Bài tập Unit 20 lớp 4 What are you going to do this summer?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 20 What are you going to do this summer? có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 20 lớp 4 What are you going to do this summer? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 4 unit 20 What are you going to do this summer? có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 4 mới Unit 20 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

* Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 What are you going to do this summer?

Exercise 1: Add one letter to have correct words.

1. NEW_EAR

A. I

B. Y

C. P

D. B

2. CA_EFUL

A. R

B. D

C. T

D. M

3. UMBR_LLA

A. A

B. O

C. I

D. E

4. SAND_ASTLE

A. K

B. D

C. C

D. F

5. H_TEL

A. O

B. E

C. A

D. I

Exercise 2: Complete the word with missing letters.

1. My mother bought this s_ _rt yesterday. It's seventy thousand dong.

A. ki

B. hi

C. di

D. ci

2. Why do you want to see p_ _cocks? Because they are beautiful and colourful.

A. aa

B. ae

C. ee

D. ea

3. I of_ _n do my homework in the evening.

A. ta

B. te

C. to

D. ti

Exercise 3: Choose the best option to complete the sentence.

1. ______ do you want to go to the post office? - Because I want some stamps.

A. When

B. What time

C. Why

D. Who

2. She ______ got brown hair.

A. have

B. has

C. having

D. to have

3. _____ are Peter and Mary? - They are at school party.

A. Who

B. What

C. Where

D. What time

4. Phong and Linh are on the bus. They _____ the bus to go to the zoo.

A. go

B. take

C. play

D. ride

5. Where _____ you go last summer? - I went to Nha Trang with my aunt.

A. do

B. does

C. did

D. are

Exercise 4: Read the text and choose the correct answer.

My name is Phong. I am preparing for the summer holiday with my parents. Tomorrow we are going to Ha Long Bay. We are going to stay in a beautiful hotel. My mother is going to lie on the beach and listening to music. My father is going to swim. He is a good swimmer. He loves swimming very much. My brother is going to build sandcastles. He is interested in building them. I don't like building sandcastles but I am going to eat seafood. I love seafood. It's so delicious.

1. What is Phong doing? - He is preparing for the ______ holiday with his parents.

A. summer

B. winter

C. fall

D. spring

2. Where are they going to stay in?

- They are going to stay in a beautiful ______.

A. house

B. classroom

C. school

D. hotel

3. Who loves lying on the beach and listening to music? - His ____ does.

A. father

B. brother

C. mother

D. sister

4. How is seafood? - It is __________

A. awful

B. worst

C. delicious

D. beautiful

Exercise 5: Circle the mistake in each sentence.

1. My father and my mother are go to Ha Noi by plane.

A. father

B. are

C. go

D. by

2. This shoes are ninety-nine thousand dong.

A. This

B. shoes

C. are

D. thousand

3. Your computer is expensive. My computer it cheap.

A. Your

B. computer

C. My

D. it

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Add one letter to have correct words.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - C; 5 - A;

Exercise 2: Complete the word with missing letters.

1 - A; 2 - D; 3 - B;

Exercise 3: Choose the best option to complete the sentence.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - B; 5 - C;

Exercise 4: Read the text and choose the correct answer.

1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - C;

Exercise 5: Circle the mistake in each sentence.

1 - C; 2 - A; 3 - D;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh Unit 20 lớp 4 What are you going to do this summer? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
11 3.128
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm