Bài tập Đoạn văn tiếng Anh lớp 3

Bài tập Đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh 3 có đáp án

Bài tập đọc hiểu Tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo dạng bài năm 2023 - 2024 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát các chủ đề bài học Unit 1 - 20 giúp các em ôn tập những kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh khác nhau.

Tài liệu Tiếng Anh do VnDoc.com tự biên soạn, không sao chép dưới mọi hình thức thương mại. 

Bài 1. Read and write.

Hello. My name’s Phong. I am nine years old. There are four people in my family. They are: father, mother and me. My family is in Thai Binh. It is in North Viet Nam. Thai Binh is between Hung yen and Hai Duong. It is quite near from Ha Noi. There are rice fields, mountains, rivers and sea. I am sure here is a beautiful place. How about your place? Where is it in Viet Nam?

1. What is his name? ____________________________________

2. Is Thai Binh near Ha Noi? ____________________________________

3. How old is he? ____________________________________

4. Is Thai Binh a beautiful place? ______________________________

5. How many people are there in his family? ___________________________

Xem đáp án

1 - His name is Phong.

2 - Yes, it is

3 - He is nine years old.

4 - Yes, it is.

5 - There are four people in his family.

Hướng dẫn dịch

Xin chào. Tôi tên là Phong. Tôi chín tuổi. Có bốn người trong gia đình tôi. Đó là: cha, mẹ và tôi. Gia đình tôi ở Thái Bình. Nó ở Bắc Việt Nam. Thái Bình nằm giữa Hưng Yên và Hải Dương. Nó khá gần với Hà Nội. Có đồng lúa, có núi, có sông và có biển. Tôi chắc chắn đây là một nơi tuyệt đẹp. Nơi ở của bạn thế nào? Nó ở đâu tại Việt Nam?

Bài 2.  Điền từ vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau

Reading; Cooking; cloudy; Flying; jogging; Bedroom; Six; cat; Strong;

My family has (1)…………….people: my grandparents, my parents, my sister and me. It is cold and (2)………………today. My grandfather is (3).......... newspaper. My grandmother is in the (4) ………………. . She is sleeping. She is seventy-nine years old and she is old. My father is a teacher. He is forty-two years old, but he is (5)…………… . My mother is (6) ……………….in the kitchen. She is forty years old but she is beautiful. My brother is (7) ……………………….in the park. He is sixteen years old. He likes pets. He has a (8)………………. . And I am nine years old. I am (9)……………kites in the park with my dog.

Xem đáp án

My family has (1)………six…….people: my grandparents, my parents, my sister and me. It is cold and (2)……cloudy…………today. My grandfather is (3)....reading...... newspaper. My grandmother is in the (4) …………bedroom……. . She is sleeping. She is seventy-nine years old and she is old. My father is a teacher. He is forty-two years old, but he is (5)……strong……… . My mother is (6) ……cooking………….in the kitchen. She is forty years old but she is beautiful. My sister is (7) ………………jogging……….in the park. She is sixteen years old. She likes pets. She has a (8)………cat………. . And I am nine years old. I am (9)………flying……kites in the park with my dog.

Hướng dẫn dịch

Gia đình tôi có sáu người: ông bà, cha mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Hôm nay trời lạnh và nhiều mây. Ông tôi đang đọc báo. Bà tôi đang ở trong phòng ngủ. Cô ấy đang ngủ. Cô ấy đã bảy mươi chín tuổi và cô ấy đã già. Cha tôi là một giáo viên. Ông ấy đã bốn mươi hai tuổi, nhưng ông ấy rất khỏe khoắn. Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp. Bà ấy đã bốn mươi tuổi nhưng bà ấy xinh đẹp. Chị gái tôi đang chạy bộ trong công viên. Chị ấy mười sáu tuổi. Chị ấy thích thú cưng. Chị ấy có một con mèo. Và tôi chín tuổi. Tôi đang thả diều trong công viên với con chó của tôi.

Bài 3. Đọc đoạn văn và chọn True (cho câu đúng) hoặc False (cho câu sai).

I’m Peter. I and my friends are drawing in my bedroom. We are drawing my garden. It is very beautiful. The fence is around the garden. It is white and blue. There are many trees and flowers in the garden. The trees are green and brown. The flowers are red and yellow. A dog is playing with its ball. There is a pond in the garden. It is very large. The pond has many fish and turtles. We are drawing many things but I like my dog. It is very funny. Its name is Tom.

1. Peter is drawing his house.

2. The flowers are red and yellow.

3. The dog is playing with the cat.

4. There is a yard in the garden.

5. The garden has fence.

Xem đáp án

1 - False; 2 - True; 3 - False; 4 - False; 5 - True;

Hướng dẫn dịch

Tôi là Peter. Tôi và bạn bè của tôi đang vẽ trong phòng ngủ của tôi. Chúng tôi đang vẽ khu vườn của tôi. Nó rất đẹp. Hàng rào bao quanh khu vườn. Nó có màu trắng và xanh. Có rất nhiều cây và hoa trong vườn. Cây xanh và nâu. Những bông hoa màu đỏ và vàng. Một con chó đang chơi với quả bóng của nó. Có một cái ao trong vườn. Nó rất lớn. Ao có nhiều cá và rùa. Chúng tôi đang vẽ nhiều thứ nhưng tôi thích con chó của tôi. Điều đó rất buồn cười. Tên của nó là Tom.

Bài 4: Read and answer the following questions

Her name is Liz. She is twenty - one. Liz is not a pupil. My sister doesn’t go to school. Liz is a student. She goes to university. My sister is a clever and beautiful yound lady. Liz has got a lot of friends. She does well at the university. Liz wants to be a teacher. She reads a lot. Liz likes to read books about animals. Sometimes we go to the library together. On Sunday Liz visits our grandparents. She often helps her mother with the housework. I love my sister.

1. What is her sister’s name?

____________________________________

2. How many friends does Liz have?

____________________________________

3. What does Liz want to be?

____________________________________

4. What does she like to read?

____________________________________

5. Does Liz help her mother with the chores?

____________________________________

Xem đáp án

1. Her sister’s name is Liz.

2. She has got a lot of friends.

3. She wants to be a teacher.

4. She likes to read books about animals.

5. Yes, she does.

Bài 5: Read and circle True (T) or False (F)

Today is Sunday! On Sundays, I usually play the flute. My father usually reads newspapers. My mother usually cleans the house. But today my mother is in bed. She is ill. My father has to do the housework. Now, he is cleaning the house, “Sam, can you help me?” “Yes, Dad!”. Now, we are washing the car. Where is my sister, Amy? She is playing my flute. What a lucky girl!

T/ F

1. Sam is playing the flute now

2. His mother is in bed

3. He’s helping his father wash the car

4. Amy isn’t doing the housework

5. Amy isn’t lucky today

Xem đáp án

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

Hướng dẫn dịch

Hôm nay là Chủ Nhật! Vào những ngày chủ nhật, tôi thường xuyên chơi thổi sáo. Bố tôi thường đọc báo. Mẹ tôi thường dọn dẹp nhà cửa. Nhưng hôm nay mẹ tôi ở trong giường. Mẹ bị ốm. Bố tôi phải làm việc nhà. Bây giời, bố tôi đang dọn dẹp nhà cửa, “Sam, con có thể giúp bố không?” “Vâng ạ”. Bây giờ, chúng tôi đang rửa xe ô tô. Em gái Amy ở đâu? Cô bé đang chơi thổi sáo. Quả là một bé gái may mắn.

Bài 6. Read the passage and choose the correct answers

Hello! I’m Linh. I’m at school with my friends. Trang is in the music room. She is playing the piano. Trung is in the library. He is reading a book. Hien is in the art room. She is drawing a picture of her family. What about me? I’m dancing in the class.

1. Linh and her friends are ______________.

A. at home

B. at school

C. in the playground

2. Trang is _____________.

A. listening to music

B. playing basketball

C. playing the piano

3. Trung is _____________.

A. in the classroom

B. in the library

C. in the art room

4. Linh isn’t _____________.

A. singing a song

B. in the class

C. Dancing

5. Hien is _____________.

A. reading a book

B. drawing a picture

Xem đáp án

1. B

2. C

3. B

4. A

5. B

Bài 7. Read the text and choose the correct answer

Hello! My name’s Lan. I’m six years old. This is my house. In my house there are three bedrooms. There are two bathrooms. There is a kitchen, a living room and a garden.

1. This is Lan’s _________.

A. flat

B. garden

C. house

2. She is _________ years old.

A. five

B. six

C. eight

3. There are _________ bedrooms.

A. one

B. two

C. three

4. There is a _________.

A. garden

B. bedrooms

C. bathrooms

5. There are two __________.

A. garden

B. kitchen

C. bathrooms

Xem đáp án

1. C

2. B

3. C

4. A

5. C

Bài 8. Read the passage and write T (true) or F (false) for each statement.

I’m Trang - a primary student studying in Vietnam. My mother tongue is Vietnamese. Besides, I can speak and write in English. I spend 2 hours learning English every day. I practice skills by listening to music, watching movies, and chatting with my foreign friends. Additionally, I do grammar exercises, note down structures, and learn by heart all new words I come across. I hope that my fluency and proficiency in English are getting better and better.

1. Her name is Trang.

2. Her mother tongue is English.

3. She spends 3 hours learning English every day.

4. She does grammar exercises, notes down structures, and learns by heart all new words she comes across.

5. She hopes that her fluency and proficiency in English are getting better and better.

Xem đáp án

1. T

2. F

3. F

4. T

5. T

Trên đây là Toàn bộ bài tập đọc hiểu tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3 có đáp án.

Đánh giá bài viết
44 23.838
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm