Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 14: What does he look like?

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 14

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 14: What does he look like? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ giúp các bạn chuẩn bị bài trước khi đến lớp, đồng thời cũng là tài liệu ôn tập và củng cố kiến thức bổ ích.

Lesson 1 Unit 14 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. Look, listen and repeat.

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) What are you doing, Linda? Bạn đang là gì vậy Linda?

I'm writing an e-mail to my brother.

Mình đang viết thư cho anh trai mình.

b) Where is he now? Bây giờ anh ấy ở đâu?

He's in England. Anh ấy ở Anh.

c) What does he do? Anh ấy làm nghề gì?

He's a footballer. Anh ấy lờ cầu thủ bóng đá.

c) What does he look like? Anh ấy trông thế nào?

He's tall. Anh ấy cao.

2. Point and say.

Chỉ và nói.

Làm việc theo cặp. Hỏi những người bạn em về các thành viên trong gia đình của họ.

a) What does she look like? Cô ấy trông thế nào?

She's tall. Cô ấy cao.

b) What does she look like? Cô ấy trông thế nào?

She's short. Cô ấy thấp.

c) What does she look like? Cô ấy trông thế nào?

She's slim. Cô ấy mảnh khảnh.

d) What does he look like? ông ây trông thế nào?

He's old. Ông ây già.

e) What does he look like? Cậu ấy trông thế nào?

He's young. Cậu ấy trẻ.

3. Listen anh tick.

Nghe và đánh dấu chọn.

1. c 2. c 3. a

Bài nghe:

1. A: What does your sister look like?

B: She's very tall.

2. A: What does your grandmother look like?

B: She's old and short.

3. A: How old is your brother?

B: He's twelve.

A: What does he look like?

B: He's slim and short.

4. Look and write.

Nhìn và viết.

A: What does he look like? Cậu ấy trông thế nào?

B: He's tall and slim. Cậu ấy cao và mảnh khảnh.

2. A: What does she look like? Cô ấy trông thế nào?

B: She's short and young. Cô ấy thấp và trẻ.

3. A: What do they look like? Họ trông thế nào?

B: They are old. Họ già.

3. A: What do they look like? Họ trông thế nào?

B: They are young and tall. Họ trẻ và cao.

5. Let's play.

Chúng ta cùng hát.

Find someone who...

Tìm một ai đó mà...

Bây giờ chúng ta bát đầu chơi trò chơi "Tìm một ai đó mà..." sử dụng các từ nói về ngoại hình của con người để chơi. Chia lớp thành những nhóm có năm học sinh. Các bạn chuẩn bị bắt đầu trò chơi "Tìm một ai đó mà…". Ví dụ: Find someone who's tall (Tìm một ai đó cao). Nhóm nào chỉ người bạn trong lớp đúng với mô tả và nói câu trả lời đúng nhanh nhất (ví dụ: Khang is tall Khang cao) thì nhận một điểm. Kết thúc trò chơi, nhóm nào nhận số điểm cao nhất là nhóm chiến thắng.

Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. Look, listen anh repeat.

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) This is my father. Đây là ba mình.

He's tall. Ông ấy cao.

b) And this is my elder brother. Và đây là anh trai mình.

Oh, he's tall, too. Ồ, anh ấy cũng cao.

c) Who's taller? Ai cao hơn?

My brother is. My brother's taller than my father.

Anh trai mình. Anh trai mình cao hơn ba mình.

2. Point and say.

Chỉ và nói.

a) Who's taller? Ai cao hơn?

The girl is taller. Cô gái cao hơn.

Who's shorter? Ai thấp hơn?

The boy is shorter. Cậu bé thấp hơn.

b) Who's bigger? Ai mập hơn?

The boy is bigger. Cậu bé mập hơn.

Who's smaller? Ai nhỏ hơn?

The girl is smaller. Cô bé nhỏ hơn.

c) Who's older? Ai già hơn?

The man is older. Người đàn ông già hơn.

Who's younger? Ai trẻ hơn?

The boy is younger. Cậu bé trẻ hơn.

3. Let's talk.

- What does he/ she look like? Cậu ấy/ Cô ấy trông thế nào?

- Who's taller/ shorter/ older..? Ai cao hơn/ thấp hơn/ già hơn...?

4. Listen and circle.

Nghe và điền số.

1. a 2. a 3. b 4. b

Bài nghe:

Hi. My name's Nam. This is my family: my father, my mother, my sister and me.

1. I'm not very tall, but I'm taller my sister.

2. My sister's slim. She's slimmer than my mother.

3. My mother's thirty-three years old. She's younger than my father.

4. My father's tall. He's taller than my mother.

5. Look and write.

Nhìn và viết.

1. A: Who's slimmer, the father or the brother?

Ai mảnh khảnh hơn, bố hay anh trai?

B: The brother is slimmer than the father.

Anh trai mảnh khảnh hơn bố.

2. A: Who's shorter, the father or the mother?

Ai thấp hơn, ba hay mẹ?

B: The mother is shorter than the father.

Mẹ thấp hơn ba.

3. A: Who's older, the brother or the sister?

Ai già hơn, em trai hay chị gái?

B: The sister is older than the brother.

Chị gái già hơn em trai.

4. A: Who's stronger, the father or the brother?

Ai khỏe hơn, ba hay anh trai?

B: The brother is stronger than the father.

Anh trai khỏe hơn ba.

6. Let's sing.

Chúng ta cùng hát.

What do they look like?

Họ trông như thế nào?

What does your mother look like?

She's tall.

She's taller than me.

Mẹ bạn trông như thế nào?

Bà ấy cao.

Bà ấy cao hơn tôi.

What does your father look like?

He's slim.

He's slimmer than me.

Ba bạn trông như thế nào?

Ông ấy mảnh khảnh.

Ồng ấy mảnh khảnh hơn tôi.

Lesson 3 Unit 14 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. Listen and repeat.

Nghe và đọc lại.

th this This is my mother. Đây là mẹ tôi.

that That is my father. Đó là bố tôi.

thin The book is thin. Quyển sách mỏng.

thick The dictionary is thick. Quyển từ điển dày.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.

1. a 2. b 3. a 4. b

Bài nghe:

1. My brother is thin.

2. My sister is three.

3. Their books are on the table.

4. Their books are thick.

3. Let’s chant.

Chúng ta cùng hát ca.

This is my family

Đây là gia đình mình.

This is my mother.

And this is my father.

What do they look like?

They're young and strong.

Đây là mẹ tôi.

Và đây là ba tôi.

Trông họ thế nào?

Họ trẻ và khỏe.

That's my grandfather.

And that's my grandmother.

What do they look like?

They're old, and strong too.

Đó là ông tôi.

Và đó là bà tôi.

Trông họ thế nào?

Họ già và cùng khỏe.

4. Read and write.

Đọc và viết.

Jane thân mến!

Tên mình là Marie. Mình chín tuổi và mình sống ở Cần Thơ. Có bốn người trong gia đình mình: ba mình, mẹ mình, em trai mình và mình. Ba mình 34 tuổi. Ông ấy là giáo viên, ông ấy cao và mảnh khảnh. Mẹ mình 31 tuổi. Bà ấy là bác sĩ. Mình nghĩ bà ấy rất xinh đẹp! Em trai mình và mình là học sinh của Trường Tiểu học Hoa Sen. Mình lớn tuổi hơn em trai nhưng cậu ấy cao hơn mình.

Chúc cậu những lời chúc tốt đẹp nhất,

Marie

1.He is a teacher. Ông ấy là giáo viên.

2. He is tall and slim. Ông ấy cao và mảnh khảnh.

3. She is beautiful. Bà ấy xinh đẹp.

4. Her brother is younger. Em trai cô ấy trẻ hơn.

5. Marie is shorter. Marie thấp hơn.

5. Write about you.

Viết về em.

Dear Khang,

My name's Trinh. I'm nine years old.
There are four people in my family.
My father's a worker. He's short and big.
My mother's a nurse. She's slim and young.
Best wishes,

Trinh

Khang thân mến,
Mình tên là Trinh. Mình chín tuổi.
Có bốn người trong gia đình mình.
Ba mình là công nhân. Ông ấy thấp và mập.
Mẹ mình là y tá. Bà ấy mảnh khảnh và trẻ.
Chúc cậu những lời chúc tốt đẹp nhất,

Trinh

6. Project.

Bring a photo of your family. Describe your family members to the class.

Dự án.

Mang một tấm hình của gia đình em. Mô tả những thành viên trong gia đình em cho cả lớp.

Đánh giá bài viết
11 2.326
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm