Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 Our toys Online

Bài tập Tiếng Anh 3 Unit 17 Kết nối tri thức

Nằm trong bộ đề Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề ôn tâp tiếng Anh Unit 17 Our toys lớp 3 có đáp án sẽ giúp các em học sinh lớp 3 tự củng cố lại kiến thức môn Tiếng Anh trọng tâm trong bài mở đầu. Hãy vận dụng những bài học trên lớp để hoàn thành bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh nho nhỏ này nhé. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Tải file tại: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 Our toys sách Global Success

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 Our toys Online.

 • Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the correct answer
 • 1. Nam has .................. new cars.
 • 2. Phuong and Mai ...................... have any toys.
 • 3. My brothers ............. four trains.
 • 4. Dung and Linh have two ..................
 • 5. James .............. balls
 • Read and choose True or False

  My name is Joe. I'm nine years old. I have got a lot of toys. My favourite toy is a robot. It is blue and black. It is a big toy, 1 metre tall.

  I have one sister, Nikki. She is friendly. Her favourite toy is a pretty doll.

  We live in a flat with my mum and dad. We also have a pet, and a parrot. We are a happy family.

 • 1. Joe is 8 years old.
 • 2. Joe likes robots the best.
 • 3. He has a big blue and black robot.
 • 4. He has a brother.
 • 5. His sister's favourite toy is a doll.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 739
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Xem thêm