Sắp xếp từ Tiếng Anh lớp 3

Sắp xếp lại câu tiếng anh lớp 3

Sắp xếp từ Tiếng Anh lớp 3 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Sắp xếp câu Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Sắp xếp từ Tiếng Anh lớp 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Reorder these words to have correct sentences

1. are/ Where/ friends/ your/ ?/

_________________________________________

2. She’s/ a hat/ wearing/ ./

_________________________________________

3. she/ Does/ like/ cakes/ ?/

_________________________________________

4. What/ like/ he/ does/ ?/

_________________________________________

5. I/ five/ cats/ have/ ./

_________________________________________

6. under/ They/ the/ are/ table/ ./

_________________________________________

7. Where/ your/ pets/ are/ ?/

_________________________________________

8. have/ you/ Do/ toys/ any/ ?/

_________________________________________

9. grandmother?/ is/ old/ How/ your/

_________________________________________

10. brother/ My and/ handsome./ is/ strong/

_________________________________________

11. is/ Her/ white./ and/ house/ blue/

_________________________________________

12. a/ your/ yard/ Is/ house?/ there/ in/

_________________________________________

13. are/ the/ playing/ The/ garden./ children/ in/

_________________________________________

14. on/ is/ the/ The/ table./ book/

_________________________________________

15. robots/ How/ they/ have/ do/ many/ ?/

_________________________________________

16. skipping/ she/ Is/ a/ rope/ now/ ?/

_________________________________________

17. there/ Are/ books/ the/ any/ table/ on/ ?/

_________________________________________

18. map/ their/ is/ This/ ./

_________________________________________

19. fans/ How/ are/ many/ there/ ?/

_________________________________________

20. is/ that/ Who/ man/ ?/

_________________________________________

21. My/ a/ big/ room/ has/ poster/ ./

_________________________________________

22. the/ goldfish/ Where/ are/ ?/

_________________________________________

23. have/ We/ a lot of/ in/ playroom/ fun/ the/ ./

_________________________________________

24. daddy/ My/ floor/ is/ cleaning/ the/ ./

_________________________________________

25. homework/ He/ doing/ his/ is/ ./

_________________________________________

26. beautiful/ Sapa/ is/ ./

_________________________________________

-The end-

Đáp án sắp xếp từ Tiếng Anh lớp 3

Reorder these words to have correct sentences

1. Where are your friends?

2. She’s wearing a hat.

3. Does she like cakes?

4. What does he like?

5. I have five cats.

6. They are under the table.

7. Where are your pets?

8. Do you have any toys?

9. How old is your grandmother?

10. My brother is strong and handsome.

11. Her house is blue and white.

12. Is there a yard in your house?

13. The children are playing in the garden.

14. The book is on the table.

15. How many robots do they have?

16. Is she skipping a rope now?

17. Are there any books on the table?

18. This is their map.

19. How many fans are there?

20. Who is that man?

21. My room has a big poster.

22. Where are the goldfish?

23. We have a lot of fun in the playroom.

24. My daddy is cleaning the floor.

25. He is doing his homework.

26. Sapa is beautiful.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Sắp xếp từ Tiếng Anh lớp 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 1, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
19 1.136
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm