Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?

Trắc nghiệm tiếng Anh 4 Unit 7 What do you like doing? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh unit 7 lớp 4 What do you like doing? có đáp án được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

I. Trắc nghiệm tiếng Anh unit 7 lớp 4 What do you like doing?

Choose the correct letter to completer the words.

1. He likes swim_in_

a. m/ g

b. n/ g

c. m/ s

d. n/s

2. She likes _eading

a. s

b. n

c. h

d. r

3. They like d_n_ing

a. a/n

b. a/ c

c. e/ c

d. i/ c

4. He likes co_king

a. o

b. a

c. i

d. e

5. We like ski_ping

a. r

b. d

c. p

d. q

Choose the correct answer.

6. ______ do you like doing?

a. when

b. what

c. where

d. how

7. She likes _______ the piano.

a. plays

b. to play

c. play

d. playing

8. Tom doesn’t like _______ kites

a. kite

b. doing

c. flying

d. playing

9. _________? – yes, I like collecting coins.

a. What do you like doing?

b. Do you like collecting?

c. Does you like collecting?

d. What do you like collect?

10. ___________? – He likes playing football and chess.

a. What sports does Nam like?

b. What subject does Nam like?

c. Does Nam like playing football?

D. Does Nam like playing chess?

11. What is her ________? – She like cooking.

a. favourite

b. free

c. hobby

d. doing

12. She ________ pictures.

a. likes draw

b. like drawing

c. likes to draw

d. likes drawing

13. ________? – singing.

a. What is your brother’s hobby?

b. What do you do?

c. What class is your brother in?

d. What can your brother do?

14. Lan and I ________ some funny stories about pets.

a. is reading

b. are reading

c. read

d. do reading

15. What does Jenny like doing? – __________

a. She can draw pictures

b. She is drawing pictures

c. She likes drawing pictures

d. She like drawing pictures

16. _________? – He likes Maths and English.

a. What does he like doing?

b. Does he like studying?

c. What sports does he like?

D. What subject does he like?

17. Where _______ Nga and her friend like going? – They don’t likes going to the zoo.

a. doesn’t

b. aren’t

c. isn’t

d. don’t

18. What do you like doing? – __________

a. I like cooking and swimming

b. I likes cooking and swimming

c. I like cook and swim

d. I don’t like something

19. Trinh likes listening ______ music.

a. to

b. on

c. in

d. at

20. Tuan’s hobby ________ riding a bike.

a. Are

b. do

c. is

d. does

Find the mistake in each sentence.

21. What is your brother’s hobbies?

a. what

b. is

c. brother’s

d. hobbies

22. My parents likes flying kites.

a. flying

b. kites

c. Likes

d. parents

23. Does you like going shopping?

a. does

b. like

c. shopping

d. Going

24. She likes playing to a yo-yo

a. likes

b. a

c. playing

d. to

25. My sister loves making origami and watches TV.

a. loves

b. making

c. watches

d. origami

Translate into English.

26. Bạn làm gì vào thời gian rảnh rỗi?

a. What do you do in your free time?

b. What do you like doing?

c. Where do you like going in your free time?

d. What does your mother do in her free time?

27. Sở thích của anh trai bạn là gì?

a. What’s your hobby?

b. What’s your brother hobby?

c. What’s your brother’s hobby?

d. What’s your sister’s bobby?

28. Harry không thích chơi cờ và đọc sách.

a. Harry doesn’t like playing chess and read book.

b. Harry doesn’t like playing football and reading book.

c. Harry likes playing chess and reading book.

d. Harry doesn’t like playing chess and reading book.

29. Thảo đang viết thư đến người bạn tâm thư của cô ấy.

a. Thao is writing a letter to her pen friend.

b. Thao writes a letter to her pen friend.

c. Thao is writing a letter to her best friend.

d. Thao is listening to music with her pen friend.

30. Họ có thích hát những bài hát tiếng Anh không?

a. They like singing English songs?

b. Do they like singing Vietnamese songs?

c. Do they like singing English songs?

d. What do they like singing?

Recorder the words to make the correct answer.

31. do/ in/ you/ doing/ like/ your/ free time/ what/?

a. What do you like doing in your free time?

b. What your free time do you like doing in?

32. like/ I/ and/ playing/ swimming/ football

a. I like playing football and swimming.

b. I like and playing football swimming.

33. you/ do/ like/ or/ reading/ cooking/?

a. You do like reading or cooking?

b. Do you like reading or cooking?

34. does/ like/ what/ doing/ John/?

a. What does John like doing?

a. What like does John doing?

35. listening to/ like/ American/ music/ Tam/ does/?

a. Does Tam like to listening American music?

b. Does Tam like listening to American music?

36. you /a/books/ lot/ have/ of

a. You have a lot of books.

b. You have a lot books of.

37. his/ what/ hobby/ is/?

a. What his hobby is?

b. What is his hobby?

38. she/ / taking/ doesn’t/ photographs/like

a. She doesn’t like photographs taking.

b. She doesn’t like taking photographs.

39. go/ Let’s/ Super Music/ to/ Club/ the

a. Let’s go to the Super Music Club.

b. Let’s go the Super Music to club.

40. likes/ he/ so/ comic/ reading/ much/ books

a. He likes reading much comic books so.

b. He likes reading comic books so much.

41. Linda/ English/on/ Tuesday/ has/ Thursday/ and.

a. Linda has English on Tuesday and Thursday.

b. Linda has on English Tuesday and Thursday.

42. can/ she/ songs/ many/ Chinese/ sing/?

a. Can she sing many songs Chinese?

b. Can she sing many Chinese songs?

43. school/ my/ in /Ly Truong To/ is/ Street/ best/ friend’s

a. My best friend’s school is in Ly Truong To Street.

b. My best friend’s school in is Ly Truong To Street.

44. at/ I/ International/ School/ study/Primary

a. I study International Primary at School.

b. I study at International Primary School.

45. like/ bike/ too/ I/ riding/ a

a. I like riding a bike, too.

b. I too like riding a bike.

Choose the correct answer.

46. Riding a ______ is really cool.

a. car

b. kite

c. bike

d. bus

47. Lan and Nga go to English club ________ Monday and Saturday afternoon.

a. on

b. from

c. with

d. in

48. What’s your father’s _________? – He likes cooking very much.

a. favourite

b. hobby

c. hobbies

d. like

49. My grandparents like _________ TV in the evening.

a. watching

b. watchs

c. to watch

d. to watching

50. ________ are you doing?

a. when

b. how

c. where

d. what

Read the passage and answer the questions.

My name is Phong. Playing sports is my hobby. I like playing basketball and table tennis. I don’t like singing and drawing. At the weekends, I like going to the gym to do exercise or going to the zoo with my friends. In the afternoon, I like reading books in the school library. In the evening, I like staying at home and watching cartoons on TV. I don’t like going out. My friend, Hung loves listening to music and singing. He doesn’t like reading books because he thinks reading is boring.

51. What is his name?

…………………………………………………………………………..

52. Does Phong like playing sports?

……………………………………………………………………………

53. Which sports does he like playing?

………………………………………………………………………………

54. What does he like doing at the weekend?

………………………………………………………………………………..

55. What does he like in the afternoon?

……………………………………………………………………

II. Đáp án bài tập tiếng Anh 4 unit 7 What do you like doing?

Choose the correct letter to completer the words.

1 - a; 2 - d; 3 - b; 4 - a; 5 - c;

Choose the correct answer.

6 - b; 7 - d; 8 - c; 9 - b; 10 - a;

11 - c; 12 - d; 13 - a; 14 - b; 15 - c;

16 - d; 17 - d; 18 - b; 19 - a; 20 - c;

Find the mistake in each sentence.

21 - b; 22 - c; 23 - a; 24 - d; 25 - c;

Translate into English.

26 - a; 27 - c; 28 - d; 29 - a; 30 - c;

Recorder the words to make the correct answer.

31 - a; 32 - a; 33 - b; 34 - a; 35 - b;

36 - a; 37 - b; 38 - b; 39 - a; 40 - b;

41 - a; 42 - b; 43 - a; 44 - b; 45 - a;

Choose the correct answer

46 - c; 47 - a; 48 - b; 49 - a; 50 - d;

Read the passage and answer the questions.

51 - His name is Phong.

52 - Yes, does.

53 - He likes playing basketball and table tennis.

54 - He likes going to the gym to do exercise or going to the zoo with his friends.

55 - He likes reading books in the school library in the afternoon.

Trên đây là Bài tập unit 7 What do you like doing? tiếng Anh lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

>> Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing? đầy đủ nhất

Đánh giá bài viết
9 8.823
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm