Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 số 3

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 3 chương trình mới khác nhau giúp các em hoàn thiện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Read and match

1. What’s your name?

a. My name’s Linda.

2. Where are you cycling?

b. It’s sunny and windy.

3. What’s the weather like in Ha Noi?

c. In the park.

4. What are they doing?

d. No, it isn't.

5. Is it sunny today?

e. They are cycling.

Choose the odd one out.

1. see  meet learn nice
2. worker father  mother  brother
3. notebook friend  crayon  pencil
4. her  its your she
5. school  kitchen  classroom library

Reorder the words. 

1. she/ Does/ like/ cars / ?/

………………………………………………………………..

2. like/ Do/ bikes/ you/ ?

……………………………………………………………..

3. boats/ like/ you/ Do/?

………………………………………………………………..

4. doing/ he/ What/ is/?

……………………………………………………………..

5. father/ old/ her/ is/ How/?

……………………………………………………………..

6. like/ Do/ English/ they?

……………………………………………………………..

7. he/ doing/ is/What/?

………………………………………………………………

8. at/ Look/ legs/ his.

…………………………………………………

9. got/ strong/ legs/ He/ has.

…………………………………………………………

10. purple/ nose/ is/ Her.

………………………………………………

Choose a word from the box and write it in the gaps from 1-4. 

brother/ father/ sister/ mother/

This is a photo of my family (0). Look at the man. He is my ____________(1). He is forty-five years old. The woman next to him is my ____________ (2). She is thirty-eight years old. The boy is my ______________ (3). He is fifteen years old. And the little girl is my _____________ (4). She is six years old. Can you find me and guess how old I am?

ĐÁP ÁN

Read and match

1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - e; 5 - d; 

Choose the odd one out.

1 - nice; 2 - worker; 3 - friend; 4 - she; 5 - kitchen;

Reorder the words.

1 - Does she like cars?

2 - Do you like bikes?

3 - Do you like boats?

4 - What is he doing?

5 - How old is her father?

6 - Do they like English?

7 - What is he doing?

8 - Look at his legs.

9 - He has got strong legs.

10 - Her nose is purple.

Choose a word from the box and write it in the gaps from 1-4.

1 - father; 2 - mother; 3 - brother; 4 - sister;

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
41 6.227
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm