Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Our friends

Từ vựng Unit 3 Our friends lớp 3

Tài liệu Tổng hợp Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Our friends dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh Unit 3 lớp 3 gồm toàn bộ Từ mới Tiếng Anh bài 3: Our friends - Những người bạn của chúng ta. Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Our friends

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. circle

/ˈsɜːkl/

: khoanh tròn

2. find

/faɪnd/

: tìm

3. friend

/frend/

: bạn bè

4. Mr

/ˈmɪs.tɚ/

: ông

5. Ms

/'miz/

: cô

6. name

/neɪm/

: tên

7. our

/ˈaʊə(r)/

: của chúng tôi

8. this

/ðɪs/

: đây

9. that

/ðæt/

: kia

10. teacher

/ˈtiːtʃə(r)/

: giáo viên

Bài tập vận dụng Unit 3

Choose the odd one out

1. this

that

the

2. Bye

hello

goodbye

3. old

nine

ten

4. book

schoolbag

school

5. Minh

friend

Mai

6. yellow

twenty

black

7. How

What

my

8. Hi

goodbye

Hello

Xem đáp án

1. the

2. hello

3. old

4. school

5. friend

6. twenty

7. my

8. goodbye

Complete the sentence with the words in the box

Mr.

is

thank you

Ms.

friend

that

1. How are you, Minh? I’m fine, ____________.

2. ___________ this Lan? - No, it isn’t. It’s Lucy.

3. Is ____________ May? - Yes, it is

4. That’s ____________ Long. - Hello, Mr. Long

5. This is my ____________, Nam. - Hi, Nam.

6. ____________ Hoa is our English teacher. She is kind.

Xem đáp án

1. How are you, Minh? I’m fine, _____thank you_______.

2. _____Is______ this Lan? - No, it isn’t. It’s Lucy.

3. Is _____that_______ May? - Yes, it is

4. That’s _____Mr._______ Long. - Hello, Mr. Long

5. This is my _____friend_______, Nam. - Hi, Nam.

6. ______Mrs.______ Hoa is our English teacher. She is kind.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Our friends, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
2 4.111
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm