Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 9: What are they doing? (số 2)

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 9

Mời các em học sinh tiếp tục luyện tập với Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 9: What are they doing? số 2 sẽ giúp các em học sinh lớp 4 ôn luyện nhuần nhuyễn kiến thức đã được thầy cô giảng trong sách giáo khoa đồng thời nâng cao kiến thức, chuẩn bị thật tốt trước những bài kiểm tra và bài thi quan trọng.

Một số bài tập tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Choose the word that pronoun different from the others
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • REODER THE WORDS TO MAKE SENTENCES
 • 6. reading/ What/ you/ are/?
  What are you reading?
 • 7. play/ Let’s / guitar/ together/ the.
  Let’s play the guitar together.
 • 8. here/ We/ having/ of/ a/ are/ fun/ lot
  We are having a lot of fun here.
 • 9. a/ are/ break/ We/ having
  We are having a break.
 • 10. He/ reading/ is/ text/ a.
  He is reading a text.
 • Complete the word
 • 11. Where are you _ _om?
  Viết lại đầy đủ cả từ còn thiếu
  from
 • 12. What a _ _ you doing?
  are
 • 13. I am _ _ stening to music.
  listening
 • 14. How _ _d are you?
  old
 • 15. There are _ _ven cows.
  seven
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 358
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

Xem thêm