Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 10 Where were you yesterday?

Tiếng Anh 4 Unit 10: Where were you yesterday?

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 10 có đáp án được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các em nâng cao chất lượng môn học.

Ex 1: Loi t khác nhóm:

1. a. morning

b. evening

c. dancing

d. afternoon

2. a. tomorrow

b. night

c. yesterday

d. today

3. a. see

b. meet

c. watch

d. again

4. a. hello

b. goodbye

c. good morning

d. good afternoon

5. a. Japanese

b. Australia

c. America

d. England

6. a. Austalian

b. Malaysian

c. Vietnamese

d. America

7. a. Wednesday

b. Yesterday

c. Saturday

d. Tuesday

8. a. on

b. sit

c. in

d. to

9. a. what

b. want

c. where

d. how

10. a. February

b. Library

c. March

d. July

11. a. May

b. April

c. Ninth

d. June

12. a. twenty

b. twenty-third

c. twenty-three

d. twenty-nine

13. a. ride

b. bike

c. swim

d. swing

14. a. dictation

b. write

c. comic book

d. text

15. a. tennis

b. football

c. guitar

d. volleyball

16. a. classroom

b. teacher

c. gym

d. computer room

17. a. address

b. village

c. district

d. city

18. a. road

b. street

c. study

d. village

19. a. photograph

b. mask

c. puppet

d. take

20. a. maths

b. science

c. month

d. informatic technology

21. a. paint

b. read

c. video

d. listen

22. a. water

b. school

c. zoo

d. class

23. a. exercise

b. music

c. dictation

d. draw

24. a. wash

b. water

c. week

d. want

25. a. Birthday

b. Monday

c. Thursday

d. Sunday

Đáp án:

1 - c 2 - b 3 - d 4 - b 5 - a
6 - d 7 - b 8 - b 9 - b 10 - b
11 - c 12 - b 13 - b 14 - b 15 - c
16 - b 17 - a 18 - c 19 - d 20 - c
21 - c 22 - a 23 - c 24 - c 25 - a

Ex 2: Hoàn thành bng đng t sau:

1. Cook

Nấu nướng

Cooking

Cooked

2. Skate

3. Skip

4. Dance

5. Play

6. Study

7. Want

8. Collect

9. Watch

10. Listen

11. Paint

12. Wash

13. Water

14. Clean

15. Talk

16. Work

17. Chat

18. Get

19. Do

Đáp án:

1. Cook

Nấu nướng

Cooking

Cooked

2. Skate

Trượt băng Skating Skate

3. Skip

Nhảy dây Skipping skipped

4. Dance

Nhảy Dancing Danced

5. Play

Chơi Playing Played

6. Study

Học Studying Studied

7. Want

Muốn Wanting Wanted

8. Collect

Sưu tầm Collecting Collected

9. Watch

Xem Watching Watched

10. Listen

nghe listening listened

11. Paint

Vẽ Painting Painted

12. Wash

Rửa washing washed

13. Water

tưới nước watering watered

14. Clean

lau chùi

cleaning cleant

15. Talk

Nói talking talked

16. Work

làm việc working worked

17. Chat

Nói chuyện chatting chatted

18. Get

có được, lấy được getting got

19. Do

Làm doing did

Ex 3: Hãy viết 10 câu v nhng điu đã xy ra trong quá kh:

Học sinh tự trả lời.

Ex 4: Sp xếp các t sau thành câu đúng:

1. nice/ she/ a/ picture/ drawed/ yesterday/.

2. morning/ he/ piano/ yesterday/ the/ played/.

3. this/ TV/ watched/ and/ brother/ Lan/ her/.

4. video/ evening/ a/ watched/ yesterday/ Linda/.

5. afternoon/ you/ do/ did/ this/ what/?

6. chess/ did/ they/ play/?

7. were/morning/ where/ you/ yesterday/?

8. I / morning/ the/ this/ flowers/ and/ father/ my/ watered/ .

9. yesterday/ Tom/ Phong/ played/ and/ afternoon/ volleyball/.

10. picture/ she/ painted/ a/ afternoon/ this/.

Đáp án

1 - She drawed a nice picture yesterday.

2 - He played the piano yesterday.

3 - Lan and her brother watched this TV.

4 - Linda watched a video yesterday morning.

5 - What did you do this afternoon?

6 - Did they play chess?

7 - Where were you yesterday morning?

8 - I and my father watered flowers this morning.

9 - Tom and Phong played volleyball yesterday afternoon.

10 - She painted a picture this afternoon.

Ex 5: Read and match:

1. Where were you yesterday morning?

a. She was at home with her family.

1.

2. Did you watch TV last night?

b. I’m from Tokyo, Japan.

2.

3. What’s he doing?

c. She is cooking in the kitchen.

3.

4. Does she have any pets?

d. Yes, I did.

4.

5. Where was she last weekend?

e. It was the twenty-seventh of November.

5.

6. What was the date yesterday?

f. He’s painting a mask.

6.

7. What is your mother doing?

g. Yes, she does.

7.

8. Where are you from?

h. I was in the school library.

8.

Đáp án: 1 - h; 2 - d; 3 - f; 4 - g; 5 - a; 6 - e; 7 - c; 8 - b

Ex 6: Chn đáp án đúng:

1. My mother can (cook/ cooks/ cooking/ cooked) very well.

2. At the brown table the girls (are making/ makes/ making/ is making) a paper boat.

3. We don’t (go/ goes/ going/ went) to school at the weekend.

4. Where (was/ is/ were/ are) you yesterday?

5. They are (dance and singing/ dancing and singing/ dance and sing/ danced and sing) in the classroom.

6. I was (at/ to/ in/ on) home with my grandparents yesterday.

7. She likes (listens/ listening/ listened/ listen) to music.

8. My favourite subjects (are/ is/ do/ does) IT and Science.

9. The teacher is reading a (music/ video/ dictation/ paint).

10. I’m (on/ in/ behind/ to) the beach with my friends.

Đáp án:

1 - cook

2 - are making

3 - go

4 - were

5 - dancing and singing

6 - at

7 - listening

8 - are

9 - dictation

10 - on

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 4 Unit 10 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 6.275
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm