and hot in Hai Phong?

4. What is the weather like in Hanoi today?

2. Look, read and complete the text (2pts)

There are (1)……six…….children in the picture. Two boys are (2)……flying kikes…………. Two boys are playing with (3)……paper boats…………… What about the girls? What are they doing? One girl is cycling. And one girl is (4)…skipping……….

3. Look and complete the sentences(2 pts)

1. It is windy.

2. They are playing football.

3. I have two dolls.

4. Lan has a parrot.

IV. Nội dung đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 số 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5đ)

I. Circle the odd one out (Khoanh tròn 1 từ khác với những từ còn lại) (2,5đ)

1. A. Sunny B. Library C. Windy D. Cloudy
2. A. Six B. Seven C. School D. Ten
3. A. Cat B. Fish C. Bird D. Pencil
4. A. Bedroom B. Chair C. Bathroom D. Kitchen
5. A. Book B. Pen C. Robot D. Ruler

II. Circle the correct answers A, B or C. (Khoanh vào đáp án đúng A, B hoặc C) (2,5đ)

1. ............... I’m Linda.

A. Hello

B. Goodbye

C. What

2. How old ............. she ? - She is ten years old.

A. am

B. is

C. are

3. .............. many dogs do you have?

A. What

B. How

C. Where

4. There is a …….….. in the bedroom

A. bed

B. clouds

C. dogs

5. How’s the weather today? - It’s …….……

A. ship

B. ball

C. sunny

V. Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5đ)

I. Circle the odd one out: Khoanh tròn từ khác loại (2,5đ)

Mỗi câu đúng 0,5đ

1. B; 2. C; 3. D; 4. B; 5. C;

II. Circle the correct answers A, B or C. (Khoanh vào đáp án đúng A, B hoặc C) (2,5đ)

Mỗi câu đúng 0,5đ

1. A; 2. B; 3. B; 4. A; 5. C;

B. PHẦN TỰ LUẬN: (5đ)

III. Match the questions and answers. (Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B) (2,5đ) Mỗi câu đúng 0,5đ

1. D; 2. E; 3. B; 4. A; 5. C;

IV. Reorder the words to the complete sentence (Sắp xếp các từ sau thành câu đúng) 2,5đ. Mỗi câu đúng 0,5đ

1. It’s windy today.

2. I am nine years old.

3. This is my school.

4. Nice to meet you!

5. What is your name?

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Côn Minh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
312 110.007
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm