Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today?

Bài tập tiếng Anh Unit 3 lớp 4 What day is it today? có đáp án

Đề kiểm tra Unit 3 tiếng Anh lớp 4 What day is it today? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 4 Unit 3 có đáp án bao gồm 40 câu trắc tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập kỹ năng tiếng Anh hiệu quả.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today?

Put the letters in the correct orders to have correct words.

1. DMNOYA

a. DOMANY

b. NOMDAY

c. MONDAY

d. NYADOM

2. DUTSYEA

a. TUESDAY

b. TEUSDAY

c. SUETDAY

d. SEUTDAY

3. RSDUYATH

a. RUSTHDAY

b. TURSHDAY

c. THURDAYS

d. THURSDAY

4. TAUADYRS

a. TAUSARDAY

b. SARTUDAY

c. SATURDAY

d. SUTARDAY

5. IDYAFR

a. RIFDAY

b. FRIDAY

c. FIRDAY

d. FRYDAI

Find the mistake in each sentence.

6. Do you listen on music in the evening?

a. Listen

b. On

c. Do

d. Thursday

7. What does she do in Friday?

a. Does

b. What

c. In

d.Do

8. Does he work the guitar in the afternoon?

a. Work

b. Does

c. In

d. the guitar

9. He and I play footballs in the morning.

a. He and I

b. Play

c. In

d. Footballs

10. Does they go to swimming on Sunday?

a. Does

b. Go

c. Swimming

d. On Sunday

Choose the correct answer.

11. ________? – No, it’s Saturday.

a. What about Friday

b. On Saturday

c. What day is it?

d. Is it Friday today?

12. Hello. I’m Tam. I come ________

a. from Vietnamese

b. To Vietnam

c. Into Vietnam

d. From Vietnam

13. They have Math ________ Monday and Wednesday.

a. In

b. On

c. At

d. To

14. The capital of England is _________.

a. Ha Noi

b. Bac Kinh

c. London

d. Bang Kok

15. What day is it today? – _________

a. It’s Monday.

b. Its Monday

c. No, it isn’t

d. Yes, it is Monday

16. _________? – She goes for picnic with my family.

a. What is this?

b. What does she do on Sunday?

c. What do you do on Sunday?

d. What day is it?

17. Nam goes to school in every morning _____ Monday _____ Friday.

a. On/ on

b. On/ in

c. On/ to

d. from/ to

18. Linda ________ mum with the housework.

a. Visits

b. Help

c. Helps

d. Does help

19. ________ do you have English? a. When

b. What

c. Why

d. Where

20. What does your father do in the morning? – _________

a. He goes cycling in the park

b. He go cycling in the park

c. I go cycling in the park

d. all A&B correct

21. Hakim is from Japan. She is ________.

a. American

b. Vietnamese

c. Chinese

d. Japanese

22. I and my brother _________ my grandparents on the Saturday.

a. Play

b. Visit

c. sing

d. Meet

23. What day is tomorrow? – _________

a. Today is Friday

b. Yesterday is Thursday

c. Tomorrow is Saturday

d. On Saturday

24. We have English and Maths on __________

a. Friday

b. Morning

c. Afternoon

d. August

25. _________ do you go at the weekends? – I go to my grandparents' house.

a. When

b. What

c. Where

d. Who

26. The boys play football __________ the afternoon.

a. On

b. In

c. At

d. With

27. Long: On Saturday, I go to the English club.

Lien: ___________

Long: I do my homework.

a. What day is this today?

b. What do you do?

c. What about on Sunday?

d. What day is tomorrow?

28. Tuan like _______ badminton and collecting stamps.

a. Playing

b. Play

c. To play

d. plays

29. I can play the _________

a. Volleyball

b. Guitar

c. Chess

d. Football

30. Does she go to the library on Tuesday? – ________

a. No, she don’t

b. Yes, she is

c. No, it is Wednesday

d. No, she doesn’t. She goes to school.

Translate into English.

31. Mai: Hôm nay là ngày gì hả Nam? Nam: Hôm nay là thứ tư.

a. Mai: What day is this today? Nam: Today is Tuesday.

b. Mai: What do you do today? Nam: Today is Wednesday.

c. Mai: What day is this today? Nam: Today is Wednesday.

d. Mai: What day is this?  Nam: It’s Monday.

32. Bạn làm gì vào những ngày chủ nhật? – ________

a. What do you do on Sunday?

b. What day is this today?

c. What does you do on Sunday?

d. What do you do in Sunday?

33. Mai: Hôm nay chúng ta có tiết tiếng anh đúng không? Nam: Đúng rồi.

a. Mai: Do we have England today? Nam: Yes

b. Mai: Do we have English today? Nam: Yes.

c. Mai: Do we has English today? Nam: Yes.

d. Mai: Do we has English today? Nam: Yes. 

34. Cậu có đi học vào cuối tuần không?

a. Do you go to school on the weekend?

b. On Sunday does you go to school?

c. You go to school on Sunday?

d. What do you do on Sunday?

35. Mai có phải là thứ năm không?

a. Tomorrow is Thursday?

b. Is tomorrow Tuesday?

c. Is tomorrow’s Thursday?

d. Is tomorrow Thursday?

Recorder the words to make the correct answer.

36. I/ some/ on/ Monday/ classes/ at/ have/ school

a. I have some classes at school on Monday.

b. I have on some class at school Monday.

37. it/ what/ is/?/ today/ day

a. What is it day today?

b. What day is it today?

38. do/?/ what/ on/ do/ Wednesday/ you

a. What do on Wednesday do you?

b. What do you do on Wednesday?

39. is/ it/ today/ Monday

a. It is Monday today.

b. Is it today Monday.

40. badminton/ plays/ on/ he/ Thursday

a. He plays on badminton Thursday.

b. He plays badminton on Thursday

ĐÁP ÁN

1 - c 2 - a 3 - d 4 - c 5 - b 6 - b 7 - c 8 - a 9 - d 10 - a
11 - d 12 - d 13 - b 14 - c 15 - a 16 - b 17 - d 18 - c 19 - a 20 - a
21 - d 22 - b 23 - c 24 - a 25 - c 26 - b 27 - c 28 - a 29 - b 30 - d
31 - c 32 - a 33 - b 34 - a 35 - d 36 - a 37 - b 38 - b 39 - a 40 - b

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Chia sẻ, đánh giá bài viết
17
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Tiếng Anh lớp 4

Xem thêm