Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?

Mời các bạn vào tham khảo Bài ôn tập tiếng Anh 4 unit 8: What subjects do you have today? có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây, sẽ là nguồn tài liệu tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit hữu ích cho các bạn học sinh lớp 4 thực hành và nâng cao kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm của bài 8 đã được thầy cô giảng dạy trên lớp hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today? đầy đủ nhất

1. Bài tập tiếng Anh unit 8 lớp 4 What subjects do you have today?

Ex 1: Give Vietnamese meaning of the word:

1. Late

2. Subject

3. Maths

4. IT (Information technology)

5. Music

6. Art

7. Vietnamese

8. Science

9. English

10. Favourite

11. PE (Physical Education)

12. History

13. Geography

14. Lesson

Ex 2: Translate into English:

1. Trường của tớ nằm ở quận Hoàn Kiếm.

..................................................................

2. Hôm nay bạn học môn gì?

..................................................................

3. Tớ học tiếng Việt và lịch sử vào thứ 3 và thứ 5.

..................................................................

4. Môn học yêu thích của tớ là tin học.

..................................................................

5. Sở thích của bạn là gì?

..................................................................

Ex 3: Look at the timetable and tell others what you have each day:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Maths

Art

PE

English

PE

Vietnamese

History

Geography

Music

Maths

English

Science

Vietnamese

IT

English

1. ................................................................

2. .................................................................

3. .................................................................

4. ...................................................................

5. ...................................................................

6. ...................................................................

Ex 4: Odd one out:

1. a. Maths

b. IT

c. favourite

d. Science

2. a. green

b. black

c. yellow

d. colour

3. a. have

b. has

c. do

d. swing

4. a. morning

b. swimming

c. cooking

d. dancing

5. a. Thursday

b. Monday

c. yesterday

d. Sunday

6. a. five

b. fifth

c. third

d. first

7. a. on

b. collect

c. in

d. to

8. a. my

b. I

c. her

d. his

9. a. stamp

b. model

c. make

d. toy

10. a. bike

b. kite

c. boat

d. sail

11. a. two

b. three

c. nine

d. second

12. a. does

b. have

c. goes

d. has

13. a. month

b. year

c. large

d. day

14. a. art

b. subject

c. Music

d. English

15. a. school

b. teacher

c. mother

d. brother

16. a. new

b. colour

c. big

d. old

17. a. timetable

b. sing

c. collect

d. sail

18. a. today

b. tomorrow

c. yesterday

d. Tuesday

19. a. fine

b. good

c. hot

d. skate

20. a. toy

b. car

c. collect

d. doll

Ex 5: Fill in the blank with a suitable word:

1. My ............................... subjects are Maths and English.

2. We have IT and PE ............................... Thursday and Friday.

3. They are ............................... badminton.

4. What do you like ............................... ? – I like ............................... stamps.

5. What is your ............................... ? – I like swimming and sailing a boat.

6. Taking ............................... is my hobby.

7. What do you have today? – I ............................... Music, Vietnamese and History.

8. She likes ............................... models.

9. He goes ............................... school from Monday to Friday.

10. What ............................... do you have on Tuesday? – I have Maths, Science, and Music.

11. Phong and I study in the same ............................... . It’s Nguyen Hue Primary School.

12. It’s on Nguyen Du ............................... .

13. I really ............................... a penfriend.

14. I’m planting a new ............................... .

15. We’re ............................... for school. Let’s run.

Ex 6: Find and correct the mistake:

1. She have Maths, Art and English.

2. I like play chess and table tennis.

3. My mother cans cook very well.

4. My friends like take photographs very much.

5. She doesn’t has Science on Tuesday.

6. We’re late to school. Let’s run.

7. Music and Art is my favourite subjects.

8. IT is physical education.

9. When do he have Science? He has it on Monday and Wednesday.

10. I am a pupil on Quang Trung Primary School.

Ex 7. Read and circle the correct answer. 

This is my timetable. I have Maths and Vietnamese everyday. I have English on Mondays, Wednesdays and Thursdays. I have Music and Science on Tuesdays and Fridays. I have P.E and Art on Tuesdays and Thursdays. I have Music on Wednesdays. I don't go to school on Saturdays on Sundays. I like playing football on Saturdays and I like flying kite on Sundays.

1. I have Maths and __________ every day.

2. I have English on __________, ___________ and Wednesdays.

3. I have ________ and ________ on Tuesdays.

4. I have ________ and ___________ on Wednesdays.

5. I like ______________ on Sundays.

Ex 8. Recorder the words to make the correct sentence.

1. does/ have/ what/ Hung/ today/?/ subject .

_________________________________________________

2. do/ when/ have/ you/ Maths/?

_________________________________________________

3. does/ when/ he/ Music/ have/ Art/ and/?

_________________________________________________

4. do/ have/ subject/ Lam/ what/ Lisa/ and/ today/ ?

_________________________________________________

5. do/ Maths/ have/ they/ and/ this/ Vietnamese/ morning/?

_________________________________________________

Ex 9. Read and write YES or NO. 

Sam: Hi, I’m Sam. Nice to meet you.

Bill: I’m Bill. Nice to meet you, too.

Sam: What class are you in, Bill?

Bill: I’m in Class 4. How about you?

Sam: I’m in Class 5. Do you have PE today?

Bill: Yes, I do.

Sam: Do you like it?

Bill: Sure, it’s my favourite subject. What about you?

Sam: I don’t like it. I like Maths and Science.

1. Bill is in Class 5.

2. He has PE today.

3. His favourite subject is PE.

4. PE is Sam's favourite subject.

5. Sam’s favourite subjects are Maths and Science.

2. Đáp án Bài tập tiếng Anh 4 Unit 8 What subjects do you have today?

Ex 1: Give Vietnamese meaning of the word:

1. Late

Muộn/ trễ

2. Subject

môn học

3. Maths

môn Toán

4. IT (Information technology)

môn Tin học

5. Music

môn Âm nhạc

6. Art

môn Mỹ Thuật

7. Vietnamese

môn Tiếng Việt

8. Science

môn Khoa học

9. English

môn tiếng Anh

10. Favourite

yêu thích

11. PE (Physical Education)

môn Thể Dục

12. History

môn Lịch sử

13. Geography

môn Địa Lý

14. Lesson

Bài học

Ex 2: Translate into English:

1 - My school is in Hoan Kiem district.

2 - What subjects do you have today?

3 - I have Vietnamese and History on Tuesday and Thursday.

4 - My favorite subjejct is IT.

5 - What is your hobby?

Ex 3: Look at the timetable and tell others what you have each day:

- On Monday, I have Maths, Vietnamese and English.

- On Tuesday, I have Art, History and Science.

- On Wednesday, I have PE, Geography and Vietnamese.

- On Thursday, I have English, Music and IT.

- On Friday, I have PE, Maths and English.

Ex 4: Choose the odd one out.

1. C2. D3. B4. A5. C6. A7. B8. B9. C10. D
11. D12. B13. C14. B15. A16. B17. A18. D19. D20. C

Ex 5: Fill in the blank with a suitable word:

1. My .............favorite.................. subjects are Maths and English.

2. We have IT and PE ....................on........... Thursday and Friday.

3. They are .........playing...................... badminton.

4. What do you like ................doing............... ? – I like ....................collecting.......... stamps.

5. What is your .........hobby...................... ? – I like swimming and sailing a boat.

6. Taking ............photographs................... is my hobby.

7. What do you have today? – I ...............have................ Music, Vietnamese and History.

8. She likes .................making.............. models.

9. He goes .............to.................. school from Monday to Friday.

10. What ................subjects............... do you have on Tuesday? – I have Maths, Science, and Music.

11. Phong and I study in the same ...........school.................... . It’s Nguyen Hue Primary School.

12. It’s on Nguyen Du ..........street..................... .

13. I really ..........like/ want..................... a penfriend.

14. I’m planting a new .........tree/ plant/ flower...................... .

15. We’re ...........late......... for school. Let’s run.

Ex 6: Find and correct the mistake:

1 - have thành has

2 - play thành playing

3 - cans thành can

4 - take thành taking

5 - has thành have

6 - to thành for

7 - is thành are

8 - IT thành PE

9 - do thành does

10 - on thành at

Ex 7. Read and circle the correct answer.

1. I have Maths and _____Vietnamese_____ every day.

2. I have English on _____Mondays_____, ____Thursdays_______ and Wednesdays.

3. I have __Music______ and ____Science____ on Tuesdays.

4. I have ____Music____ and _____English______ on Wednesdays.

5. I like ______flying kite________ on Sundays.

Ex 8. Recorder the words to make the correct sentence.

1. does/ have/ what/ Hung/ today/?/ subject .

____What subjects does Hung have today?_______

2. do/ when/ have/ you/ Maths/?

______When do you have Math?_______

3. does/ when/ he/ Music/ have/ Art/ and/?

_______What does he have Music and Art?_______

4. do/ have/ subject/ Lam/ what/ Lisa/ and/ today/ ?

__________What subject do Lam and Lisa have today?___________

5. do/ Maths/ have/ they/ and/ this/ Vietnamese/ morning/?

______Do they have Maths and Vietnamese this morning?__________

Ex 9. Read and write YES or NO.

1. Bill is in Class 5. - NO

2. He has PE today. - YES

3. His favourite subject is PE. - YES

4. PE is Sam's favourite subject. - NO

5. Sam’s favourite subjects are Maths and Science. - YES

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 4 Unit 8 What subjects do you have today? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
46 24.873
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm