Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020 số 4

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 3 mới giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Choose the odd one out.

1

Living room

Car

Bedroom

Garage

2

Pizza

Meat

Fruit Juice

French Fries

3

Present

Flower

Balloon

Fine

4

Train

Doll

Helicopter

Plane

5

Park

Bridge

Garden

Delicious

Order the words.

1. nine / I’m / years / old

=> ___________________________________

2. Ha Noi / is / Where /?

=> ______________________________________________.

3. is / She / singing /

=> _______________________________________________.

4. toys / What / you / like / do / ?

=> __________________________________________.

5. two / I / have / dogs

=> __________________________________________

Read the passage and do the following task.

My name is Peter. I am nine years old. There are five people in my family. My grandmother is sixty - five years old. She often watches TV in the living room. My father is forty years old. My mother is young. She’s thirty-six years old. She has a pet. It’s a rabbit. Her name is Mini. My little sister is two years old.

Circle a, b or c to complete the sentence.

1. The boy’s name is ______.

a. Tony

b. Nam

c. Peter

2. There are _____people in his family.

a. three

b. four

c. five

3. His grandmother is ______years old.

a. 60

b. 65

c. 55

4. What does his grandmother often do in the living room?

a. read book

b. read newspaper

c. watch TV

5. His mother has a _____.

a. dog

b. rabbit

c. parrot

Answer the questions.

1. How old is Peter?

2. How old is his father?

3. How old is his mother?

4. How old is his little sister?

5. How many pets does his mother have?

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1- Car; 2 - Fruit Juice; 3 - Fine; 4 - Doll; 5 - Delicious;

Order the words.

1 - I'm nine years old.

2 - Where is Ha Noi?

3 - She is singing.

4 - What toys do you like?

5 - I have two dogs.

Read the passage and do the following task.

Circle a, b or c to complete the sentence.

1 - c; 2 - c; 3 - b; 4 - c; 5 - b;

Answer the questions.

1 - He is nine years old.

2 - He is 40 years old.

3 - She is 36 years old.

4 - She is two years old.

5 - She has a pet.

Download đề thi và đáp án tại: Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
13 5.546
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm