Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello sách Global Success

Bài tập Tiếng Anh 3 Unit 1 Hello

Tài liệu Bài tập Tiếng Anh 3 Unit 1 sách Global Success do VnDoc biên soạn cung cấp các dạng bài đa dạng, bám sát chương trình trên lớp. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello sách Global Success

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Match the greetings with the sentences

1. It’s 7 am. I’m having breakfast

A. good morning

2. It’s 10 pm. I’m going to sleep

B. good afternoon

3. It’s 8 pm. I’m meeting Mr. Green

C. good evening

4. It’s 4 pm. I’m leaving Miss Bell’s classroom

D. hello

5. It’s 9 am. I’m meeting my friend Martin.

E. good night

6. It’s 2 pm. I’m entering the library

F. good bye

Xem đáp án

1. A

2. E

3. C

4. F

5. D

6. B

Choose the correct answers

1. ________________ are you?

A. She

B. How

C. They

D. What

2. Nice to ________________ you!

A. meet

B. meat

C. met

D. soon

3. Bye. See you ________________ .

A. are

B. thanks

C. bye

D. later

4. I’m Tom. I’m in ________________ 3A5.

A. fine

B. thank

C. class

D. nice

5. Nice to meet you, ________________ !

A. are

B. two

C. too

D. to

Xem đáp án

1. B

2. A

3. D

4. C

5. C

Read and choose the best respone

1. Hello, I’m Linh

A. Hi, Linh. I’m fine

B. Hi, Linh. I’m Dung

2. Goodbye, class

A. Hi, Miss Hien.

B. Goodbye, Miss Hien

3. How are you?

A. I’m very well, thanks

B. Bye, Phong

4. What is your name?

A. My name is Linh

B. It is a book

5. Nice to meet you.

A. I’m Linda

B. Nice to meet you, too

Xem đáp án

1. B

2. B

3. A

4. A

5. B

Complete the conversation

Ben: Hello. I __________ Ben.

Lucy: ______. I am ________

Ben: Nice_________ _______ you.

Lucy: _______ to ________ _______, too.

Ben: How ______ you?

Lucy: I am _________, Thank _______. And _______?

Ben: ___________, thanks.

Lucy: Goodbye.

Ben: Bye.

Xem đáp án

Ben: Hello. I _____am_____ Ben.

Lucy: ___Hi/ Hello___. I am ____Lucy____

Ben: Nice____to_____ ___meet____ you.

Lucy: ___Nice____ to ____meet____ __you_____, too.

Ben: How ___are___ you?

Lucy: I am ____fine_____, Thank __you_____. And __you_____?

Ben: _____Fine______, thanks.

Lucy: Goodbye.

Ben: Bye.

Reorder the words to make correct sentences

1. am/ Hello,/ Linda./ I

__________________________________________

2. I/ you,/ fine,/ and/ am/ you?/ thank

__________________________________________

3. morning,/ Good/ children!

__________________________________________

Xem đáp án

1. Hello, I am Linda.

2. I am fine, thank you, and you?

3. Good morning, children!

Read the text and decide if the statement is true (T) or false (F)

My name is Linda. I am nine years old. I am from America. I have got parents and a brother. My brother is a little boy. He is three. I am a pupil, but my brother is not a pupil. We are a happy family.

1. The girl’s name is Linda

2. Linda is 8 years old

3. Linda has a mother, a father and a brother.

4. Her brother is 3 years old.

5. They are a happy family.

Xem đáp án

1. T

2. F

3. T

4. T

5. T

Nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề ôn tâp tiếng Anh Unit 1 Hello lớp 3 có đáp án sẽ giúp các em học sinh lớp 3 tự củng cố lại kiến thức môn Tiếng Anh trọng tâm trong bài 1. Hãy vận dụng những bài học trên lớp để hoàn thành bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh nho nhỏ này nhé. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello sách Global Success.

Đánh giá bài viết
4 13.807
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm