Bộ đề ôn tập Toán lớp 3

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 3 gồm nhiều đề ôn tập lớp 3 được tổng hợp, nhằm giúp các bạn học sinh củng cố lại kiến thức môn Toán lớp 3 đã học, tự luyện đề, nâng cao kiến thức chuẩn bị cho bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4. Hi vọng tài liệu này giúp các bạn học tốt bài tập toán lớp 3 hơn.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 1

Bài 1: Khoanh vào đáp án đúng

a) Số liền sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C.39768

D. 39760

b) Tìm số tròn nghìn ở giữa số 9068 và 11982 là

A. 10000 và 12000

B. 10000 và 11000

C. 11000 và 9000

D. 12000 và 11000

c) (98725 – 87561) x 3 = .....

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

d) 12356 + 62154 : 9 = ......

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

e) 3km 12m =......................m

A. 312

B. 3012

C. 36

D. 15

f) 4 giờ 9 phút = .............phút

A. 49 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Bài 2: Một đội thuỷ lợi đào được 132 m mương trong 6 ngày. Hỏi đội đó đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày?

Bài 3: Đặt tính rồi tính

a) 63754 + 25436

b) 93507 - 7236

c) 47264 x 4

d) 72296 : 7

Bài 4: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

2. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Điền dấu > < = vào chỗ chấm

a. 3km 487m.....3657m

b. 3760m x 2.......8494m - 2657m

c. 50km964m......65370m

d. 21378m : 2....... 10689m

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. (84371 – 45263) : 3 =

b. 1608 x5 : 4 =

c.12000: (3+5) =

d. (21470 + 34252) : 6 =

e. 5000 x (37 - 15) =

f. 65370 - 252 x 2 =

Bài 3: Mẹ đem 100 000 đồng đi chợ; mẹ mua cho Mai một đôi giày hết 36500 đồng và mua một áo phông hết 26500 đồng. Số tiền còn lại mẹ dùng để mua thức ăn. Hỏi mẹ đã dùng bao nhiêu tiền để mua thức ăn?

Bài 4: Điền vào ô trống chữ số thích hợp (có giải thích)

a. ...81...   b. 5...3
  x 3     x 6
 
5442
   
...43...

Bài 5: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

3. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 2 chữ số là:

A. 99990

B. 89991

C. 9999

D. 8

Bài 2: Tìm số x biết "thương của 62680 và x" thì bằng 8

A. x=7835

B. x= 7845

C. x= 7836

D. x = 7735

Giải thích:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 3: Có 45 kg bột mì đựng đều trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng đều trong mấy bao như thế?

Bài giải

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4:

a. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều dài là 4m 30cm và chiều rộng là 80cm?

b. Tính diện tích của một mảnh bìa hình chữ nhật, biết chiều dài là 8dm và chiều rộng là 9cm?

Bài giải

a)

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b)

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 5: Tìm số?

Thừa số

35723

 

9

23 417

6150

Thừa số

3

5

 

2

6

Tích

 

64 950

91 845

 

 

4. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 4

Bài 1: Tính nhẩm:

a. 3000 x 6 - 5000 =.....................

b. 42000 : 7 + 8000 =..................

c. 54000 : 9 + 4000 =....................

d. 72000 : 9 + 1000 =...................

Bài 2: Tính diện tích miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó có chu vi là 3dm 2cm.

Bài giải:
...................................................................................................................

Bài 3: Tính giá trị biểu thức:

a. 528 + 216 : 2 x 3

b. 26946 : (9 x 2)

c. 12 x 3 + 216 : 2

d. 6546 : 2 - (9 x 2)

Bài 4: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15 m vải thì may được 5 bộ quần áo cùng một cỡ. Hỏi có 350m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo với cùng cỡ đó và còn thừa mấy m vải?

Bài giải:
...................................................................................................................

Bài 5: Trong hình vẽ có........góc vuông và......góc không vuông?

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 3

5. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 5

Bài 1: Tính

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 3

Bài 2: Tính nhanh

a.100 +100:4 -50 : 2

b. (6x8 – 48): (10 +11 +12 +13 +14)

c.10000 x 2 + 60000

d. (7000 – 3000) x 2

Bài 3: Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi thứ hai. Hỏi phải lấy ở túi thứ nhất bao nhiêu kg gạo đổ sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?

Bài giải

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB =16cm, BC = 20cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB và BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB và BC.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

6. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 6

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

a.125 -25 x 3

b.125 : 5 + 75 : 5

c. 30 : 3 + 7 x 8

Bài 2: Điền dấu để có kết quả đúng

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 3

Bài 3: Lớp 3 A có 40 học sinh được chia thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia đều thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: a. Điền số thích hợp vào chỗ trống: ở hình vẽ bên có......hình chữ nhật là:..........

b. Tính chu vi từng hình:

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 3

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.:

a. 2m 5dm =.........dm             b. 2km 500m =...........m

c. 2m 5cm=........... cm             d. 2km 50m =............m

e. 2m 5mm =..........mm            g. 2km50m =............m

7. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 7

Bài 1: Tìm X:

a. X x 3 = 432

b. X x 7 = 154

c. 8 x X = 304

d. X - 6783 = 432

e. X + 767 = 10954

f. 2 x X = 90870 - 614

g. 4354 + X = 90432

h. 8755 - X = 98

i. X x 5 = 7170 + 20

Bài 2: Số gì?

Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 4

Giải thích

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 3: Một trại nuôi gà có 792 con gà nhốt đều vào 9 ngăn chuồng. Người ta bán đi số con gà bằng số gà nhốt trong 2 ngăn chuồng. Hỏi người ta đã bán đi bao nhiêu con gà?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: Thay mỗi dấu * bằng một số thích hợp:

Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 4

Giải thích

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

8. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 8

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

a. 124 x (24 -4 x 6)

b. 50 + 50 x 2

c. 500 - 500 : 2

Bài 2: Tìm X:

a. 126 x X = 126

b. X : 9 = 2 (dư 4)

c. X x 6 = 3048 :2

Bài 3: Một cửa hàng có 132 kg đường, đã bán 1/4 số kg đường đó và 9kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg đường?

Bài giải

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

a.Tính chu vi thửa ruộng đó?

b. Dọc theo chiều rộng, người ta chia ruộng thành 2 phần, một phần là hình vuông có cạnh bằng chiều rộng thửa ruộng, phần còn lại là một hình chữ nhật. Tính chu vi phần còn lại của thửa ruộng đó.

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

9. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 9

Bài 1: Tính nhanh:

a) 35 x 6 – 70 x 3 + 35

b) 10 + 2 + 6 + 7 + 3 + 1 + 8 + 4 + 9 + 5

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng :

4m 5cm = ………………cm

A. 45 cm

B. 405 cm

C. 4005 cm

D. 450 cm

Bài 3: Tìm x

a) x – 67594 = 13272

b) x + 6942 = 7051 + 65

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) x – 26940 = 57321

d ) 4 x X = 8412

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: Tính diện tích của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó có chu vi là 3 dm 2cm?

Bài giải

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 5: Cho một hình có số đo (như hình vẽ). Tìm cách tính diện tích của hình đã cho.

Bộ đề ôn tập Toán lớp 3

Bài 6: Điền dấu > ; < ; =

a) 1m .... 10 dm                                   b) 100cm ..... 1m

……………………………………………………………………………………………

c) 10 dm .... 100cm                                d) 7m 8cm .... 7m 5dm

…………………………………………………………………………………………….

e) 46cm ..... 5dm                                  g) 1giờ ..... 55 phút

…………………………………………………………………………………………….

h) 3 giờ ......... 2 giờ 60 phút                         i) 1kg............. 900g

…………………………………………………………………………………………….

k) 1200 g ..........1kg 400g                           l) 5m 6 cm ...... 560 cm

……………………………………………………………………………………………

10. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 10

A. Phần Trắc nghiệm:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất :

Câu 1. Số lớn nhất trong các số 24346; 23436; 31464; 40435 là: ( M1- 0,5 điểm)

A. 24346

B. 23436

C.31464

D.42435

Câu 2. Số bé nhất trong các số 19468, 21369, 30396, 20486 là: ( M1- 0,5 điểm)

A. 19468

B. 21369

C. 30396

D. 20486

Câu 3. Kết quả của phép tính 15000 + 50 + 4 là: ( M4- 0,5 điểm)

A. 15554

B. 15540

C. 15054

D. 15504

Câu 4. Số ba mươi lăm nghìn ba trăm bảy mươi lăm viết là: ( M2- 0,5 điểm)

A. 35573

B. 35375

C. 33575

D. 37050

Câu 5. Dư của phép chia 21349 : 7 là: ( M2- 0,5 điểm)

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 6. 1/3 của 15m là: ( M3- 0,5 điểm)

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

B. Phần tự luận:

1. Đặt tính rồi tính: ( M2- 2 điểm)

65234 + 4325

79 356 - 42156

13416 x 6

43218 : 4

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Tìm x: ( M3- 1 điểm)

a) 25487 – x = 14230

b) 65442 : x = 6

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Tính: ( M3- 1 điểm)

a) 11677 x 8 – 32526 =

b) 51648 : 4 + 23425 =

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4. ( M4- 2 điểm)

Mua 6 cái bút hết 36000 đồng. Hỏi mua 9 cái bút như vậy hết bao nhiêu tiền?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. ( M4- 1 điểm)

a. Tính nhanh:

(75235 + 43250 + 26485) x ( 250 x 4 – 1000)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

b. Tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư của phép chia mà một số chia cho 8 được số dư là số dư nhỏ nhất và thương là số có 5 chữ số khác nhau nhỏ nhất

……………………………………………………………………………………

Trên đây là các bài toán lớp 3 hệ thống lại các kiến thức đã học. Chỉ cần các em cố gắng và có phương pháp thông minh, khoa học thì các em sẽ đạt được mọi kỳ thi một cách dễ dàng và tốt nhất. 

Các dạng đề thi Toán cuối năm thường được tổng hợp các kiến thức đã học trong kỳ II của lớp 3, với thời gian làm bài là 40 phút. Đề thi gồm phần trắc nghiệm và Tự luận, giúp học sinh ôn thi cũng như củng cố kỹ năng làm Toán của mình, giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức Toán học, luyện giải đề để chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ II sắp tới đạt kết quả cao. Từ đó, cũng nắm được các dạng toán, bài tập thường gặp để khi làm bài thi không còn bỡ ngỡ nữa. Bên cạnh đó, còn giúp các thầy cô giáo tham khảo, ra đề thi cho học sinh của mình. Tất cả các đề thi cuối năm trên đều được biên soạn đầy đủ và đúng quy định, được sưu tầm từ các bài tập và các đề thi của các trường trên cả nước. Tài liệu cung cấp các dạng đề đa dạng, phong phú sẽ giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi thật hiệu quả.

Trên đây là: Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 3. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài toán 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, VnDoc cung cấp lời giải bài tập Toán 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 3 năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2020 - 2021 Tải nhiều

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đánh giá bài viết
1.454 434.464
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm