Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 3 lớp 4 có đáp án

Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1) CÓ ĐÁP ÁN

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. Thursday

B. turtle

C. nurse

D. future

2. A. night

B. autumn

C. nose

D. neck

Exercise 2: Write the missing letter

1. ______unday

2. ______riday

3. ______aturday

4. ______uesday

5. ______onday

Exercise 3: Choose the correct answer

1. When do you ________ English, Mai? - I have it on Monday and Friday

A. has

B. have

C. haves

D. having

2. Do you have go to school today? - No, I ___________.

A. don’t

B. dont

C. do

D. didn’t

3. My mother often ___________ to the supermarket on Sunday.

A. goes

B. going

C. went

D. go

4. _________ subject do you like best? - I like English.

A. What

B. How

C. Where

D. Why

5. _______ she visit her uncle on Sundays? - No, she ________.

A. Do/ don’t

B. Is/ isn’t

C. Does/ does

D. Does/ doesn’t

6. I go _________ on Saturdays.

A. swimming

B. swiming

C. swim

D. to swimming

7. _______________? - I am Malaysian

A. Where are you from?

B. Where is your nationality?

C. Where do you come from?

D. What nationality are you?

8. Miss Hien is ________ Maths teacher.

A. she

B. he

C. her

D. hers

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What she (do) on Mondays?

_____________________________________

2. How he (spell) his name?

_____________________________________

3. Tomorrow (be) Friday

_____________________________________

Exercise 5: Read the passage and answer the questions

Hello. My name is Paul. I go to school on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. On Mondays and Thursday, I play football. I go to the library on Tuesdays and watch TV on Fridays. At weekends, I do not go to school. On Saturdays, I go swimming. I also ride my bike on Saturdays. On Sundays, I draw a picture and play chess. This is my week.

1. What is his name?

_____________________________________

2. What does he do on Tuesdays?

_____________________________________

3. Does he go to school at weekends?

_____________________________________

Exercise 6: Circle the mistake in each sentence

1. Linda doesn’t (A) like Science (B). She like (C) music (D).

2. The children (A) are playing (B) chess on (C) the living room (D).

3. Where (A) do you have (B) Maths? - We have Maths on (C) Tuesday and Friday (D).

Exercise 7: Reorder the words to have correct sentences

1. you/ the/ do/ What/ morning?/ do/ in/

_____________________________________

2. to/ Monday/ school/ They/ to/ Friday./ go/ from/

_____________________________________

3. Maths?/ do/ English/ you/ When/ and/ have/

_____________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today?

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. D

2. B

Exercise 2: Write the missing letter

1. Sunday

2. Friday

3. Saturday

4. Tuesday

5. Monday

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. A

4. A

5. D

6. A

7. D

8. C

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What does she do on Mondays?

2. How does he spell his name?

3. Tomorrow is Friday.

Exercise 5: Read the passage and answer the questions

1. His name is Paul.

2. He goes to the library

3. No, he doesn’t

Exercise 6: Circle the mistake in each sentence

1. C (like => likes)

2. C (on => in)

3. A (Where => When)

Exercise 7: Reorder the words to have correct sentences

1. What do you do in the morning?

2. They go to school from Monday to Friday.

3. When do you have on English and Maths?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 3: What day is it today?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 4.666
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm