Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Tiếng Anh Unit 15 lớp 4: When's Children's Day?

Bài tập tiếng Anh 4 Unit 15 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học Unit 15 tiếng Anh lớp 4 giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 15 hiệu quả.

Hoàn thành từ.

1. C_R_STMAS

2. TEA_C_ER’ DAY

3. _HILDREN’S D_Y

4. LU_KY MO_EY

5. _EW YEA_

6. FI_EWO_K

7. _ECOR_TE

8. SHO_PI_G

9. M_K_

Choose the odd one out. (Khoanh tròn vào từ khác loại.)

1. Chrismas Children’s day Teacher’s day festival
2. mooncake sweet banana food
3. get present eat nice food make a lantern Tet
4. happy cheerful birthday funny

Xếp từ xáo trộn thành câu.

1, likes/ My/ mooncakes/ grandfather/ ./

.............................................................................................................

2, Mid – Autumn/ I/ festival/ like/ ./

.............................................................................................................

3, got/ I/ a lantern/ have/ ./

.............................................................................................................

4, Children/ and/ wear new clothes/ on Tet festival/ get lucky money/ ./

.............................................................................................................

5, can/ Santa Claus/ You/ see/ at Christmas/ ./

.............................................................................................................

Nối câu hỏi với câu trả lời cho đúng.

1, What is Christmas? a, a big festival in Viet Nam at the begin of the year.
2, What’s moncake? b, a big festival in many countries.
3, What is Tet? c, a festival for children.
4, What’s children’s day? d, a cake for Mid – Autumn festival.

ĐÁP ÁN

Hoàn thành từ.

1 - Chirstmas;

2 - Teacher' Day;

3 - Children's Day;

4 - Lucky Money;

5 - New Year;

6 - Firework;

7 - Decorate;

8 - Shopping;

9 - Make;

Choose the odd one out. (Khoanh tròn vào từ khác loại.)

1 - festival; 2 - sweet; 3 - Tet; 4 - birthday

Xếp từ xáo trộn thành câu.

1 - My grandfather likes mooncakes.

2 - I like Mid- Autumn festival.

3 - I have got a lantern.

4 - Childen wear new clothes and get lucky money on Tet festival.

5 - You can see Santa Claus at Chirstmas.

Nối câu hỏi với câu trả lời cho đúng.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 15 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 4.323
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm