Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Our names sách Global Success

Bài tập Tiếng Anh 3 Unit 2 Our names

Nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề ôn tâp tiếng Anh Unit 2 Our names lớp 3 có đáp án sẽ giúp các em học sinh lớp 3 tự củng cố lại kiến thức môn Tiếng Anh trọng tâm trong bài 2. Hãy vận dụng những bài học trên lớp để hoàn thành bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh nho nhỏ này nhé. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Our names sách Global Success

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Unscramble the words

1. R O U

: ______________

2. O Y U R

: ______________

3. M E N A

: ______________

4. E O L H L

: ______________

5. H W T A

: ______________

6. P L E L S

: ______________

Xem đáp án

1. our

2. your

3. name

4. hello

5. what

6. spell

Choose the correct answer to complete the dialogue

Bill: (0) Hi. I‘m Bill. What’s (1) _____________name?

Nam: Hello, Bill. My (2)__________ Nam.

Bill: How (3)______ are you ?

Nam: I’m(4)____________ years old.

0. A. fine

B. nice

C. Hi

1. A. our

B. your

C. you

2. A. name’s

B. name

C. names

3. A. much

B. old

C. many

4. A. nice

B. fine

C. nine

Xem đáp án

1. B

2. A

3. B

4. C

Choose the correct answer

1. _______________ his name?

A. What

B. What’s

C. How

D. How’s

2. How do you ____________ your name?

A. is

B. are

C. spell

D. spells

3. It is __________ umbrella.

A. a

B. an

C. not

D. are

4. “___________ you?” - “I am very well”

A. What’re

B. How

C. How old

D. How are

5. Nice __________ meet you.

A. to

B. too

C. see

D. two

Xem đáp án

1. B

2. C

3. B

4. D

5. A

Rearrange the words to make the correct sentences.

1. name/ What’s/ your/?

____________________________________________

2. is/ Mary/name/ My/.

____________________________________________

3. old/ are/ How/ you/?

____________________________________________

4. ten/ old/ I’m/ years/.

____________________________________________

5. years/ Bill/ seven/ old/is/.

____________________________________________

Xem đáp án

1. What’s your name?

2. My name is Mary.

3. How old are you?

4. I’m ten years old.

5. Bill is seven years old.

Read the passage and answer the questions

My name’s Diep. I am six years old. I am a student in Grade 3 at Luu Quy An Primary School. This is my friend. Her name is Ngan. We are close friends. This is our school, and that is our English teacher, Miss Hang.

1. What is her name?

….………………………………………………………

2. How old is she?

….………………………………………………………

3. What is her friend’s name?

….………………………………………………………

4. What’s their school’s name?

….………………………………………………………

5. Who is their English teacher?

….………………………………………………………

Xem đáp án

1. Her name’s Diep

2. She is six years old

3. Her name is Ngan

4. It is Luu Quy An Primary School

5. She is Miss Hang

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Our names sách Global Success, trên đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
16 8.745
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm