Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 2

Ngữ pháp Unit 2 Our names lớp 3

Tài liệu Tiếng Anh Unit 2 lớp 3 gồm toàn bộ Ngữ pháp Tiếng Anh bài 2: Our names - Tên của chúng tôi. Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Đại từ chủ ngữ - Tính từ sở hữu

Đại từ chủ ngữ

Tính từ sở hữu

I (tôi)

My (của tôi)

You (bạn, các bạn)

Your (của bạn, của các bạn)

We (chúng tôi)

Our (của chúng tôi)

They (họ, chúng)

Their (của họ)

He (anh ấy)

His (của anh ấy)

She (cô ấy)

Her (của cô ấy)

It (nó)

Its (của nó)

2. Hỏi tên bằng Tiếng Anh

What’s your name? (Tên bạn là gì?)

My name’s + (tên). (Tên tôi là …)

Chú ý: ’s = is

Eg: What is your name? (Tên bạn là gì?)

My name’s VnDoc. (Tên tôi là VnDoc)

3. Hỏi tuổi bằng tiếng Anh

How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m + (tuổi) + years old. (Tôi … tuổi)

Eg: How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m nine years old. (Tôi chín tuổi)

4. Bài tập vận dụng ngữ pháp Unit 2

Complete the sentence

1. …………..old are you?

2. What’s …………… name?

3. How……………..you ?

4. Hi, Nam. I ……….. Lucy.

5. Nice to …………… you.

6. Hi, my name…………Ben.

7. Hi, …………name is Minh.

8. I am ………….., thank you.

9. My…………. is Mary.

10. I am seven …………….. old.

Xem đáp án

1. …How………..old are you?

2. What’s ………your…… name?

3. How………are……..you ?

4. Hi, Nam. I ……am….. Lucy.

5. Nice to ……meet……… you.

6. Hi, my name……is……Ben.

7. Hi, …My………name is Minh.

8. I am ……fine…….., thank you.

9. My……name……. is Mary.

10. I am seven ………years…….. old.

Xem tiếp: Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 3 MỚI

Tài liệu Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 2 Our names dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 2.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm