Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao What day is it today?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 3 lớp 4 có đáp án

Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today?

Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao What day is it today? có đáp án

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. Thursday

B. turtle

C. nurse

D. future

2. A. night

B. autumn

C. nose

D. neck

Exercise 2: Write the missing letter

1. ______unday

2. ______riday

3. ______aturday

4. ______uesday

5. ______onday

Exercise 3: Choose the correct answer

1. When do you ________ English, Mai? - I have it on Monday and Friday

A. has

B. have

C. haves

D. having

2. Do you have go to school today? - No, I ___________.

A. don’t

B. dont

C. do

D. didn’t

3. My mother often ___________ to the supermarket on Sunday.

A. goes

B. going

C. went

D. go

4. _________ subject do you like best? - I like English.

A. What

B. How

C. Where

D. Why

5. _______ she visit her uncle on Sundays? - No, she ________.

A. Do/ don’t

B. Is/ isn’t

C. Does/ does

D. Does/ doesn’t

6. I go _________ on Saturdays.

A. swimming

B. swiming

C. swim

D. to swimming

7. _______________? - I am Malaysian

A. Where are you from?

B. Where is your nationality?

C. Where do you come from?

D. What nationality are you?

8. Miss Hien is ________ Maths teacher.

A. she

B. he

C. her

D. hers

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What she (do) on Mondays?

_____________________________________

2. How he (spell) his name?

_____________________________________

3. Tomorrow (be) Friday

_____________________________________

Exercise 5: Read the passage and answer the questions

Hello. My name is Paul. I go to school on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. On Mondays and Thursday, I play football. I go to the library on Tuesdays and watch TV on Fridays. At weekends, I do not go to school. On Saturdays, I go swimming. I also ride my bike on Saturdays. On Sundays, I draw a picture and play chess. This is my week.

1. What is his name?

_____________________________________

2. What does he do on Tuesdays?

_____________________________________

3. Does he go to school at weekends?

_____________________________________

Exercise 6: Circle the mistake in each sentence

1. Linda doesn’t (A) like Science (B). She like (C) music (D).

2. The children (A) are playing (B) chess on (C) the living room (D).

3. Where (A) do you have (B) Maths? - We have Maths on (C) Tuesday and Friday (D).

Exercise 7: Reorder the words to have correct sentences

1. you/ the/ do/ What/ morning?/ do/ in/

_____________________________________

2. to/ Monday/ school/ They/ to/ Friday./ go/ from/

_____________________________________

3. Maths?/ do/ English/ you/ When/ and/ have/

_____________________________________

Exercise 8. Read the passage and choose True or False. 

My name is Lan. I’m in grade 4. Today is Wednesday. I go to school five days a week, from Monday to Friday. I do not go to school on Saturdays and Sundays. At weekend, I go for a picnic with my parents and visit my grandparents. I like my school very much because I can meet my friends and learn the interesting subjects.

1. Her name is Linda.

2. She is in grade four.

3. Tomorrow is Thursday.

4. She doesn't go to school at the weekends.

5. She doesn't like her school.

Exercise 9. Reorder the words to make the correct answer.

1. with/ sister/ her/ Linda/ on/ TV/ watches/ Saturday

a. Linda watches TV with her sister on Saturday.

b. Linda watches on TV with her sister Saturday.

2. she/ go/ Friday/ school/ does/ to/ day/ on/? – does/ she/,/ yes

a. Does she go to school on Friday? – yes, she does.

b. Does she go on Friday to school? – yes, she does.

3. my/ visit/ grandparents/ I / Sunday/ on/ ./

a. My I visit grandparents on Sunday.

b. I visit my grandparents on Sunday .

4. Go/ I/ swimming/ morning/ the/ in

a. I go swimming in the morning.

b. I go in swimming the morning.

5. name/ his/ father’s/ what/ is

a. What is his father’s name?

b. What name is his father’s?

6. do/ Nam/ what/ does/ the/ weekend/ at

a. What the weekend does Nam do at?

b. What does Nam do at the weekend?

7. school/ is/ your/ small / and/ very/ nice

a. Your school is very small and nice.

b. Your small  school is very and nice.

8. when/ we/ Math/ do/ have/?

a. When do we have math?

b. When math do we have?

9. what/ do/ she/ from/ Monday/ Friday/ to/ does/ afternoon/ the/ in/?

a. What do she does in the afternoon from Friday to Monday?

b. What does she do in the afternoon from Monday to Friday?

10. she/ not/ Maths/ on/ Fridays/ have/ does

a. She does not Maths have on Fridays.

b. She does not have Maths on Fridays.

-The end-

Đáp án bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today?

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. D

2. B

Exercise 2: Write the missing letter

1. Sunday

2. Friday

3. Saturday

4. Tuesday

5. Monday

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. A

4. A

5. D

6. A

7. D

8. C

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What does she do on Mondays?

2. How does he spell his name?

3. Tomorrow is Friday.

Exercise 5: Read the passage and answer the questions

1. His name is Paul.

2. He goes to the library

3. No, he doesn’t

Hướng dẫn dịch

Xin chào. Tên tôi là Paul. Tôi đi học vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu. Vào thứ Hai và thứ Năm, tôi chơi bóng đá. Tôi đến thư viện vào thứ Ba và xem TV vào thứ Sáu. Cuối tuần, tôi không đi học. Vào các ngày thứ bảy, tôi đi bơi. Tôi cũng đạp xe vào các ngày thứ bảy. Vào Chủ nhật, tôi vẽ một bức tranh và chơi cờ vua. Đây là tuần của tôi.

Exercise 6: Circle the mistake in each sentence

1. C (like => likes)

2. C (on => in)

3. A (Where => When)

Exercise 7: Reorder the words to have correct sentences

1. What do you do in the morning?

2. They go to school from Monday to Friday.

3. When do you have on English and Maths?

Exercise 8. Read the passage and choose True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - True; 4 - True; 5 - False;

Hướng dẫn dịch

Tôi tên là Lan. Tôi học lớp 4. Hôm nay là thứ Tư. Tôi đi học năm ngày một tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Tôi không đi học vào thứ bảy và chủ nhật. Cuối tuần, tôi cùng bố mẹ đi picnic và thăm ông bà nội. Tôi rất thích trường học của mình vì tôi có thể gặp gỡ bạn bè và học những môn học thú vị.

Exercise 9. Reorder the words to make the correct answer.

1 - a; 2 - a; 3 - b; 4 - a; 5 - a; 6 - b; 7 - a; 8 - a; 9 - b; 10 - b;

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1) CÓ ĐÁP ÁN

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 3: What day is it today?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Đánh giá bài viết
18 14.004
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm