Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Bài tập tiếng Anh Unit 11 lớp 4 What time is it? có đáp án

Đề ôn tập ngữ pháp tiếng Anh 4 Unit 11 What time is it? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 11 tiếng Anh 4 What time is it? được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 11: What time is it? giúp các em học sinh lớp 4 củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Look at the picture and complete the sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

II. Match each question with each sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

III. Write sentence basing on available words, the first one has been done for you as example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

IV. Write sentence basing on available words, the first one has been done for you as example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

V. Correct the mistakes

1. What time do Mary get up?

__________________________________________________

2. Hello! I am Mai. I’m from Vietnamese

__________________________________________________

3. We are later for school. Let’s run

__________________________________________________

4. I watches TV at eight in the evening

__________________________________________________

5. Hana is a pupil at Class 4A1

__________________________________________________

VI. Read the text and answer the following questions

Bella is a student from America. She studies at Newbury Park Primary School. Every day she gets up at six o’clock and has a shower. She has breakfast at six forty-five. She goes to school at seven fifteen. Her lessons begin at eight o’clock and finish at four thirty. After school, she often does her homework and reads a book. She goes to bed at ten fifteen.

1. Where does she study?

___________________________________________

2. What time does she get up?

___________________________________________

3. Does she have breakfast at six forty?

___________________________________________

4. What time do her lessons begin and finish?

___________________________________________

5. What does she do after school?

___________________________________________

VII. Read the passage and complete the sentence. 

Hung studies at Nguyen Du Primary school. Every day he gets up at 7.00. He goes to school at 7.30 a.m. School starts at 8.00 a.m and finishes at 5.30 p.m. He goes home at 5.40 o’clock. He has dinner at 7.30 in the evening. Then he does his homework and listens to music. He goes to bed at 10.00 p.m.

1. Hung goes to school at __________

2. He goes home at ______________

3. His school lasts from _____ to ______.

4. He ________________ at 7.30 p.m.

5. He _____________ at 10 p.m.

VIII. Order the words. There is one example.

Example: breakfast / Tony / at / has / 7 o’clock

Tony has breakfast at 7 o’clock.

1. you / what / go / do / time / school / to/ , Linda/ ? /

_____________________________________

2. in / do / you / do / what / afternoon / the/ often/ ? /

_____________________________________

3. time / is / what / it/ now/ ? /

_____________________________________

4. homework / Linda / at / does / 8 o’clock / her / every night/ ./

_____________________________________

5. volleyball / with/ Peter / his/ at / friends/ plays / 5.25 / ./

_____________________________________

ĐÁP ÁN

I. Look at the picture and complete the sentence.

1 - Mai gets up at six o’clock.

2 - Mai brushes her teeth at a quarter past six.

3 - Mai has breakfast at half past six.

4 - Mai goes to school at eight o’clock.

5 - Mai has lunch at half past eleven.

II. Match each question with each sentence.

1 - A; 2 - C; 3 - E; 4 - D; 5 - B

III. Write sentence basing on available words, the first one has been done for you as example.

1 - What time does Minh take a shower?

He takes a shower at 7:00.

2 - What time does Hoang have breakfast?

- He has breakfast at 7:30.

3 - What time does Ngoc and Lan brush the teeth?

- They brush the teeth at 7:15.

4 - What time does Jimmy comb the hair?

- She combs the hair at 6: 50.

5 - What time does Mary wash the face?

She washes her face at 8:00.

IV. Write sentence basing on available words, the first one has been done for you as example.

1 - What does Quynh do in the morning?

She takes a shower.

2 - What does Hoang do at 7:30?

He has breakfast.

3 - What does they do at 7:15?

They brush the teeth.

4 - What does Tony do in the afternoon?

He takes a bath.

5 - What do Susan and her sister do in the evening?

They read a book.

V. Correct the mistakes

1. do => does

2. Vietnamese => Vietnam

3. later => late

4. watches => watch

5. at => in

VI. Read the text and answer the following questions

1. She studies at Newbury Park Primary

2. she gets up at six o’clock

3. No, she doesn’t. She has breakfast at six forty five

4. Her lessons begin at eight o’clock and finish at four thirty

5. She often does her homework and reads a book

Hướng dẫn dịch

Bella là một sinh viên đến từ Mỹ. Cô ấy học tại trường tiểu học Newbury Park. Mỗi ngày, cô ấy dậy lúc sáu giờ đồng hồ và đi tắm. Cô ấy ăn sáng lúc sáu giờ bốn mươi lăm. Cô ấy đi học lúc bảy giờ mười lăm. Bài học của cô ấy bắt đầu lúc tám giờ và kết thúc lúc bốn giờ rưỡi. Sau giờ học, cô ấy thường làm bài tập về nhà và đọc sách. Cô ấy đi ngủ lúc mười giờ mười lăm.

VII. Read the passage and complete the sentence.

Hung studies at Nguyen Du Primary school. Every day he gets up at 7.00. He goes to school at 7.30 a.m. School starts at 8.00 a.m and finishes at 5.30 p.m. He goes home at 5.40 o’clock. He has dinner at 7.30 in the evening. Then he does his homework and listens to music. He goes to bed at 10.00 p.m.

1. Hung goes to school at _____7.30 a.m. _____

2. He goes home at ____5.40 o’clock____

3. His school lasts from ___ 8.00 a.m__ to ___5.30 p.m___.

4. He ___has dinner___ at 7.30 p.m.

5. He _____goes to beds________ at 10 p.m.

Hướng dẫn dịch

Hùng học trường Tiểu học Nguyễn Du. Mỗi ngày anh ấy dậy lúc 7.00. Anh ấy đến trường lúc 7h30 sáng. Trường học bắt đầu lúc 8h00 sáng và kết thúc lúc 5h30 tối. Anh ấy về nhà lúc 5h40. Anh ấy ăn tối lúc 7h30 tối. Sau đó, anh ấy làm bài tập về nhà và nghe nhạc. Anh ấy đi ngủ lúc 10 giờ tối.

VIII. Order the words. There is one example.

Example: breakfast / Tony / at / has / 7 o’clock

Tony has breakfast at 7 o’clock.

1. you / what / go / do / time / school / to/ , Linda/ ? /

______What time do you go to school, Linda?_______

2. in / do / you / do / what / afternoon / the/ often/ ? /

_____What do you often do in the afternoon?_____

3. time / is / what / it/ now/ ? /

_____What time is it now?______

4. homework / Linda / at / does / 8 o’clock / her / every night/ ./

____Linda does her homework at 8 o'clock every night.____

5. volleyball / with/ Peter / his/ at / friends/ plays / 5.25 / ./

___Peters play volleyball with his friends at 5.25.____

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it? Grammar có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it? đầy đủ nhất

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 11 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đánh giá bài viết
18 10.683
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm