Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 My bedroom Online

Bài tập Tiếng Anh 3 Unit 14 Kết nối tri thức

Nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề ôn tâp tiếng Anh Unit 14 My bedroom lớp 3 có đáp án sẽ giúp các em học sinh lớp 3 tự củng cố lại kiến thức môn Tiếng Anh trọng tâm trong bài mở đầu. Hãy vận dụng những bài học trên lớp để hoàn thành bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh nho nhỏ này nhé. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Tải file bài tập tại: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 My bedroom sách Global Success

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 My bedroom Online

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

 • Unscramble the words.
 • 1. gib => ________
  big
 • 2. rodo => ________
  door
 • 3. deb => ________
  bed
 • 4. malsl => ________
  small
 • Choose the mistake in each sentence
 • 1. Where is my bedrooms?
 • 2. There is a lamp on the room.
 • 3. Are the pen on the desk?
 • Read the text and choose T (True) or F (False)

  This is Jim's bedroom. It is large and tidy. There are many things in his room. There is a desk. There is a computer and a vase on it. There are some books on the shelf. there is a bed in the corner of the bedroom. There are two teddy bears on the bed. There are also three pictures on the wall. His bedroom is beautiful. He likes his bedroom very much. 

 • 1. There is a computer on the desk.
 • 2. There are some books on the table.
 • 3. There are two teddy bears on the floor.
 • 4. There are two pictures on the wall
 • 5. He likes his bedroom very much.
 • Rearrange the words to make the correct sentences.
 • 1. There/ lamp/ in/ the/ a/ is/ room/./
  There is a lamp in the room.
 • 2. bedroom/ is/very/ My/ beautiful/./
  My bedroom is very beautiful.
 • 3. small/ kitchen/ is/ The/./
  The kichen is small.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 915
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Xem thêm