Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday?

Bài tập tiếng Anh Unit 4 lớp 4: When's your birthday?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 4 lớp 4 When's your birthday? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 4 When's your birthday? có đáp án với nội dung bám sát chương trình SGK tiếng Anh 4 mới Unit 4 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm hiệu quả.

Choose the odd out.

1. a. Augustb. Novemberc. Mayd. Match
2. a. Speakb. Songc. Playd. Climb
3. a. Mathsb. Englishc. Scienced. Vietnam
4. a. Tenb. Fifteenc. Ninthd. Eleven
5. a. Birthdayb. Todayc. Tomorrowd. Yesterday

Complete each word.

6. D_CE_BER

a. E/ M

b. I/ M

c. E/ N

d. I/ N

7. O_TOB_R

a. T/ E

b. C/ E

c. F/ E

d. C/ O

8. _PR_L

a. E/ I

b. A/ E

c. A/ I

d. E/A

9. _UG_ST

a. A/ E

b. A/ I

c. A/ O

d. A/ U

10. _U_Y

a. L/ J

b. L/ C

c. J/ L

d. D/ L

Choose the correct answer.

11. What is ______ today? – It’s October 6th .

a. this

b. the date

c. date

d. the

12. ________? – My birthday is on November 20th .

a. What’s this today?

b. What is the date today?

c. When’s your birthday?

d. When does your birthday?

13. August is the eighth month _______ the year.

a. By

b. On

c. Of

d. From

14. Is this on the tenth of February? – __________

a. yes, it is.

b. Yes, it is the eleventh of February.

c. No, of course.

d. No, it is the tenth.

15. ______ is the Women’s Day?

a. What

b. Where

c. How

d. When

16. My mother’s birthday is in ________.

a. 14th December

b. December

c. 28th January

d. 30 January

17. When is _______ birthday?

a. You

b. Her

c. He

d. She

18. I visit my grandparents on the ______ of March.

a. Twenty

b. Twenties

c. Twentieth

d. Twelve

19. What do you do on Tuesday? – _______.

a. I don’t know about it.

b. I have some classes at school.

c. It’s Monday

d. Yes, I play football on Tuesday.

20. What is the date tomorrow? – _________.

a. It’s the 5th of July

b. It is 5th of July

c. It is July 5st

d. It is the 5st of July

Find the mistake of the sentences.

21. Is it the one of January?

a. Is

b. The

c. One

d. Of

22. When is your brother birthday?

a. When

b. Birthday

c. Is

d. Brother

23. Today is the thirteen of February.

a. Today

b. The

c. Thirteen

d. Of

24. He go to school from Monday to Friday.

a. Go

b. to school

c. From

d. To

25. What is the day today? – It is March 1st .

a. day

b. Today

c. The

d. What

26. It is in the eleventh of April?

a. Is

b. The

c. In

d. Eleventh

Translating into English.

27. Sinh nhật của người bạn thân nhất của bạn là khi nào?

a. When is your birthday best friend?

b. When is your best friend is birthday?

c. What is the date of your best friend born?

d. When is your best friend’s birthday?

28. Cô ấy sinh vào ngày mùng năm tháng năm.

a. When is her birthday?

b. She was born on May 5th

c. She is born on May 5th .

d. Her birthday is May 5th

29. Ngày mai là ngày bao nhiêu?

a. What is the date tomorrow?

b. What is the date today?

c. When is the date tomorrow?

d. When is the date today?

30. Hôm nay là ngày 1, Tháng 5, 2015.

a. It’s May 15th, 2015 today.

b. It’s the first of the May, 2015 today.

c. It’s May 1st, 2015 today.

d. It’s the one of May, 2015 today.

31. Ngày 14, Tháng 9, 2018.

a. It’s is 14th September, 2018.

b. Is it September 14th, 2018.

c. It is the fourteen of September, 2018.

d. It’s the fourteenth of September, 2018.

32. Mẹ của bạn làm gì vào thứ tư?

a. What does your mother do on Wednesday?

b. What do your mother do on Wednesday?

c. When does your mother do on Wednesday?

d. What does your mother do in Wednesday?

Choose the correct answer.

33. ______is the next English class?

a. What b. When c. Where d. Why

34. ______ will you be on your next birthday? – I will be eight years old.

a. How b. When c. What d. How old

35. ________? – It’s June 1st .

a. What day is it today?

b. Is it the one of June?

c. When is Children’s Day?

d. When is the date today?

36. Mai: It’s the twenty-third of December today.

Lan: What’s the date tomorrow?

Mai: __________.

a. It’s the twenty-fourth of December.

b. It’s the twenty- four of December.

c. It’s the twenty-second of December.

d. Is it the twenty- fourth of December.

37. ______ lots of cakes and candies.

a. There is b. There are c. These is d. These are

Recorder the words to make the correct sentences.

38. you/ do/ on/ play/ Monday/ ?/ football

a. Do you football play on Monday?

b. Do you play football on Monday?

39. birthday/ is/ your/ February/ on/ 11th

a. Your birthday is on February 11th .

b. Your birthday is February on 11th .

40. day/ it/ is/ today/ what/?

a. What today is it day?

b. What day is it today?

41. do/ on/ your/ do/ classmates/ Wednesday/?/ what

a. What do your classmates on Wednesday do?

b. What do your classmates do on Wednesday?

42. the guitar/ is/ and/ today/ I/ today./ Friday/ play/

a. Today is Friday and I play the guitar today.

b. I play Friday today and the guitar is today?

43. birthday /is/ the/ on/ my/ of/ July/ first/./

a. The my birthday is on of first July.

b. My birthday is on the first of July.

44. have/ on/ English/ I/ Monday/ Wednesday/ and/./

a. I have English on Monday and Wednesday.

b. I have on English Monday and Wednesday.

45. my/ was/ father/ on/ 18th/ January/ born

a. My father was born on January 18th .

b. My father was born 18th on January

ĐÁP ÁN

1 - d2 - b3 - d4 - c5 - a6 - a7 - b8 - c9 - d10 - c
11 - b12 - c13 - c14 - a15 - d16 - b17 - b18 - c19 - b20 - a
21 - c22 - d23 - c24 - a25 - a26 - c27 - d28 - b29 - a30 - c
31 - d32 - a33 - b34 - d35 - c36 - a37 - b38 - b39 - a40 - b
41 - b42 - a43 - a44 - a45 - a

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
22 9.382
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Long Hồ
  Long Hồ

  không làm được gì cả?

  Thích Phản hồi 21/10/21

  Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

  Xem thêm