Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề cương ôn tập học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 Global Success năm 2023

Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án

Đề cương tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án nằm trong bộ đề ôn thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2022 - 2023 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận Tiếng Anh lớp 3 khác nhau được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới của GD - ĐT giúp các em học sinh lớp 3 ôn thi cuối năm lớp 3 hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Right V or Wrong X( Đúng V hoặc Sai X):

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020

Xem đáp án

1. I can see the board 2. They’re cell phones. 3. What color is this? 4. Is he your grandfather?

5.five + one = six 6. It’s a triangle. 7. What color is this? 8. Twenty- five = fifteen

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

a

a

isn’t

is

an

this

1. What …………this ?

2. It is …………….eraser.

3. Is ………….a globe ? Yes, it is.

4. Is this ……………..ruler ? No, it isn't. It's a book

5. This is………... bag.

6 . Is this a wastebasket? No, it ……………....…

Xem đáp án
1. Is 2. an 3. this 4. a 5. a 6. isn’t

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

1. ___ is a ruler. => It is a ruler.

2. Who ______he?

____ she your mother?

-> Yes, she is.

3.______ are these?

4. I can say _____ alphabet.

5. How ______you?

6. What color ____ this?

7. ______ ‘s your name?

8. It is ____ diamond.

Xem đáp án
1. is 2. Is 3. What 4. the 5. are 6. is 7. What 8. a

Circle the correct answers (khoanh tròn đáp án đúng):

0. chere

chair

1. diamond

dyamond

2. tryangle

triangle

3. dellow

yellow

4. marker

macker

Xem đáp án
1. Diamond 2. triangle 3. yellow 4. marker

Match (Nối):

Is this a ruler? => Yes, it is.

What _______ is this? => It’s pink.

What shape is this? => It is _____ diamond.

How are ______? => I’m fine, thank you.

Is this green? => No,__________ . It’s red.

Xem đáp án
1. is 2. a 3. you 4. it isn’t

Match (Nối):

Standa circle
Makedown
Situp
Makea line
Xem đáp án
Stand up, Make a circle, Sit down. Make a line

Match (Nối):

0.Is this a circus?

…..b….

a.She’s my grandmother.

1.Is she young?

……….

b.Yes, it is.

2.Who’s she?

……….

c.No, it isn’t. She’s old.

3.What color are these?

……….

d.They’re green.

4.What are these?

……….

e.No, he isn’t. He’s my brother

5.Is he your father?

……….

f.They’re computers.

6.What’s this?

……….

g.It’s a wastebasket.

7. Is this a circus?

…….….

h.My name is Mary.

8.What’s your name?

……….

i. Yes, it is.

9.Is this a diamond?

……….

k.Yes, it is.

10.What color is this?

……….

l.It’s green.

11.Is this purple?

……….

m.No, it isn’t. It’s red.

12.How are you?

……….

n.It’s a wastebasket.

13.What’s this?

……….

o.I’m fine, thank you.

Xem đáp án
1.c 2. a 3. d 4. f 5. e 6. n/g 7. i/ k 8. h 9. i/ k 10. l 11. m 12. o 13. n/ g

Read and Choose the correct words (Đọc và chọn từ đúng):

too

Hi

meet

home

Who

is

your

This

My

Kate: (0)…..Hi…., Mom! I’m (1)………………….

Mrs. Hill: (2)……………… is he?

Kate: This (3)………….….. my friend.

Mrs. Hill: Hello! What’s (4)…………….... name?

Scott: ( 5)………..……… name’s Scott.

Kate: (6)………….…. is my Mom, Mrs. Hill.

Scott: It’s nice to (7)……………… you, Mrs. Hill.

Mrs. Hill: It’s nice to meet you, (8)……………….

Xem đáp án
1.home 2. Who 3. is 4. your 5. My 6. This 7. meet 8. too

Read and write the numbers into the little boxes :

1. This is a square

2.How many pencil cases?

3.This is my brother.

4.They’re cell phones.

5. sit down.

6. I can reach the bookshelf.

7. He’s tall and thin.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020

Xem đáp án
B- 6 C - 1 D - 4 E - 3 F - 2 G - 7

Odd one out (Chọn từ khác loại):

1. fifteen twenty eleven an apple

2. pen purple red brown

3. Andy Kate I Jenny

4. square circle yellow triangle

5. map seventeen globe table

6. pink red market blue

7. one six seven crayon

8. Kate Andy Scott you

Xem đáp án
2. pen 3. I 4. yellow 5. seventeen 6. market 7. crayon 8. you

Look and circle the sentence that matches the pictures

Đề cương ôn tập học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm học 2021

Xem đáp án
1. A 2. A 3. B 4. A

Reorder the words to make sentences

1. is/ What/ name/your/?

=>.............................................................

2. wastebasket / a / Is / this ?

=>........................................................

3. your / This / map / is .

=>.................................................................

4. my / is / crayon / This

=>..............................................................

5. name/ is / My / Kate.

=>..................................................................

6. this/ a/ Is/ poster?

=>......................................................................

7. brother/ is/ He/my

=>....................................................................

8. nice/ to/meet/It’s/you/too

=>...........................................................

9. She/ baby/ is/sister/my

=>............................................................

10. My/ mother/This/is

=>.......................................................…

Xem đáp án

1. What is your name?

2. Is this a wastebasket?

3. This is your map.

4. This is my crayon.

5. My name is Kate.

6. Is this a poster?

7. He is my brother.

8. It’s nice to meet you, too.

9. She is my baby sister.

10. This is my mother

Read an circle

Đề cương ôn tập học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021

Xem đáp án
1. A 2. B

Odd one out (Chọn từ khác loại):

1. Short, ugly, tall, brown

2. Young , old, thin , mother.

3. Friend, mother , father, grandfather.

4. Marker , crayon , fish , cassette

Xem đáp án
1. brown 2. mother 3. friend 4. fish

Read and Check the correct answers.

1.What are these?......... are cassettes

A. They

B. This

2. How many pencil cases? ……… pencil cases.

A. Three

B. one
3. How many ……………? One boy.

A. boy

B. boys
4. Who’s she? She’s my ………………………

A. grandfather

B. grandmother

5. A, B, C, .................

A. D, E, H, G

B. D, E, F, G

6. This is my father. …………… is tall and thin.

A. She

B. He

Xem đáp án
1.A 2. A 3.B 4. B 5. B 6. B

Read and Check the correct sentences.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021

Xem đáp án

1. What are these? 2. Five makers 3. I can see the board 4. She’s short and old

5.They’re rectangles 6. I can read a book. 7. She’s my grandmother. 8. Touch your feet.

Answer the questions: (2 points)

Answer the questions: (2 points)

Xem đáp án
1. They are disks 2. Yes, he is. 3. Yes it is/ No, it isn’t 4. There are three crayons.

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

Xem đáp án
1. Father/ Grandfather 2. Brother

Reorder these words to have correct sentences

1. are/ Where/ friends/ your/ ?/

_________________________________________

2. She’s/ a hat/ wearing/ ./

_________________________________________

3. she/ Does/ like/ cakes/ ?/

_________________________________________

4. What/ like/ he/ does/ ?/

_________________________________________

5. I/ five/ cats/ have/ ./

_________________________________________

6. under/ They/ the/ are/ table/ ./

_________________________________________

7. Where/ your/ pets/ are/ ?/

_________________________________________

8. have/ you/ Do/ toys/ any/ ?/

_________________________________________

9. grandmother?/ is/ old/ How/ your/

_________________________________________

10. brother/ My and/ handsome./ is/ strong/

_________________________________________

11. is/ Her/ white./ and/ house/ blue/

_________________________________________

12. a/ your/ yard/ Is/ house?/ there/ in/

_________________________________________

13. are/ the/ playing/ The/ garden./ children/ in/

_________________________________________

14. on/ is/ the/ The/ table./ book/

_________________________________________

15. robots/ How/ they/ have/ do/ many/ ?/

_________________________________________

16. skipping/ she/ Is/ a/ rope/ now/ ?/

_________________________________________

17. there/ Are/ books/ the/ any/ table/ on/ ?/

_________________________________________

18. map/ their/ is/ This/ ./

_________________________________________

19. fans/ How/ are/ many/ there/ ?/

_________________________________________

20. is/ that/ Who/ man/ ?/

_________________________________________

21. My/ a/ big/ room/ has/ poster/ ./

_________________________________________

22. the/ goldfish/ Where/ are/ ?/

_________________________________________

23. have/ We/ a lot of/ in/ playroom/ fun/ the/ ./

_________________________________________

24. daddy/ My/ floor/ is/ cleaning/ the/ ./

_________________________________________

25. homework/ He/ doing/ his/ is/ ./

_________________________________________

Xem đáp án

1. Where are your friends?

2. She’s wearing a hat.

3. Does she like cakes?

4. What does he like?

5. I have five cats.

6. They are under the table.

7. Where are your pets?

8. Do you have any toys?

9. How old is your grandmother?

10. My brother is strong and handsome.

11. Her house is blue and white.

12. Is there a yard in your house?

13. The children are playing in the garden.

14. The book is on the table.

15. How many robots do they have?

16. Is she skipping a rope now?

17. Are there any books on the table?

18. This is their map.

19. How many fans are there?

20. Who is that man?

21. My room has a big poster.

22. Where are the goldfish?

23. We have a lot of fun in the playroom.

24. My daddy is cleaning the floor.

He is doing his homework.

Read, circle and write the correct answer

Hi. My name is Gemma. These are my best friends. They are Kim, Kate and Jane. Kim is reading a book. Kate is singing and dancing. Jane is listening to music. I’m drawing a picture.

1. Kim is reading a book/ drawing a picture.

2. Kate is singing/ sing and dance/ dancing.

3. Jane is listening to music/ cleaning the floor.

4. Gemma/ Kim is drawing a picture.

Xem đáp án

1. Kim is reading a book.

2. Kate is singing/ dancing.

3. Jane is listening to music.

4. Gemma is drawing a picture.

Read the text and answer the questions

His name’s Tuan. He is nine years old. He is a student in class 3A1 at Dich Vong A Primary School. This is his friend. Her name is Trang. They are close friends. This is his school and that is his English teacher, Miss Hoa.

1. What’s his name?

_________________________________________

2. How old is he?

_________________________________________

3. What’s his job?

_________________________________________

4. What’s their school’s name?

_________________________________________

5. Who is his English teacher?

_________________________________________

Xem đáp án

1. His name is Tuan

2. He is nine years old

3. He is a student

4. Their school’s name is Dich Vong A Primary School

5. Miss Hoa is his English teacher

Read the passage and tick True or False

Hi. My name is Phuong. I’m eight years old. I will tell about my family members’ jobs and their favourite daily activities.

My dad is a doctor. He likes running in the park. My mother is a teacher. She likes cooking. My brother is twelve years old, and he likes skating. And me? I’m a student, too. I like playing badminton with my friends. We like sports because they are good for health.

1. There are five people in Phuong’s family.

2. Her father is a nurse

3. Her mother is a teacher

4. Phuong likes cooking

5. Her brother likes skating

Xem đáp án

1. F

2. F

3. T

4. F

5. T

Tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án.

Đánh giá bài viết
228 121.189
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm