Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 Global Success - Tuần 12

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 có đáp án

Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 3 Global Success - Tuần 12 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyện mục Tiếng Anh lớp 3 Global Success đi kèm đáp án.

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 Global Success - Tuần 12

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B or C

1. Close the __________, please.

A. pen

B. book

C. pencil

2. May I __________ out, Miss Linh?

A. go

B. goes

C. going

3. Speak __________, please

A. Vietnam

B. Vietnamese

C. Tieng Viet

4. Don’t talk in __________, please.

A. class

B. classes

C. classmate

5. Your school is very __________.

A. beauty

B. beautiful

C. beautify

Put the following words into the correct categories

hello

close

she

bye

we

hi

sing

he

they

good morning

write

come

Greeting

Pronoun

Verb

….…………….

….…………….

….…………….

….…………….

….…………….

….…………….

….…………….

….…………….

….…………….

….…………….

….…………….

….…………….

Fill in the missing words.

1. ______________ your book, please!

2. Close ______________ book, please!

3. May I go ______________ ?

4. Sit ______________ , please!

5. ______________ up, please!

6. Be ______________ , please!

7. May I ____________Vietnamese , please!

8. _______I sit down?

9. May_______ come in?

Reorder these words to make meaningful sentences

1. I/ can/ Mrs./ ask/ Jenifer/ question/ a/ ?/

__________________________________________________

2. May/ sir/ come/ I/ in/?

__________________________________________________

3. his/ bag/ Open/ please/ ./

__________________________________________________

4. noise/ Don’t/ class./ in/ make/

__________________________________________________

5. come/ here./ Please/

__________________________________________________

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Xem tiếp: Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 3 Global Success - Tuần 13 MỚI

Trên đây là Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 3 Global Success - Tuần 12, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
3 2.021
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3 Kết nối

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 Global Success - Tuần 12