Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Bài tập tiếng Anh Unit 15 lớp 4 When's Children's Day? có đáp án

Bài tập tiếng Anh 4 Unit 15 When's Children's Day? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 unit 15 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học Unit 15 tiếng Anh lớp 4 When's Children's Day? giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 15 When's Children Day? hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's day? đầy đủ nhất

Hoàn thành từ.

1. C_R_STMAS

2. TEA_C_ER’ DAY

3. _HILDREN’S D_Y

4. LU_KY MO_EY

5. _EW YEA_

6. FI_EWO_K

7. _ECOR_TE

8. SHO_PI_G

9. M_K_

Choose the odd one out. (Khoanh tròn vào từ khác loại.)

1. ChrismasChildren’s dayTeacher’s dayfestival
2. mooncakesweetbananafood
3. get presenteat nice foodmake a lanternTet
4. happycheerfulbirthdayfunny

Xếp từ xáo trộn thành câu.

1, likes/ My/ mooncakes/ grandfather/ ./

.............................................................................................................

2, Mid – Autumn/ I/ festival/ like/ ./

.............................................................................................................

3, got/ I/ a lantern/ have/ ./

.............................................................................................................

4, Children/ and/ wear new clothes/ on Tet festival/ get lucky money/ ./

.............................................................................................................

5, can/ Santa Claus/ You/ see/ at Christmas/ ./

.............................................................................................................

Nối câu hỏi với câu trả lời cho đúng.

1, What is Christmas?a, a big festival in Viet Nam at the begin of the year.
2, What’s mooncake?b, a big festival in many countries.
3, What is Tet?c, a festival for children.
4, What’s children’s day?d, a cake for Mid – Autumn festival.

Read the passage and answer the question.

Hi. My name is Lisa. I like chicken. It is my favourite food. My favourite drink is apple
juice. I don’t like vegetables. My younger brother Tommy doesn’t like chicken. He loves fish.
It is his favourite food. He loves lemonade too. Lemonade is his favourite drink. He drinks
it every day.

1. What’s her name?

2. What food does she like?

3. What is her favourite drink?

4. Does she like vegetables?

5. What’s her younger brother’s name?

6. Does he like chicken?

7. What’s Tommy favourite drink?

8. When does Tommy drink his favourite drink?

ĐÁP ÁN

Hoàn thành từ.

1 - Chirstmas;

2 - Teacher' Day;

3 - Children's Day;

4 - Lucky Money;

5 - New Year;

6 - Firework;

7 - Decorate;

8 - Shopping;

9 - Make;

Choose the odd one out. (Khoanh tròn vào từ khác loại.)

1 - festival; 2 - sweet; 3 - Tet; 4 - birthday

Xếp từ xáo trộn thành câu.

1 - My grandfather likes mooncakes.

2 - I like Mid- Autumn festival.

3 - I have got a lantern.

4 - Childen wear new clothes and get lucky money on Tet festival.

5 - You can see Santa Claus at Chirstmas.

Nối câu hỏi với câu trả lời cho đúng.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

Read the passage and answer the question.

1 - Her name is Lisa.

2 - She likes chicken.

3 - It is apple juice.

4 - No, she doesn't.

5 - His name is Tommy.

6 - No, he doesn't.

7 - Lemonade is his favorite drink.

8 - He drinks it every day.

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children Day? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 8.266
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm