Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 9 What are they doing?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 9 có đáp án sẽ giúp các em ôn luyện nhuần nhuyễn kiến thức đã được thầy cô giảng trong sách giáo khoa đồng thời nâng cao kiến thức, chuẩn bị thật tốt trước những bài kiểm tra và bài thi quan trọng.

I/ FILL IN THE BLANKS:

1. He’s reading a book….the classroom.

2. Let’s ….football, Tom.

3. She’s ……a dictation.

4. He is in the computer…..

5. …….are the pupils doing in the classroom?

6. ……the red table, they are drawing pictures.

7. They’re making a …….plane/ boat.

8. He’s making…..kite.

9. Are they having…..Art lesson?

10. The girls are playing badminton…..the playground.

11. She’s looking…the mask.

12. We are having….break.

13. He’s ….exercise in the classroom.

14. Linda and Mai…..playing volleyball.

15. We are having a…..of fun here.

Đáp án:

1 - in 2 - play 3 - writing 4 - room 5 - What
6 - at 7 - paper 8 - a 9 - an 10 - in
11 - for 12 - a 13 - doing 14 - are 15 - lot

II/ REODER THE WORDS TO MAKE SENTENCES

1. are/ Quan/ making/ and/ paper/ Phong/ planes

2. She/ in/ exercise/ the/ is/ playground/ doing

3. is/ He/ in/ painting/ his/ picture/a/ room

4. the/ are/ The/ puppet/ a/ girls/ making/ classroom/ in

5. Are/ a/ having/ they/ lesson/ Music?

6. reading/ What/ you/ are/?

7. play/ Let’s / guitar/ together/ the

8. here/ We/ having/ of/ a/ are/ fun/ lot

9. a/ are/ break/ We/ having

10. He/ reading/ is/ text/ a

Đáp án:

1 - Quang and Phong are making paper planes.

2 - She is doing exercise in the playground.

3 - He is painting picture in his room.

4 - The girls are making a puppet in the classroom.

5 - Are they having a Music lesson?

6 - What are you reading?

7 - Let's play the guitar together.

8 - We are having a lot of fun here.

9 - We are having a break.

10 - He is reading a text.

III/ Choose the word that pronoun different from the others

1. A. cake

B. black

C. bat

D. rabbit

2. A. eat

B. peach

C. bread

D. read

3. A. question

B. pretty

C. umbrella

D. yellow

4. A. fish

B. spider

C. piano

D. milk

5. A. rainy

B. hungry

C. windy

D. fly

6.

A. frog

B. long

C. color

D. hop

7. A. ruler

B. under

C. puddle

D. jump

8. A. where

B. what

C. who

D. white

9. A. thin

B. weather

C. thirsty

D. throw

10. A. pour

B. round

C. cloud

D. house

Đáp án

1 - A 2 - C 3 - B 4 - B 5 - D
6 - C 7 - A 8 - C 9 - B 10 - A

IV/ Complete the word

1. Where are you _ _om?

2. What a _ _ you doing?

3. I am _ _ stening to music.

4. How _ _d are you?

5. There are _ _ven cows.

6. My moth_ _ is cooking.

7. I ha_ _ English class on Tuesday and Fri_ _y.

8. I wa_ _ some apples.

9. Do you _ _ke bread? - Yes, I do.

10. I have two sp_ _ns.

11. There are n_ _ e frogs.

12. This paper is wh__e.

13. What co_ _r is it? - It is black.

14. There are ten _ _ ees in the garden.

15. He _ _ ten years old.

Đáp án:

1 - Where are you from?

2 - What are you doing?

3 - I am listening to music.

4 - How old are you?

5 - There are seven cows.

6 - My mother is cooking.

7 - I have English class on Tuesday and Friday.

8 - I want some apples.

9 - Do you make bread? - yes, I do.

10 - I have two spoons.

11 - There are nine frogs.

12 - This paper is white

13 - What color is it? It is back.

14 - There are ten trees in the garden.

15 - He is ten years old.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 4 Unit 9 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
37 7.683
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm