Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 19: What animal do you want to see?

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 19

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 19: What animal do you want to see? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung giải chi tiết, rõ ràng và có kèm theo lời dịch sẽ giúp các bạn có tiết học thành công.

Lesson 1 Unit 19 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. Look, listen and repeat.

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) The weather's wonderful. Let's go to the zoo.

Thời tiết thật đẹp. Chúng ta hãy tới sở thú nhé.

Great idea! Ý kiến tuyệt đây!

b) What animal do you want to see?

Bạn muốn xem động vật nào?

I want to see monkeys. Tôi muốn xem những con khỉ.

c) Me too. I like monkeys. Tôi cũng thế. Tôi thích những con khỉ.

Let's go over there. Được rồi. Chúng ta hãy đến đó.

d) Oh! Now I don't like them, ồ! Bây giờ tôi không thích chúng.

2. Point and say.

Chỉ và nói.

Làm theo cặp. Hỏi bạn em, họ muốn xem động vật gì ở sở thú.

a) What animal do you want to see? Bạn muốn xem động vật nào?

I want to see kangaroos.

Tôi muốn xem những con chuột túi.

b) What animal do you want to see? Bạn muốn xem động vật nào? I want to see crocodiles. Tôi muốn xem những con cá sấu.

c) What animal do you want to see? Bạn muốn xem động vật nào? I want to see tigers. Tôi muốn xem những con hổ.

d) What animal do you want to see? Bạn muốn xem động vật nào? I want to see elephants. Tôi muốn xem những con voi.

3. Listen anh match.

Nghe và đánh dấu chọn.

1. c 2. a 3. b

Bài nghe:

1. Tony: I like coming to the zoo!

Mai: What animal do you want to see, Tony?

Tony: I want to see monkeys.

Mai: OK. Let's go there.

2. Tom: Mum, I want to go to the zoo.

Mum: Why do you want to go there?

Tom: Because I want to see crocodiles.

Mum: But it's raining now. Let's go there later.

Tom: Yes, Mum.

3. Father: Let's go to the bookshop, Linda.

Linda: No, Daddy. I want to go to the zoo.

Father: Why?

Linda: Because I want to see tigers.

4. Look and write.

Nhìn và viết.

1. What animal does he want to see?

Cậu ấy muốn xem động vật nào?

He wants to see crocodiles.

Cậu ấy muốn xem những con cá sấu.

2. What animal does she want to see?

Cô ấy muốn xem động vật nào?

She wants to see monkeys.

Cô ấy muốn xem những con khỉ.

3. What animal do they want to see?

Họ muốn xem động vật nào?

They want to see kangaroos.

Họ muốn xem những con cang-gu-ru.

4. What animal do they want to see?

Họ muốn xem động vật nào?

They want to see tigers.

Họ muốn xem nhừng con hổ.

5. Let's play.

Chúng ta cùng hát.

Charades (Trò chơi đố chữ)

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bắt đầu trò chơi Charades.

Giáo viên sẽ gọi một bạn học sinh lên bảng, bạn học sinh này sẽ đóng vai một động vật có trong sở thú. Nhiệm vụ của bạn học sinh này là phải diễn tá hành động và độc tính của con thú mà mình đóng vai cho cà lớp đoán đó là con gì. Học sinh nào ngồi ở dưới lớp đoán đúng tên động vật đó nhanh nhất sẽ được một điểm. Sau đó giáo viên sẽ gọi một bạn học sinh khác lên bảng đóng vai động vật khác và diễn tả điệu bộ của động vật đó cho cả lớp đoán. Học sinh nào được số điểm cao nhất là người chiến thắng trò chơi.

Lesson 2 Unit 19 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. Look, listen anh repeat.

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) What animal do you like? Bạn thích động vật nào?

I like monkeys. Tôi thích những con khỉ.

b) Why do you like them? Tại sao bạn thích chúng?

Because they're funny. Bởi vì chúng vui nhộn.

c) What about tigers? Còn những con hổ thì sao?

I don't like tigers. Tôi không thích những con hổ.

d) Why not? Tại sao không?

Because they are scary. Bởi vì chúng đáng sợ.

2. Point and say.

Chỉ và nói.

a) I don't like tigers because they are scary.

Tôi không thích những con hổ bởi vì chúng đáng sợ.

I don't like crocodiles because they're scary.

Tôi không thích những con cá sớ'u bởi vì chúng đáng sợ.

b) I don't like bears because they are big.

Tôi không thích những con gaasu bởi vì chúng to lớn.

I don't like elephants because they're big.

Tôi không thích những con voi bởi vì chúng to lớn.

c) I like zebras because they are beautiful.

Tôi thích những con ngựa vân bởi vì chúng đẹp.

d) I like kangaroos because they are fast.

Tôi thích những con căng-gu-ru bởi vì chúng nhanh.

3. Let's talk.

- What animal do you want to see?

Bạn muốn xem động vật nào?

• I like because...

Tôi thích… bởi vì…

• I don't like because....

Tôi không thích... bởi vì…

4. Listen and write.

Nghe và điền số.

1. big 2. fast 3. funny 4. scary

Bài nghe:

1. Linda does not like elephants because they are big.

2. Peter likes kangaroos because they are fast.

3. Mai likes monkeys because they are funny.

4. Nam does not like tigers because they are scary.

5. Look and write.

Nhìn và viết.

1. Nam likes zebras because they are beautiful.

Nam thích những con ngựa vằn bởi vì chúng đẹp.

2. Mai does not like crocodiles because they are scary.

Mai không thích những con cá sấu bởi vì chúng đáng sợ.

3. Linda and Peter like bears because they are big.

Undo và Peter thích những con gấu bởi vì chúng to lớn.

4. Phong and Tony like kangaroos because they are fast.

Phong và Tony thích những con căng-gu-ru bởi vì chúng nhanh.

6. Let's sing.

Chúng ta cùng hát.

Why or why not?

Tại sao hay tại sao không?

Do you like monkeys?

Yes, I do.

Why do you like them?

Because they're funny.

Bạn thích những con khỉ phải không?

Vâng, đúng rồi.

Tại sao bạn thích chúng?

Bởi vì chúng vui nhộn.

Do you like crocodiles?

No, I don't.

Why don't you like them?

Because they're scary!

Bạn thích những con cá sấu phải không?

Không, tôi không thích.

Tại sao bạn không thích chúng?

Bởi vì chúng đáng sợ.

Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. Listen and repeat.

Nghe và đọc lại.

'crocodile I want to see 'crocodiles.

Tôi muốn xem những con cá sấu.

'elephant 'Elephants are enormous.

Những con voi thì to lớn.

'wonderful The weather's ‘wonderful.

Thời tiết đẹp.

'beautiful Some zoo animals are 'beautiful.

Một vài động vật ở sở thú thì đẹp.

2. Listen and circle. Then say the sentences aloud.

Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.

1. b 2. b 3.0 4. b

Bài nghe:

1. I want to go to the zoo because I want to see elephants.

2. My brother does not like crocodiles because they are scary.

3. The monkeys are beautiful.

4. Some zoo animals are wonderful.

3. Let’s chant.

Chúng ta cùng hát ca.

I want to go to the zoo

Tôi muốn đi sở thú

I want to go to the zoo.

Why?

Because I want to see the animals.

I like kangaroos.

Why?

Because they're beautiful.

I like elephants.

Why?

Because they're wonderful.

Tôi muốn đi sở thú.

Tại sao?

Bởi vì tôi muốn xem động vật.

Tôi thích những con căng-gu-ru.

Tại sao?

Bởi vì chúng đẹp.

Tôi thích những con voi.

Tại sao?

Bởi vì chúng đẹp.

4. Read andcomplete.

Đọc và hoàn thiện.

Hôm nay thời tiết đẹp. Mai và Nam thăm vườn thú Thủ Lệ. Có nhiều động vật và vài con trong số chúng rất đẹp. Một số thì thân thiện nhưng một số thì đáng sợ. Mai không thích những con voi bởi vì chúng to lớn và có thể nguy hiểm. Nam thích những con khỉ bởi vì chúng vui nhộn.

(1) animals (2) beautiful/ friendly/ scary

(3) big/ dangerous (4) monkeys (5) funny

5. Write about you.

Viết về em.

I want to go to the zoo because I want to see animals and taking scenery photos. At the zoo, there are a lot of animals and some of them are very beautiful. I like monkeys because they can climb the tree very well and cycle. I don't like tigers because they are scary.

Tôi muốn đi sở thú bởi vì tôi muốn xem động vật và chụp cảnh đẹp. Tại sở thú, có nhiều động vật và một vài con trong số chúng rất đẹp. Tôi thích những con khỉ bởi vì chúng có thể trèo cây rất giỏi và đi xe đạp. Tôi không thích những con hổ bởi vì chúng đáng sợ.

6. Project.

Dự án.

Vẽ và tô màu động vật trong vườn thú em yêu thích nhất. Sau đó đưa chúng cho các lớp xem và nói tại sao bạn thích chúng.

Đánh giá bài viết
20 1.791
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm