Bài tập Unit 5 lớp 4 Can you swim? Online

Bài tập tiếng Anh 4 unit 5 Can you swim? online

Bài tập unit 5 tiếng Anh lớp 4 Can you swim? có đáp án tổng hợp lượng kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh unit 5 lớp 4 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Reorder the words to make the correct sentences.
 • 1. can/ do/,/ you/ Tony/ what/?
 • 2. yes/ draw/ I/ can/ well/ very/.
 • 3. plays/ my/ sister/ piano/ Saturday/ on/ the/ ./
 • 4. Linh/ and/ can/ swim/ ?/ Julia/
 • 5. a/ ride/ can/ Linda / bike/?
 • Complete the blank to finish the conversation.

  Thank you ; have ; Art ; are ; What ;

  A: Hi, Nga. How _____1____ you today?

  B: I'm fine. _______2______

  A: Do you ______3______ English today?

  B: No, we don't.

  A: ____4______subjects do you have today?

  B: ______5_______ and P.E.

 • A: Hi, Nga. How _____1____ you today?
 • B: I'm fine. _______2______
 • A: Do you ______3______ English today?
 • A: ____4______subjects do you have today?
 • B: ______5_______ and P.E.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 1.135
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm