Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 3 Global Success

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 Global Success

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 Global Success có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 3 Global Success

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the odd one out

1. A. black

B. pen

C. pink

D. blue

2. A. ruler

B. yard

C. pencil

D. book

3. A. football

B. baseball

C. basketball

D. chess

4. A. face

B. eye

C. hand

D. eraser

Look at the pictures and complete the words

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 3 Global Success

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 3 Global Success

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 3 Global Success

1. _ u _ e _

2. s _ t _ o w _

3. _ _ e s

Choose the correct answer

1. Phong and Peter _________ playing badminton.

A. like

B. likes

C. liking

2. We _________ basketball.

A. plays

B. playing

C. play

3. I like playing _________ puzzles.

A. wordes

B. word

C. wording

4. What do you__________ at break time?

A. does

B. do

C. doing

5. May I __________in , Miss Hien?

A. come

B. down

C. up

Read the passage and decide True (T) or False (F)

Hello! My name is Lan. My school is very large. This is my classroom. It’s small but nice. This is my desk and these are my school things. This is my school bag. It’s new and nice. These are my notebooks. They are new. Look! Those are my friends, they are friendly.

1. Lan’s school is very large.

2. Her classroom is small but nice.

3. Her school bag is old and nice.

4. Her notebooks are new.

5. Her friends are friendly

Reorder the words to make the sentences

1. music/ is/ This/ room/my/./

_______________________________________

2. Open/ please/ book,/ your/!/

_______________________________________

3. beautiful/ classroom/ Is/ your/ ?/

_______________________________________

4. do/ at/ What/ break/ do/ you/ time/ ?/

_______________________________________

5. a / you/ Do/ bag/ have/ school/?/

_______________________________________

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 Online

Làm ngay: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức Online

Xem tiếp: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 3 Global Success số 2 MỚI

Trên đây là Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 3 Global Success. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
16 10.032
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 3

    Xem thêm